Звіт директора про роботу закладу освіти у 2018-2019 у навчальному році

Звіт про роботу

Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ

за  2018 – 2019  навчальний рік

          У своїй діяльності Конотопський навчально-виховний коплекс: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області у 2018-2019 навчальному році керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» (зі змінами), «Про мови» (зі змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (із змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 4 травня 2012 року, протокол № 5/2-2) та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, та іншими нормативно – правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Заклад освіти також здійснював свою діяльність відповідно до статуту Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області.

Дошкільний підрозділ постійно забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести років відповідно до ви­мог Базового компонента дошкільної освіти, а шкільний – відповідний рівень загальноосві­тньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту за­гальної середньої освіти та Концепції Нової української школи.

Заходи, визначені в попередньому річному плані закладу освіти, в основному виконані. Адміністрація НВК, педагогічний колектив, вихованці та учні  у  2018-2019 навчальному році проводили постійну роботу з:

 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного ві­ку, учня початкових класів;
 • збереження та зміц­нення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • виховання основних норм загальнолюдської моралі;
 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвит­ку їх творчих здібностей і нахилів;
 • вивчення курсу за вибором «Християнська етика в українській культурі»,
 • участі у Всеукраїнському педагогічному проекті «Розумники» (Smart Kids);
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу;
 • продовження роботи над науково-методичною проблемою «Реалізація творчого й інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу при формуванні їх інноваційної культури»;
 • питань виховання громадської свідомості учнів та вихованців, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов´язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

Стан і розвиток мережі закладу освіти

 

Педагогічним колективом Конотопського НВК проведено певну роботу щодо збереження  й розвитку мережі закладу освіти. На початок 2018-2019 навчального року було відкрито 4 дошкільні групи та 11 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2018 року кількість вихованців становила 94  дитини, а учнів – 232. Середня наповнюваність вихованців у групах складала 24 дитини, учнів у класах- 21. Протягом року із закладу вибуло 10 учнів, прибуло – 4 учнів, випущено із 4-х класів – 57 учнів.

 

Мережа груп та класів за 2018-2019 навчальний рік

порівняно з 2017-2018 навчальним роком

 

№                                                                №   2017/2018 н.р.
І мо-лод-ша  гр. ІІ молод-ша «А» гр ІІ молод-ша»Б» гр.

 

Середня

гр.

  Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 23 23 22 25 89 59 61 67 40 227
2 Прибуло за рік 1 9 3 3 6
3 Вибуло за рік 1 3 4 10 10
4 Дітей на кінець

року

22 24 19 25 94 62 61 60 40 223
№                                                                №   2018/2019 н.р.
ІІ мо-лод-ша гр. Серед-ня «А»гр.. Середня «Б»гр. Старша.   Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 22 23 22 25 92 53 61 59 59 232
2 Прибуло за рік 1 1 13 3 1 4
3 Вибуло за рік 1 3 5 1 2 4 3 10
4 Дітей на кінець

року

22 24 19 25 90 52 59 58 57 226

 

Кадрове забезпечення  закладу освіти

 

У 2018 – 2019 навчальному році в НВК працювало: 8 вихователів дошкільних груп, 1 вихователь-методист, 11 вчителів початкових класів, у тому числі директор, заступник директора з НВР, педагог-організатор, бібліотекар, 3 вихователя ГПД, вчитель інформатики, вчитель англійської мови, 2 асистента вчителя, психолог.

 

Склад і кваліфікація педагогічних кадрів за 2018-2019 навчальний рік порівняно з 2017-2018 навчальним роком

 

 Кваліфікація 2017/2018 н.р.               2018/2019 н.р.
Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників
Усього педагогічних працівників 27 100% 30 100%
Мають кваліфікаційну категорію:        
вищу 8 30% 8 27%
першу 5 19% 6 20%
другу 9 33% 8 27%
спеціаліст 5 18% 8 26%
Спеціаліст з неповною вищою освітою    
Учителів-методистів
Старших учителів 5 19% 5 17%

 

Динаміка плинності педагогічних кадрів за 2018-2019 навчальний рік

порівняно з 2017-2018 навчальним роком

 

Плинність кадрів 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р.
Усього працює 27 30
Прибуло 3
Вибуло на 01.09.
Причина звільнення:
за власним бажанням
За переводом
У зв’язку з переходом до комерційної структури
Вихід на пенсію за вислугу років
Закінчення договору, скорочення штату
Звільнено молодих спеціалістів

 

Якісний склад керівних і педагогічних кадрів

 

П.І.Б., посада Рік народ-ження Освіта Категорія, звання Курсова перепідготовка Пед-стаж Педстаж на даній посаді
Ярмош

Ірина Сергіївна,

директор

 

1983 вища І 2016р.

(як вчитель англійської мови)

2016р.

(як директор)

14 8
Кушнаренко

Наталія Миколаївна,

 

1969 вища вища 2015р. 30 8
Марусиченко Людмила Миколаївна

педагог-організатор

1957 вища Вища,

“Старший вчитель”

2019р.

(як вчитель музичного мистецтва)

2018р.

(як педагог-організатор)

42 19

 

Результати методичної роботи у закладі освіти

 

На основі аналізу діагностування педагогів на 2018-2019 навчальний рік у закладі освіти було затверджено наступну мережу колективних форм методичної роботи:

 1. Шкільне методичне об’єднання:

а) вчителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня (керівник Хильченко Л.О.);

б) вихователів дошкільних груп (керівник Мурка Т. В.)

 1. Творча група «Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій та підтримка освітньо- інноваційної культури учнів на уроках» (керівник Міщенко Н. С.)
 2. Школа педагогічної майстерності «Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів та формування їх інноваційної культури» (керівник Шелест Н.М.)
 3. Динамічна група вчителів англійської мови «Використання мультимедійних презентаційна уроках англійської мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів» (керівник Демченко Т. М.)

Під час декади „Початкова школа – 2019” педагогічні працівники провели наступні заходи з учнями:

 • конкурсна програма «Кольорова стежина»;
 • турнір знавців української мови «Найрозумніший»;
 • виховний захід «Дзвенить струмочком рідна мова»;
 • усний журнал-застереження «Сірник маленький, а біда велика;
 • турнір знавців рідної мови «Мова наша, ти чудова , мелодійна калинова»;
 • заняття з елементами тренінгу «Здоров`я – цінність нашого життя»;
 • гра – квест «Казковий калейдоскоп»;
 • брейн – ринг;
 • казковий семафор «Казка залишається з тобою»;
 • виховний захід «Турнір юних знавців інформатики»;
 • танцювальний марафон;
 • літературна вікторина «У казки на гостинах»;
 • ярмарок талантів.

На виконання плану наступності в роботу декади були включені зустрічі учнів Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ та дошкільнят ДНЗ №2, №10, які пройшли з великим емоційним та творчим натхненням. Так, дуже сподобались малятам ДНЗ драматизація казки «Пан Коцький» та спортивні змагання, які проходили у навчальному закладі за їх активної участі.

У рамках декади відбувалась співпраця з СШ№2: workshop «Гнучкий розум»

Вчителі і учні  НВК  прийняли активну участь в міських та шкільних заходах декади.

У цілому декада „Початкова школа-2019” була високо результативною. Заходи, проведені в рамках декади, сприяли посиленню уваги до проблем початкової школи,  активізації  методичної    роботи  з  педкадрами,  підвищенню професійної майстерності вчителів початкових класів школи, надали можливість розкрити потенціал як педагогів, так і їх учнів.

           Засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів ГПД проводились спочатку теоретичні, а потім – практичні. На теоретичних засіданнях розглядалися питання, які були підпорядковані науково-методичній проблемі навчального закладу та темам педагогічних рад:

– «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році»

– «Форми і методи організації творчої діяльності на уроках образотворчого мистецтва»

– «Музичне мистецтво та художньо-естетичний розвиток вихованців в умовах інтерактивного освітнього середовища початкової школи»

– «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови з метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу при формуванні інноваційної культури в учнів»

– «Організація і значення методичної роботи в початковій школі»

Робота методоб’єднання була також направлена на допомогу вихователям ГПД з питань:

– організація ігрової кімнати в умовах ГПД;

– позанавчальна робота ГПД в школі та позашкільних закладах ;

– розвиток творчих здібностей учнів на заняттях ГПД;

– використання інтерактивних прийомів і технологій у проведенні освітньої роботи;

– як підвищити ефективність навчання учнів ГПД;

– організація активного дозвілля в ГПД.

Після опрацювання теоретичних  питань, згідно плану методичної роботи проводились практичні засідання: відкриті уроки, аналіз та обговорення їх, обмін досвідом з реалізації мети, ефективності використаних методів і прийомів навчання та форм роботи на даному уроці, забезпечення умов для успішного навчання учнів.

Впродовж навчального року вихователі та вчителі поповнювали групи та кабінети іграшками, методичною літературою, навчальними посібниками, таблицями, дидактичним та роздатковим матеріалом. Педагоги постійно оновлюють куточки для батьків з метою надання максимально корисної інформації для навчання та виховання дітей, знайомлять батьків з результатами роботи вихованців та учнів.

 

Аналіз результатів атестації за 2018-2019 навчальний рік

порівняно з 2017-2018 навчальним роком

 

Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
20172018  навчальнийий рік Кушнаренко

Наталія

Миколаївна

вчитель

початкових

класів

    1
Хильченко

Людмила

Олександрівна

вчитель

початкових

класів

    1
Шелест

Наталія

Миколаївна

вчитель

початкових

класів

1    
Міщенко

Наталія

Сергіївна

вчитель

інформатики

    1
Потьомкін

Євгеній

Олегович

вчитель-

дефектолог

    1
Курочка

Тетяна

Анатоліївна

вихователь

дошкільної

групи

    1
Всього 1     3   1 1
Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
2018-2019  навчальнийий рік Марусиченко

Людмила

Миколаївна

педагог-оорганізатор     1
Богданова

Наталія

Борисівна

вчитель

початкових

класів

  1
Захарченко

Лілія

Миколаївна

вчитель

англійської мови

    1
Григорець

Аліна

Володимирів-на

вихователь

дошкільної

групи

    1
Руденок

Наталія

Ігорівна

вихователь

дошкільної

групи

1  
Всього 1 1 2     1

 

 

 

          Аналіз роботи педагогічних працівників, виступи педагогів на шкільних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, участь в конкурсах, експериментах

 

ПІБ педагога Посада Шкільні заходи Міські

заходи

Обласні заходи Конкурси,

експерименти

Анкілова

Наталія Миколаївна

вихователь ГПД педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

свята,

відкритий урок на міському м/о,

виступ на міському м/о,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Берека

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер», «Колосок»,

«Кенгуру»

Руденок

Наталія

Ігорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Демченко

Тетяна

Миколаївна

вчитель іноземної мови педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

олімпіада

(І місце),

свята

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Грінвіч»

«Пазл»

Дроб’язко

Лариса

Іванівна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

свята,

м\о,

свята,

стаття в газету

 

 

 

 

 

 

Костіна

Олена

Юріївна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Патріот»

 

Кушнаренко Наталія Миколаївна заступник директора,

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

статті в газету

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»«Колосок»,

«Кенгуру»,

Бабкова

Яна Володимирівна

психолог,

вчитель іноземної мови

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

тренінги для педагогів, батьків

конкурси,

свята,

виступ на міському м/о,

тренінги для вчителів,

виступ на телебаченні

Луцик

Оксана

Леонідівна

бібліотекар педагогічна рада,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

Марусиченко Людмила Миколаївна педагог-організатор, вчитель музики педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету,

І місце на огляді художньої самодіяль-ності

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

Міщенко

Наталія

Сергіївна

вчитель

інформатики

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси

 

«Бобер»
Мурка

Тетяна

Володимирівна

вихователь педагогічна рада, м\о,

свята

м\о,

свята,

стаття в газету

Немченко

Наталія

Борисівна

вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Овчинникова Валентина Олексіївна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Григорець

Аліна

Володимирівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Поліщук

Лілія

Григорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята,

стаття в газету

Потьомкін

Євген

Олегович

олігофрено-педагог м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Савоськіна Світлана Миколаївна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Стеценко

Інна

Володимирівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята,

Хильченко Людмила Олександрівна вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шевченко

Любов Володимирівна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

відповідальна за вебсайт

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету,

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шелест

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету

«Колосок»,

«Кенгуру»

Губенко

Аліна

Олександрівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Зуй

Аліна

Леонідівна

асистент

вчителя

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Киця

Ольга

Григорівна

олігофрено-педагог м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Богданова

Наталія

Борисівна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

відповідальна за вебсайт

м\о,

конкурси,

свята,

стаття в газету,

Ярмош

Ірина

Сергіївна

директор,

вчитель англійської

мови

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

олімпіада

(І місце),

свята

Приходько

Оксана

Олексіївна

вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Ніколаєнко

Юлія

Анатоліївна

асистент

вчителя

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Мечет

Тетяна

Анатоліївна

вихователь-

методист

м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Мендрух

Світлана

Олексіївна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

 

 

Результати освітньої  роботи у закладі освіти

 

Розв’язання проблем і завдань Конотопського НВК, дозволило досягти певних результатів, але в порівнянні з 2017-2018 навчальним роком в 2018-2019 навчальному році рівень успішності учнів зріс: 99 учнів (58%) засвоїли матеріал на високому і достатньому рівні, з них – 25 учнів нагороджені похвальним листом.

 

 Рік                           

                               

                                                                    Рівень

2017/2018н.р. 2018/2019 н.р.
Високий 18/11% 25/16%
Достатній 78/50% 74/42%
Середній 65/39% 75/42%

 

Результати проведених контрольних робіт ДПА показали достатній і високий рівень підготовки учнів 4-х класів.

Відділом освіти Конотопської міської ради та педагогічним колективом Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ здійснені необхідні заходи щодо забезпечення організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. На відповідному рівні оформлені необхідні документи щодо проведення державної підсумкової атестації, створено належні умови для її проведення.

Заслуговує на увагу чітка організація даного питання у вчителів 4-х класів.

Завдання з предметів, які підлягали державній підсумковій атестації, були підготовлені вчителями початкових класів відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Підсумкові контрольні роботи з української мови та математики проводились у 4-х класах відповідно до затвердженого графіка. У класних журналах наявні відповідні записи, що свідчать про систему роботи по підготовці до проведення контрольних робіт з української мови та математики.

Загальна кількість учнів 4-х класів станом на 14.05.2019 року – 57 учнів.

Державну підсумкову атестацію з української мови  виконували 49 учнів 4-х класів (86 %). На високому рівні виконало 13 учнів (27%), достатньому – 29 учнів (59%) та на середньому – 7 учнів (14%).

Аналіз контрольних робіт з українського мови свідчить про високий та достатній рівень засвоєння програмового матеріалу учнями .

Найбільше помилок було допущено з таких розділів і тем навчальної програми: списування тексту, творче завдання.

З математики державну підсумкову атестацію виконали 49 учнів (86%). На високому і достатньому рівнях з роботою справилися 36 учнів (74%), на середньому – 13 учнів (26%), на початковому – 0 учнів .

Аналіз контрольних робіт свідчить про високий і достатній рівень засвоєння програмового матеріалу з математики.

Ці результати вказують на те, що вчителі початкових класів на уроках математики достатньо уваги приділяють матеріалу на формування міцних обчислювальних навичок, умінь розв’язувати складені задачі, застосовувати знання в змінених умовах та різних життєвих ситуаціях, але недостатньо працюють над  знаходженням числа за його частиною, множенням іменованих чисел.

 

Аналіз результатів ДПА учнів 4-х класів

за 2018-2019 навчальний рік порівняно з 2017–2018 навчальним роком

 

Навчальний предмет 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р.
Кіль-кість учнів Рівень навчальних досягнень Кіль-кість учнів Рівень навчальних досягнень
Ви-со-кий Дос-татній Середній Низь-кий Ви-со-кий Дос-татній Середній Низь-кий
Українська мова

 

40

100%

13

33%

22

55%

5

12%

49

86%

13

27%

29

59%

7

14%

Математика

 

40

100%

13

34%

19

45%

8

21%

49

86%

15

31%

21

43%

13

26%

 

Результативність участі у міських, обласних, всеукраїнських

 конкурсах і олімпіадах

 за 2018-2019 навчальний рік порівняно з 2017-2018 навчальним роком

 

Назва заходу 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р.
Всеукраїнський конкурс „Колосок” 35 учасників

І тур

18 золотих

17 срібних колосків

ІІ тур

 

34 учасника

І тур

18 золотих

16 срібних колосків

 

Міжнародний конкурс „Кенгуру” 22 учасника

І тур

7- відмінні результати

15- добрі результати

ІІ тур

46 учасника

І тур

9- відмінні результати

21- добрі результати

ІІ тур

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 6 учасників

1- добрі результати

 

12 учасників

1- добрі результати

 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвич» 18 учасників

1 – ІІ регіональний рівень

19 учасників

4 – ІІ регіональний рівень

Міські предметні олімпіади 4 учасники

2 переможця

 

4 учасники

переможець

 

Міські конкурси малюнків 23 учасника

7 переможців

 

26 учасників

9 переможців

 

Огляд художньої самодіяльності серед шкіл міста 62 учасника

( дипломи І та ІІ ст..)

54 учасника

( дипломи І та ІІ ст..)

 

Результати індивідуального навчання у закладі освіти

 

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 року за № 9/7330 на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації від 22.05.2018  № 20, заяви  батьків ученів 2-В класу Калмикової Аліни, Пономаренко Євгена, Буштаренка Вахтанга та учня 1-Б класу Баранова Максима, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей та  стану здоров’я було організовано навчання за індивідуальною формою.

Навчання   учнів 2-В класу за індивідуальною формою здійснювалось за індивідуальним навчальним планом  з розрахунку 10  годин на тиждень, а учня 1-Б класу – 5 годин на тиждень.

Для викладання предметів  були призначені  педагогічні працівники  із відповідною фаховою освітою. Навчання  здійснювалось  за розкладом   погодженим з батьками та  затвердженим  директором школи за індивідуальними програми з кожного предмету відповідно до чинних навчальних програм, в яких було визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягав вивченню та засвоєнню. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналах загального зразку для індивідуальних занять. Питання здійснення індивідуального навчання контролювалось адміністрацією школи, про що свідчать протоколи нарад при директорові школи та відповідні накази за підсумками І та ІІ семестрів 2018/2019 навчального року.

Педагогічними працівниками та батьками були створені оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учнів. Індивідуальне навчання учнів 2018/2019 навчальному році проводилось у відповідності до чинного законодавства. Навчальні програми з усіх предметів виконано. Учні мають за 2018/2019 навчальний рік середній рівень навчальних досягнень з усіх предметів.

 

Результати виховної роботи у закладі освіти

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  дітей та молоді, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік, з метою залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2018/2019 навчального року виховна робота була спрямована на:

– духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

– розвиток краєзнавства;

– ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

– формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

– підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

– профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства та булінгу;

– попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

– подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

– створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу у позаурочній діяльності;

– формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

Завдання плану виховної роботи закладу освіти на 2018-2019 навчальний рік в основному виконано. Зазначені завдання вирішувались завдяки:

-навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об’єднаннях за інтересами;

-створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість спробувати, вибирати і приймати самостійні рішення;

-усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника початкових класів.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік, планами роботи класоводів, вихователів, психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, співпраці з громадськими організаціями тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи, у НВК постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання вчителів початкових класів. Аналіз  відвіданих  виховних  заходів  показав, що  виховна  робота  проводиться  на  достатньому  рівні, використовуються  сучасні  технології  виховання  учнів: соціальне  проектування, колективні  творчі  справи, освітні  проекти, технологія  самовиховання  і  саморозвитку.

На  початку  навчального  року  учні  знайомились  на  класних  годинах  зі  статутом  НВК, правилами  внутрішнього  розпорядку, правилами  для  учнів, режимом закладу освіти. Узагальнена  інформація  заносилась  в  соціальний  паспорт  класу. Взаємодія  з  учнями  здійснювалася  на  основі  особистісно-орієнтованого  підходу  до  кожної  дитини, що  сприяло  глибокому  вивченню  її  індивідуальних  особистостей  і  якостей, розкриттю  здібностей.

У  всіх класах є обов’язковими виховні та інформаційні  години, години спілкування, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави.

Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи НВК на 2018/2019 навчальний рік. З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку, духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей враховуючи специфіку навчального та виховного процесу закладу були проведені традиційні заходи: свято Першого дзвоника, свято до Дня працівників освіти, новорічні свята, дні іменинника, свята до Дня матері,  урочиста лінійка до Дня пам’яті та примирення , свято Останнього дзвоник; обрядові національні свята: Святого Миколая, Різдво, Водохреща, Масляна, Великодні свята. Проводились  тематичні, інформаційні  лінійки, а саме: до Дня Героїв Небесної Сотні,  до Дня Гідності та Свободи,  до Дня пам’яті жертв Голодомору,  до Дня Соборності України; святкові заходи та спортивні змагання до Дня захисника України.

Згідно «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» посилена робота з патріотичного виховання учнів. Плани класоводів складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи, плани скоординовані, в основу покладено аналіз роботи, відслідковуються індивідуальні здібності, потреби та запити дітей, а також  головна виховна мета формування вільного громадянина, творчого, активного; формування національної свідомості, почуття патріотизму, залучення до національних культурних цінностей, розвиток інтересу до історії рідного краю, формування норм здорового способу життя, етики, моралі.  Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класоводи  планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна тема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, визначені завдання. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Всі класоводи повністю виконали план виховної роботи з класом. Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.

Виховний процес організовано так, що у центрі уваги – особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього  світогляду, формування індивідуального стилю життя, відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе. Вихідним у виховному процесі школи є розвиток духовно-моральних якостей особистості.

Слід відзначити систематичну послідовну роботу щодо планування роботи з класом класоводів 4-А класу Савоськіна С.М.,  4-Б класу Берека Н.М, 2-А класу Богданова Н.Б, 2-Б класу Костіна О.Ю. Плани роботи класоводів  названі Проектами виховної технології з класами, де передбачається перспектива як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня і аналізується кінцевий результат.

Виховна робота здійснювалась відповідно до розробленої моделі виховної системи, головними завданнями якої є:

– ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з нормативно-правовими документами щодо виховної роботи закладу освіти;

– узгодження діяльності батьківської ради, класних батьківських комітетів, психологічної служби, ради НВК;

– залучення дітей до різних форм творчої діяльності;

– формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;

– створення ефективної системи виховної діяльності класоводів  та вихователів ГПД;

– спрямування роботи  вчителів-предметників на реалізацію виховного потенціалу уроку.

Впродовж року у школі культивувалося усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання учнів як активних учасників політичних процесів, яким притаманні сформованість інтересу до представників інших народів, толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. В учнів формували здатність пізнавати себе як члена   родини, учнівського колективу, виховували любов до рідного краю, вулиці, природи.

В основу цілісної конструкції під назвою «Виховна система школи», ми покладаємо родинно – сімейне виховання. Цей напрямок є пріоритетним у виховній роботі закладу освіти.

У напрямку родинно-сімейного виховання робота була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками, учнями та вчителями НВК. В системі проводились батьківські збори та батьківський всеобуч, проведено години спілкування: «Традиції моєї сім’ї», вч. Савоськіна С.М. ,  «Шануймо батьків своїх», вч. Костіна  О.Ю.,  «Тепло рідного дому», вч. Шевченко Л.В., «Я та мої батьки»,  вч. Хильченко Л.О.; класні свята: «Уклін тобі, мамо» (2-В клас,  Дроб’язко Л.І.;.),  до Дня Святого Миколая «Відчиніть Святому Миколаю», (3-А клас, вч. Шелест Н.М.) та інші.

Основну увагу приділяємо зв’язку школи з сімейно-родинним оточенням учнів. Залучаємо батьків до творчої співпраці, що сприяє збереженню народних традицій і звичаїв. Цікавим і змістовним, в рамках місячника родинно- сімейного виховання,   за участю батьків, пройшов  виховний захід « Школа –  моя родина». Усе це сприяло відновленню родинних традицій, згуртуванню  шкільної  родини. Також на високому рівні пройшов в закладі освіти День відкритих дверей. Адміністрація зустрічала майбутніх першокласників та їх батьків, а учні 1-4-х класів підготували  концерт учасників художньої самодіяльності «Мелодії шкільної родини» для своїх батьків та гостей. Найактивнішими були учні і вихованці нашого закладу у фотосушці на тему: «Мій рід – моя родина». Всі батька та гості закладу були в захопленні під час перегляду результатів  загальної справи.

Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Розуміння цієї істини спонукає педагогів виховувати не тільки дітей, а й батьків.   Робота з батьками – це і традиційні батьківські збори, родинні свята,  загальношкільні збори, відвідування сімей школярів, бесіди і лекції, консультації. Головним завданням цієї ланки виховної роботи є налагодження тісного зв’язку з батьками, пропаганда педагогічних знань, організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. Залучалися батьки до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання. Тому вчителі початкових класів організовують педагогічно – просвітницьку роботу з батьками. Так, класовод  3– А класу Шелест Н.М. почала  працювати над такою цікавою  формою роботи, як школа взаємин «Стежинами любові і добра». Традиційними в школі є Дні добрих справ, коли батьки допомагають школі ремонтувати класи та їх обладнання, допомагають в озелененні свого класу та шкільного подвір’я. Виховувати почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сім’ї, де виховуються діти, допомагають круглі столи, які проводить класовод

2 – А класу Богданова Н.Б., «Батьки – перші вихователі дитини». Батьківські збори з елементами тренінгу «Сім’я і школа – два розуми, два досвіди» провели класоводи разом зі практичним психологом школи Бабковою Я.В.

Педагоги систематично практикують з батьками різні форми роботи: лекції, анкетування, родинні зустрічі, відкриті уроки, виховні заходи, батьківські всеобучі. З найбільш ефективних форм роботи з батьками є робота Ради НВК, яка:

– сприяє  педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової початкової освіти учня;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звертання учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу:

– виконує роль ланцюжка між педагогічним колективом та батьківським колективом.

В закладі освіти класоводи 1-4-х класів систематично проводять батьківські збори і батьківські лекторії на яких розглядаються питання превентивного виховання,  які цікаві для всіх слухачів, а саме: «Ви маєте право на життя» – профілактика суїциду, «Бесіда про недопустимість фізичного насилля і приниження гідності людини», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату батьків на формування особистості дитини».

Спільно з членами Ради НВК на виконання річного плану були проведені рейди перевірки умов життя дітей позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт:   Бойко В.,2-Б клас, класовод Костіна О.Ю., Скрипочка С, та Боярчук К.,3-А клас, класовод Шелест Н.М., Кейдун А. та Обруч В. 4–А кл., класовод  Савоськіна С.М.,.; Чуга А – 1-А кл., класовод  Шевченко Л.В., Чуга Д. 3-Б кл., класовод Хильченко Л.О., К. Обруч, 2-В клас, класовод Дроб’язко Л.І. Також класоводи провели бесіду з опікунами «Права та обов’язки опікунів».

Педагогічний колектив цілеспрямовано працює у напрямку правової освіти. Виходячи з вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб забезпечити права дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність.

Система виховної роботи має три складові: класна година, родинно-сімейні заходи, гурткова робота. Основним організатором виховної роботи з учнями є класовод, який займається просвітницькою та профілактичною роботою. Завдання  правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини.  Проведено Всеукраїнський тиждень права. В рамках тижня був проведений Всеукраїнський урок на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, бесіди, тренінги, анкетування.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними правовими знаннями є години спілкування, виховні години, бесіди, а саме: Конвенція про права дитини «Держава на захисті прав дитини»,  вихователь ГПД Анкілова Н.М., «Дитина і її права» – освітня гра, бібліотекар Луцик О.Л.., «Знай свої права дитино» – освітній захід, вчитель  Потьомкін Є.О.

Щороку в жовтні та лютому  в рамках Тижня правового виховання стало традиційним проведення  шкільної лінійки «Права і правила знай і виконуй».

Систематично практикувалися операції «Урок», «Спізнення», «Канікули». Залучалися до співпраці працівники правоохоронних органів. Аналіз  проведених операцій обговорювався на нарадах при директорові, засіданнях МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД.  З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму,  формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання Правил дорожнього руху  в закладі  систематично проводяться    інструктажі та профілактичні бесід з правил дорожнього руху. Для цього залучаємо   представників Управління патрульної поліції м. Конотопа та проводимо інструктивно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання правил дорожнього руху. Так 27.05 2019 року  інспектори сектору реагування  патрульної поліції Литвиненко С.Д та Проценко О.М. провели профілактичну бесіду на тему «Дотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. Профілактика ДТП за участю дітей у літній період» На виховних годинах вели превентивну роз’яснювальну роботу серед учнів про правила дорожнього руху, перехід доріг, перехресть тощо.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: перекличка повідомлень «Весела та хороша думка – половина здоров`я» – вчитель Дроб’язко Л.І.,  незакінчена розмова «Коли я щасливий» (в якій сім’ї ми живемо) вчитель Шевченко Л.В., ділова гра       «Професії моїх батьків» – вчитель англійської мови  Демченко Т.М.

При проведенні виховних заходів, направлених на забезпечення здорового способу життя, вчителі початкових класів проводять  традиційні уроки здоров’я, з них найкращі це –  «Як я дбаю про своє здоров’я» – вчитель Шелест Н.М., «Ходи більше, проживеш довше» , вчителі Берека Н.М., «Захист організму від інфекцій», вчитель Шевченко Л.В..

Надання теоретичної і практичної допомоги, спрямованої на запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів, розвитку різних форм їхніх асоціальних, моральних вчинків передбачає превентивне виховання.        Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі, стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів; зустрічі з лікарями дитячої поліклініки; проведення тижня правових знань, а також різноманітні виховні заходи. Найкращим став захід у 2-Б класі «Що означає бути вихованим», класовод Костіна О.Ю. Мета його  виховувати обачність, обережність та навички правильних дій в різних життєвих ситуаціях.

Практичний психолог школи Бабкова Я.В. вела систематичну роботу з дітьми  які потребують підвищеної педагогічної уваги, соціально незахищених категорій. Нею складено план роботи з дітьми, розроблено план індивідуальної роботи з учнями,  ведеться діагностування класних колективів, проводиться анкетування, індивідуальні бесіди. Було проведено такі заходи: урок-казка «Правовий букварик» для учнів початкової школи, диспут «Що важливіше: права чи обов’язки», перегляд презентації «Конвенція про права дитини», тематичні класні години «Діти мають право». Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей.

Проаналізувавши виховну роботу попередніх років, вчителі запропонували поставити основним завданням школи –  формування у школярів національно – патріотичної свідомості, прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормативами, що діють в суспільстві, опанування духовною культурою людства,  нації; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських цінностей. Враховуючи військові дії на Сході України, з метою формування почуття любові до держави, поваги до національних цінностей українського народу, національної єдності і культурного відродження серед  учнів Конотопського НВК:ЗОШ І-ступеня – ДНЗ посилили патріотичну роботу. Щоранку продовжили  традицію виконання учнями  Державного Гімну України. Спланували й провели ряд заходів:  до Дня Збройних Сил України організували й провели уроки мужності (із залученням учасників ООС), залучили учнів школи до міської акцій «Малюнок воїну», «Єднаймось, українці…». Оформили виставку «Я люблю Україну», де розмістили символи незалежності України, дитячі роботи, портрети загиблих  воїнів АТО.  Дуже подобається дітям волонтерська робота. Вони з задоволенням готують подарунки, пишуть вітальні листівки воїнам ООС, приймають участь в концертах для ветеранів.  З метою патріотичного виховання  підростаючого покоління, розширення поняття про єдність, незалежність та суверенність нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя  під час Революції гідності в закладі були проведені тематичні заходи згідно плану та уроки пам’яті. Цікавими й хвилюючими для дітей є проведення свят і ранків:  «День Соборності України», «Ось виросту і буду Україну захищати», урочисті лінійки «День пам’яті та примирення» з  покладанням квітів до пам’ятника Дітям – героям. Обов’язковими до цих свят є виставки та оформлення куточків у шкільній бібліотеці, а також бібліотечні уроки: «Народ пам’ятає, народ славить», «Рослини – символи нашої держави», «Моя Батьківщина, моя мила ненька». А також шкільний бібліотекар Луцик О.Л. провела цікаву вікторину «Конотопщина рідна моя». Традиційними в НВК є уроки миру «Земля моїх батьків»; години спілкування «Ми хочемо у злагоді і мирі жити». Наші учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка, присвяченого безпеці та миру в Україні. Патріотичному вихованню сприяють такі заходи що проводимо напередодні 22 вересня – Дня партизанської слави «Партизанський рух на Конотопщині», та особливо хвилюючими є зустрічі з ветеранами Другої світової  війни.  Любов до Батьківщини розпочинається з  любові до «маленької батьківщини». Діти пишуть вірші  про своє місто, про вулицю, на якій вони живуть, приймають участь у конкурсі малюнків «Місто, в якому я живу». Цікавими для дітей є бесіди про  символи нашої держави: Герб, Гімн, Прапор нашої країни.

На уроках навчання грамоти, ознайомлення з навколишнім світом, виховних  годинах, учні знайомляться з правами і обов’язками  дитини, про те які права і  обов’язки мають люди в державі і світі. Традиційними є бесіди на теми: «Права кожної дитини»,класоводи Шевченко Л.В., вихователь ГПД Немченко Н.Б., «Наші символи», класовод Хильченко Л.О., Савоськіна С.М., «Моя слава –  це Українська  держава», класовод Берека Н.М., вихователь ГПД Анкілова Н.М.

Учні початкових класів приймають участь у конкурсах та виставках малюнків: «Кохаю край наш дорогий», класоводи Овчинникова В.О., Костіна О.Ю., «Нема землі краще, ніж країна наша», класоводи Шелест Н.М., Богданова Н., «Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла», класоводи Хильченко Л.О, Дроб’язко Л.І.,  Берека Н.М

Активна співпраця з міською дитячою бібліотекою сприяє проведенню цікавих виховних заходів та літературних виставок, проведенню бібліотечних уроків працівниками міської дитячої бібліотеки, виставок малюнків на базі бібліотеки  «Людина в світ прийшла добро творити», «Рідний край де ми живемо, Україною зовемо». В День пам’яті жертв голодомору та у зв’язку з 84-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років провели шкільну лінійку «Запали свічку». Впродовж року учні школи побували під знаком Пам’яті, де згадали трагічне минуле та увічнили пам’ять загиблих від голоду. В шкільній бібліотеці було організовано тематичну книжкову експозицію «Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі». В актовій залі провели виставку малюнків учнів 2-4 класів «Чорнобиль: горе і біда».

В 2018 – 2019 році було продовжено співпрацю з місцевим краєзнавчим музеєм, тому що народознавство – це справжня скарбниця духовності народу. Впродовж навчального року учні 1-4-х класів прослухали цикл лекцій представників міського музею про історію нашого краю та традиції прадідів.  На виконання плану роботи НВК для учнів  2-4 класів   працівники  Конотопського  музею ім. О.Лазаревського  підготували  цікаві презентації на тему: «На хресті голодомору», «Голодомор 1933 року у Конотопі» та « 75 –й річниця визволення  міста від фашистських загарбників».  Ознайомлення дітей із виникненням та становленням громадянської самоосвіти українського народу, виховання активної самостійної особистості, гідного патріота України, формування почуття колективізму, усвідомлення життя в суспільстві – передбачає громадянське виховання.   На високому рівні пройшла вікторина  «Минуле та сучасне життя Конотопа», а також були проведені виховні заходи: «Мій Конотоп – окраса України – це часточка моєї Батьківщини», вихователь ГПД Анкілова Н.М.; «З чого починається Батьківщина» – виховна година, класовод Костіна О.Ю.; «Що необхідно знати про національну символіку» – бесіда, класовод Берека Н.М.; «Ми – українці єдина сім’я» – усний журнал, класовод Шевченко Л.В.

Як навчити дітей любити та поважати свою країну? Вчителі та учні Конотопського НВК впевнені, що це почуття бере свій початок саме з вивчення історії рідного міста та рідної школи.

В  закладі  освіти  в 2018-2019 н.р. продовжена краєзнавча робота з вивчення історії міста Конотопа (вулиць, архітектури, життя видатних земляків). Значною віхою є дослідження та вивчення історії рідного міста. Оновлено окремий план «Сумщина – туристична – 2018/20019», керівник гуртка Покровенко Н.В.  Який передбачав практичне закріплення теоретичного матеріалу під час відвідування музеїв, екскурсійних подорожей. Учні   3-А  класу  побували  в місті партизанської слави Путивлі (вчитель Шелест Н.М. ) , а учні 3-Б класу  відвідали  гетьманську столицю –  місто Батурин, (вчитель Хильченко Л.О.), учні 4-Б класу, класовод Берека Н.М. та учні 4-А класу,класовод Савоськіна С.М.  подорожували до столиці України –  Києва. Учні 1-Б класу, класовод  Овчинникова В.О. до зоопарку у  місті Мена. Ці заходи зумовили позитивні результати в громадському та патріотичному вихованні.

Значна увага приділялась моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Основною формою моральної освіти є етична бесіда, тобто діалог учителя і учня.

Класоводами 1-4-х класів було проведено наступні бесіди: «Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе», класовод Овчинникова В.О., «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей» , класовод Потьомкін  Є.О., «Десять заповідей людяності», класовод Савоськіна С.М., «Золоте правило людяності», класовод Костіна О.Ю, «Як сподобатися людям», класовод  Хильченко Л.О.,«Любов до ближнього — джерело величі людини» класовод Богданова Н.Б, Людина починається з добра», класовод Дроб`язко Л.І, «Дбай про своє добре ім’я.», класовод Шелест Н.М,«Світ у мені, і в світі я», класовод Шевченко Л.В., «Найвища моральна цінність –  людська гідність», класовод Берека Н.М,  «А дружити треба вміти», вихователь ГПД Немченко Н.Б. Класоводи не обмежуються лише бесідами, а використовують інші форми роботи, цікаві і змістовні:

– «Скринька добрих справ» – урок людських чеснот провела класовод 2 – Б класу Костіна О.Ю.;

– «Хто я? Який? Що можу?» – розігрування життєвих ситуацій, виховний захід підготувала класовод 4-А класу Савоськіна С.М.;

– «Я людина серед людей» – жвавий диспут відбувся у 1 – А та 1-Б кл, де класоводи  Шевченко Л.В. та Овчинникова В.О.

– «Краще гірка правда, ніж солодка брехня»  – дискусія, 3 – Б клас, класовод  Хильченко Л.О.

– «Вчинок і наслідок»  – уроки культури, 2 – В класу класовод Дроб`язко Л.І.

Традиційними для учнів перших класів є проведення уроків гарної поведінки  «Як треба поводитися в школі, вдома, на  вулиці», «Учись робити добро, воно дорожче від золота», «Вихована людина – яка вона», «Розкажи мені про свого друга».  Доцільними в нашому закладі були години спілкування на морально – етичну тематику: «Ти живеш серед інших», «Жити гідно – що це означає», «Завтрашній характер у сьогоднішньому вчинку», «Бабусі й дідусю  – найпочесніше місце в домі».

З метою вивчення української культури, національних традицій, виховання у школярів почуття патріотизму, формування гордості за країну, в якій вони проживають, проведено виховні години «Я – українець», класовод Хильченко Л.О., «Славетні постаті України»,  класоводи Берека Н.М., Костіна О.Ю., Шелест Н.М. провели конкурс дитячого малюнку «Україна – єдина країна», «Ми за мир».

Важливим напрямком виховної роботи є формування здорового способу життя. Всі заходи спрямовані на розвиток особистості і формування здорового способу життя наших учнів. Так, класоводи 1-4-х класів провели виховні години: «Дружимо з режимом дня», класовод Шевченко Л.В.,«Здоров’я  запорука добробуту і щасливого життя», класовод  Хильченко Л.О.,«Це ми – Мікроби. Можна до Вас?» – інсценізація, класовод Костіна О.Ю. Найкращим був захід що організували і провели учні 3 – А класу на  «Кращий комплекс ранкової зарядки», класовод Шелест Н.М. Багато учнів школи відвідують ДЮСШ і як результат нагороди і медалі за  спортивні перемоги.

Щороку у вересні та квітні проводиться День фізичної культури і спорту, а також Всеукраїнський День здоров’я. За окремим планом  організували і провели на високому рівні змагання «Нумо, хлопці!», класовод Шелест Н.М. спортивні змагання до Олімпійського тижня,вчитель фізичної культури Кушнаренко Н.М., гру «Лелеченя», «Козацький гарт», класовод Хильченко Л.О.

На виконання  Закону України «Про охорону ди­тинства», Національної програми «Діти Украї­ни», з метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до плану роботи НВК, педагогічний колектив здійснює наступну роботу: запроваджує та здій­снює профілактичні програми, акції «Діяти негайно», класовод  Дроб’язко Л.І., «Про шкідливість нікотину і алкоголю», класовод Берека Н.М.,«Телебачення і дитина», класовод Овчинникова В.О., «Батьківська сила – то мудрість сина», вихователь ГПД Анкілова Н.М.. Всі класово нашого закладу проводять постійну просвітницьку роботу щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, бесіди про профілактику дитячого травматизму, норм безпечної поведінки, виживання в екстре­мальних умовах, проводить батьківські збори з питань зайнятості дітей, здорового способу життя та необхідності харчування. Адміністрацією НВК щорічно глибоко аналізуються матеріали медичного огляду учнів. Контроль за раціональним харчуванням здійснюється медичною сестрою Литвин С.О. Вона  систематично проводить рейди «Санітари на посту».

Найкращі  враження залишилися в учнів від ігор, естафет та змагань на свіжому повітрі під час канікул : екскурсії до міського парку, на міський стадіон а також на дитячий майданчик по пр. Червоної Калини.

Під впливом систематичного навчання і виховання формується світогляд, починається усвідомлення, пізнання великого, широкого кола людських стосунків, у які включаються школярі в процесі свого навчання і перебування у школі.

Сьогодні гостро виступають проблеми взаємин особистості й колективу, їх взаємовпливів; проблеми впливу мас-медіа на особистісне ставлення дітей та проблеми виховання дітей у сім’ї.

Одним з важливих напрямків особистісного розвитку учнів  є організація учнівського самоврядування. У школі діє  учнівська організація «Барвінкове коло», яка виховує в учнів ініціативність, чесність, працелюбність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Вихованці початкових класів оволоділи елементарними уміннями та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язання конфліктів; здатністю враховувати погляди інших.  Відбувається це шляхом включення кожного учня в активну спільну діяльність. Таким чином забезпечується виховний і розвиваючий вплив на особистість, що формується. У процесі цієї діяльності розширюється кругозір дітей, задовольняються їх творчі, пізнавальні й естетичні потреби, удосконалюються почуття, воля, прокидається емоційна чуйність.

Гра – багатство емоцій. Саме тому в початковій школі життєдіяльність проходить у формі гри. Діти – не просто учні, а хлоп’ята і дівчата – жителі Країни Барвінкової. Органами учнівського самоврядування протягом року проводились наступні заходи: відстежувався рейтинг  участі класів у конкурсі «Кращий клас», рейтинг успішності та вихованості учнів, оформлення класних куточків, проводились рейди-перевірки збереження підручників, відвідування школи. Згідно річного плану шкільного  об’єднання   проводиться і організовується робота виставок, проведення конкурсів, виставка квіткових композицій, виробів з природного матеріалу, аплікацій з осіннього листя, колажів і плакатів «З Україною в серці», креативних ялинок, вітальних листівок до Нового року та Дня матері, великодніх поробок, малюнків та плакатів до предметних тижнів.

Система художньо-естетичної освіти та виховання в НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ включає наступні структурні компоненти:

І. Базовий освітньо – виховний компонент, що передбачає навчання і розвиток учнів під час вивчення  предметів в галузі «Мистецтво», що представлено предметами

«Музичне мистецтво»  та «Образотворче мистецтво».

ІІ. Позаурочний компонент художньо-естетичного виховання.

Учні 1-4-х класів займаються в гуртках  художньо-естетичного профілю:

– «Вокально-хоровий», керівник Марусиченко Л.М.;

– «Хореографічний», керівник Шевченко А.В.

Під керівництвом вчителів передбачено організацію екскурсій до музеїв, відвідування театральних вистав, концертів, художніх майстерень.

 1. Позашкільний освітньо-виховний компонент включає в себе:

– роботу на базі НВК позашкільних закладів:  музичної та художньої школи;

– відвідування учнями школи мистецтв, БК «Зоряний», ЦДЮТ, БК «Сучасник».

 1. Компонент художньо-естетичної самоосвіти та самовиховання реалізується через залучення батьків до естетико-виховного процесу, проведення родинних свят, участь у спільних виставках, шефських концертах.
 2. Навчальна діяльність – фундамент естетико-виховної системи школи. В 1-4-х класах «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються як окремий предмет.

Конотопський НВК в нових суспільно-економічних умовах є відкритим до контактів із закладами культури і мистецтв. Це відвідування картинної галереї в ЦДЮТ, відвідування музею, кінотеатру, школи мистецтв, художньої школи.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням  легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступити в реальні відносини з оточуючим світом.

 

Результати роботи з обдарованими дітьми у закладі освіти

 

Процес пошуку і виявлення обдарованих дітей відбувався  через такі форми:

– активна участь окремих дітей на уроках (математика, українська та англійська мови, читання, природознавство, музика, малювання, фізкультура);

– виявлення ініціативи учнів при підготовці та проведенні класоводами, шкільним бібліотекарем та педагогом-організатором позакласних заходів (складання своїх віршів, читання виразно авторських, участь в інсценізації казок українською та англійською мовами тощо);

– участь дітей в шкільних гуртках та гуртках позашкільних закладів.

Ці заходи допомогли виявити  52  обдарованих  дитини за різними напрямками:

Творчі здібності – 37 дітей;

Інтелектуальні –  15 дітей;

Спортивні –  10 дітей.

Розвиток здібностей обдарованих дітей  здійснюється через систему заходів, спрямованих на розвиток різних типів обдарувань.

З метою розвитку творчих здібностей в закладі за 2018-2019 навчальний рік було проведено ряд  загальношкільних заходів:

 1. Виставки малюнків, поробок до свят («Моя серветка гаптована», «Чудеса України та Європи», «Я люблю свій рідний край», «Моя мама найкраща», «Хай завжди буде сонце», «Чорнобиль очима дітей», «Я люблю Україну», «Здорова дитина-багата країна», «Дитинство без туберкульозу», «Зима – чарівниця», «Ми-українці, ми діти Кобзаря»), виставка-розпродаж «Новорічно-різдвяні мотиви», конкурс «Я співаю у шкільному хорі», конкурс «Скриня народної мудрості», виставка поробок «Поезія зими» , «Зроблено для мами, власними руками», фото колаж «Мій рід-моя родина», загальноміський захід «Таланти моїх батьків» – протягом року.
 2. Творчий звіт колективу художньої самодіяльності «Мелодії шкільної родини».
 3. Участь у міському конкурсі «Лісівники плекають ліс».
 4. Конкурс дитячої творчості «Проба пера».

5.Міжнародний екологічний конкурс «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім».

6.Турнір знавців англійської мови.

 1. Конкурс « Подорож по алеї правових знань» та «Правовий марафон».
 2. Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти – на дорозі».
 3. Свято «Сузір`я талантів».
 4. Всеукраїнська акція «Серце до серця».
 5. Конкурси «Родинний герб», «Сімейний портрет на тлі краєвиду».
 6. Фотовиставка «Одно з 7 чудес рідної околиці»

Активна участь дітей в шкільних  гуртках «Хореографічний», «Вокально-хоровий», «Тхеквондо», «Юні знавці англійської мови» та гуртках позашкільних закладів, які працюють на базі школи, дали змогу виявити обдарованих дітей та їх участь в загальноміських конкурсах.

З метою розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів в закладі були проведені наступні заходи:

 1. Всеукраїнський конкурс «Колосок»
 2. Казино ерудитів – математичні фокуси.
 3. Міжнародний конкурс «Кенгуру»
 4. І та ІІ тур олімпіад з базових дисциплін учнів початкових класів.
 5. Міжнародний конкурс «Бобер»
 6. Інтелектуальна гра «Інтелектуальний олімп»: (І місце у ІІ етапі)
 7. Міжнародний конкурс «Гринвіч»
 8. Міжнародний конкурс «Пазл»
 9. Міські олімпіади (ІІІ місце з природознавства)
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс  «Колосок»: золоті -18; срібні -16; координатор Овчинникова В.О.
 • Міжнародна математична гра «Кенгуру»: високий – 9; достатній – 21; учасники -46; координатор Шевченко Л.В.
 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»: добрі -1; учасники 11; координатор Міщенко Н.С.
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»: золоті -4; срібні -4; учасник – 19; координатор Демченко Т.М.
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл»: ІІ регіональний рівень – 2; ІІІ регіональний рівень – 3; учасник – 14; координатор Демченко Т.М.

Інтелектуальні здібності молодших школярів допомагає розвивати індивідуальна робота за окремими планами таких вчителів як Демченко Т..М., Берека Н.М..

З метою підняття соціального статусу дитини широко поставлена робота в учнівських колективах – групах. В кожному класі створені мікро групи за певними напрямками (природолюби, книголюби, затійники, майстри, журналісти тощо), які періодично змінюються і сприяють розвитку лідерів свої гуртів ( кожний клас – це гурт зі своєю символікою)

Розвитку спортивних здібностей сприяють заняття фізичної культури та позакласні шкільні заходи, які організовує та проводить вчитель фізичної культури Кушнаренко Н.М. та керівник гуртка «Тхеквондо»,  Окунь О.В.:

 1. Шкільні змагання з гандболу серед дівчаток 3 і 4 класів .
 2. Спортивні змагання «Ми – маленькі козачата» .
 3. Показові виступи учасників гуртка «Тхеквондо»
 4. Шкільна спортивна олімпіада.
 5. Конкурс на кращий комплекс ранкової зарядки.
 6. Спортивне свято для дошкільнят «Перші кроки»
 7. Олімпійський тиждень

Велику допомогу розвитку спортивних здібностей надають заняття учнів в спортивній дитячій школі та участь дітей в платному гуртку «Тхеквондо»

Заохочення і підтримка обдарованих дітей відбувається шляхом нагородження:

 1. Грамотами та дипломами школи та відділу освіти, які вручаються на шкільних лінійках та святі «Сузір’я талантів».
 2. Солодкими призами.
 3. Пам’ятними сувенірами та подарунками.
 4. Відзначенням через «блискавки» та стенди.

 

Зайнятість учнів НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ у гуртках художньо-естетичного спрямування позашкільних  навчальних закладів, музичних школах, інших установах:

Назва закладу Кількість учнів % від загальної кількості учнів
1 ЦДЮТ 11 4.8%
2 ДЮСШ 19 8.4%
3 Музична школа №1 17 7.5%
4 СЮТур 15 6.6%
5 СЮТех 0
6 СЮН 78 34.4%
7 Школа мистецтв                5 2.2%
8 Художня школа 15 6.6%
9 БК «Зоряний» 22 9.7%
10 БК «Сучасник»              5 2.2%
                                                                    Всього           167                          73.5%

Шкільні гуртки

 

1 Вокально-хоровий 52 23%
2 Хореографічний 0 0%
3 Юні знавці  англійської мови 57 25.1%
4 Тхеквондо 16 7%
                                                     Всього:                       152                           67%

 

Важливим засобом виховання, який сприяє розвитку особистості школяра є гурткова робота в НВК. Наші вихованці мають змогу навчатися у шкільних  гуртках різного профілю. Співпраця з позашкільними закладами міста дає можливість удосконалювати форми і методи для всебічного розвитку наших дітей. зайнятість учнів у цих гуртках дає можливість розвиватися творчо, розумово, інтелектуально, фізично. Класоводи  не оминають такий вид діяльності як корекція поведінки «проблемних» дітей, для цього заохочують таких дітей до класних справ, завантаження вільного часу гуртковою роботою.

     

Статистична інформація про гурткову роботу

 

Всього
2017/2018 2018/2019
Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань, що організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

14 14
3 них за напрямами позашкільної освіти:
художньо-естетичного 8 8
туристсько-краєзнавчого 1 1
еколого-натуралістичного 1 1
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 2 2
Інші (англ.. мова)

 

1 1
Чисельність дітей, які здобувають позашкільну освіту в гуртках, секціях та ін. що

організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

226 226
художньо-естетичного 75 52
туристсько-краєзнавчого 15 15
еколого-натуралістичного 78 92
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 35 36
 

Інші (англ..мова)

57 77

 

Формуючи екологічну культуру учнів педагоги закладу освіти намагаються проводити роботу систематично, продумано, цілеспрямовано. Першочерговим завданням у початковій школі є закладення основ екологічної культури молодших школярів, майбутніх громадянин України.  Екологічне виховання здійснюється на уроках та в позаурочний час. Виховні заходи екологічного змісту, які є традиційними:  «Нехай  Земля квітує всюди – природу збережемо, люди!», класовод Шевченко Л.В., «Допоможемо зимуючим птахам», «Зробимо подвір’я найкращим», класоводи Шелест Н.М., Савоськіна С.М., Богданова Н.Б, Костіна О.Ю., Хильченко Л.О., конкурс «На  краще озеленення класу», класоводи Хильченко Л.О., Шелест Н.М. «Лікарські рослини рідного краю», класовод Овчинникова В.О., гра-подорож «У світі тварин», класовод Потьомкін Є. О., «Твоя планета Земля” екологічне свято,  Берека Н.М.,«Десь словечко приховалось» – розгадування ребусів на екологічну тематику, класовод Дроб’язко Л.І.

В 2018/2019 н.р.  школярі    Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ були активними  учасниками  міських конкурсів та акцій: «Гніздобуд», у благодійній акції «Допоможемо перелітним птахам», класоводи Шелест Н.М., Савоськіна С.М., Богданова Н.Б, Костіна О.Ю., Хильченко Л.О., конкурс «На  краще озеленення класу», класоводи Хильченко Л.О.,  у конкурсі малюнків  «Лісівники плекають ліс», класовод Костіна О.Ю., Шелест Н.М.

Темною сторінкою в історії України стала Чорнобильська  трагедія. У зв’язку з цими гіркими подіями були  проведені  виховні години, лінійка пам’яті, тематичні виставки літератури, виставки малюнків: «Що змусило всю Землю застогнати», «Чорнобиль: горе і біль» – виставка фотодокументів, «Чорнобиль очима дітей» – виставка малюнків.

Виховний процес у 2018-2019 н.р. здійснювався відповідно до державних актів з метою формування компетентної, свідомої особистості. Педагоги НВК створювали умови для самореалізації дітей відповідно до їх здібностей, нахилів та власних інтересів. Виховували громадянина з демократичним світоглядом і культурою. Основна увага приділялася формуванню творчої особистості учнів, вихованню поваги до національних цінностей, виробленню навичок здорового способу життя, попередженню правопорушень. Питання набуття учнями школи соціального досвіду, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової та екологічної культури були пріоритетними у виховному процесі школи.

Слід звернути увагу і на  недоліки  у виховній роботі, а саме: не  всі вчителі школи включились в активну роботу по розробці і захисту проектів.

Чергування класів і вчителів не завжди були на належному рівні,  що необхідно врахувати в роботі  на наступний рік. Класоводам  необхідно приділити більше уваги роботі з батьками, проведенню тематичних батьківських зборів. Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

         Виходячи з вищесказаного та  проаналізувавши  роботу школи за 2018-2019 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2019-2020 навчальному році.

А також  слід зазначити, що виховна діяльність у закладі знаходиться   на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Поряд із зазначеними позитивними результатами у  виховній   роботі  закладу потрібно активізувати роботу класоводів, батьків та органів учнівського самоврядування, а саме:

 • класоводам продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.
 • спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності;
 • допомагати органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу будуть зважати на думки та рішення органів учнівського самоврядування;
 • проводити шефську  роботу  учнів- початківців над дошкільнятами.

Отже, виховна робота в закладі носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

 

Результати роботи з соціального захисту дітей у закладі освіти

 

У закладі освіти у 2018-2019 н.р. знаходились на обліку 46 учнів пільгового контингенту .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учнів пільгових категорій за 2018-2019 навчальний рік

порівняно з 2017-2018 навчальним роком

Групи

Класи

2017/2018 н.р.
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
Дошкільні групи 1 4 1 9
1-ші 4 1 3 1 2 8
2-гі 2 1 1 4 2 1 2
3-ті 3 1 1 2 5 3
4- ті 1 2 1 2 1 1 3
2018/2019н.р.
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
3

 

 

2 8
1 1 3 5 3
1 1 2 1 6 2 10
2 1 1 3 1 2
2 1 1 3 1 5 3

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи:

 • акція милосердя « Подаруй іграшку», під час якої були зібрані іграшки для вихованців дошкільних груп;
 • учні відвідали музеї, СЮН, а також будинок культури Зоряний;

Усі діти пільгового контингенту відвідували ГПД, гуртки на базі закладу освіти. З кожною дитиною даної категорії проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

У закладі впродовж навчального року було організовано гаряче харчування для 48 дітей пільгових категорій.

Адміністрацією НВК надавалася допомога  всім дітям пільгових категорій: діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовно відвідували культурно-масові заходи.

Належна увага приділялась організації відпочинку дітей. У Конотопському НВК був створений табір з денним перебуванням, зокрема  для дітей пільгового контингенту.

 

        Результати контрольно-аналітичної діяльності з різних аспектів функціонування  закладу освіти

 

Впродовж 2018-2019 навчального року фронтальному контролю підлягали:

– робота шкільної бібліотеки;

– стан викладання предмета «Музичне мистецтво»;

– стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета «Математика»;

– робота вчителя у спеціальному класі;

– стан навчально-виховної роботи з екологічного виховання;

– стан роботи психологічної служби;

– стан методичної роботи

За результатами фронтального контролю були складені відповідні довідки та написані узагальнюючі накази. Стан даних перевірок був доведений до педагогічних працівників на педагогічних радах.

Адміністрацією закладу освіти було проведено наступні тематичні перевірки:

 1. Вересень 2018 р.

Стан методичної роботи (тема: «Перевірка ефективності малих форм методичної роботи вНВК»);

 1. Жовтень 2018р.

Стан викладання предмету «Образотворче мистецтво» (тема: Форми і методи організації творчої діяльності на уроках             образотворчого мистецтва);

 1. Листопад 2018р.

Стан викладання предмету «Літературне читання» (тема: Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках літературного читання);

 1. Січень 2019р.

Стан викладання  предмету «Інформатика» (тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики шляхом підбору спеціальних завдань);

 1. Лютий 2019р.

Стан викладання  предмету»Українська мова» (тема: Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови з метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу при формуванні інноваційної культури в учнів);

Організація роботи в інклюзивних класах;

 1. Березень 2019р.

Стан викладання курсу за вибором «Християнська етика в українській культурі» ( тема: Методичне забезпечення освітнього процесу та ефективність вибору вчителем форм і методів навчання на уроці);

 1. Травень 2019р.

Стан роботи ГПД

Перевірка класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи проводилась в такі строки:

 • 10.2018 – 03.11.2018 Правильність оформлення класних журналів, журналів ГПД та журналів гурткової роботи.
 • 01.2019 – 12.01. 2019 Забезпечення виконання навчальних програм з усіх навчальних предметів.  Правильність записів у журналах, якість оцінювання.
 • 03.2019 – 30.03. 2019 Накопичення та об’єктивність оцінювання.
 • 01.06.2019 – 06.2019 Забезпечення виконання навчальних програм з усіх навчальних предметів за рік. Правильність записів у журналах,

Основні зауваження:

– пропущено виставлення тематичних балів (вчителі Савоськіна С.М.)

– відсутність запису проведення самостійних робіт і виставлення оцінок  в окремій колонці  (Савоськіна С.М., Берека Н.М.);

– допущення виправлень (Демченко Т.М., Богданова Н.Б.)

– неправильні записи на сторінках обліку відвідування (Овчинникова В.О.)

Перевірка учнівських зошитів проводилась:

Листопад – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 3-4-х класів з української мови та математики;

Квітень – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 2-х класів з української мови та математики;

Протягом фронтальної перевірки «Української мови» вибірково були перевірені зошити учнів 2-4-х класів з метою дотримання єдиних орфографічних вимог та правильності оцінення учнівських робіт.

Основні зауваження:

– вчителі недостатньо слідкують за дотриманням абзаців під час запису текстів, недостатньо прописують зразки;

– вчителі недостатньо уваги приділяють роботі над помилками та контролю над вільними рядками зошита.

Директором  НВК протягом вересня-травня 2018-2019 н.р. було відвідано 48 уроків, занять та виховних заходів.

Заступником директора з НВР Кушнаренко Н. М. відвідано 46 уроків та виховних заходів.

Вихователем-методистом Мечет Т.А. відвідано 39 занять та виховних заходів.

Рекомендації, що надані педагогам після відвідування уроків, занять та заходів:

 • Чітко записувати тему уроку, заняття в плані-конспекті, проставляти дати проведення уроків, занять.
 • Чітко визначати мету заняття, уроку.
 • Чітко планувати запитання і завдання до ігор, що проводяться на уроці, занятті.
 • Дотримуватися оптимального співвідношення між мовленням учителя і учнів.
 • Раціонально використовувати час уроку, заняття.
 • Оцінювати учнів в ході уроку.
 • Під час планування уроку, заняття продумувати засоби здійснення індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки
 • Передбачати на уроці види робіт для активізації навчальної діяльності учня та їх активності на уроці.
 • Більше уваги приділяти формуванню навичок виразного читання
 • Ширше використовувати різнорівневі завдання на уроці
 • Урізноманітнювати та диференціювати домашні завдання
 • Виробляти в учнів навички контролю та самоперевірки.
 • Продумувати і підбирати наочний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів та вихованців
 • Вчити вихованців та учнів самостійно робити висновки, узагальнювати матеріал, який вивчається, аналізувати результати своєї діяльності.

 

Результати охоплення вихованців та учнів харчуванням

 

Складовою частиною здорового способу життя дитини є правильне харчування. У 2018-2019 навчальному році було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування вихованців та учнів навчального закладу.

Організація харчування в НВК здійснювалась відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» статті 56 Закону України «Про освіту», статей 21,23 та розділу 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів україни від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів  організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах» від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», розділу 10 ДсанПіНу 5.5.2.008-01» державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», пункту 3 розділу V Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»,  наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 31.08.2018 №465-од «Про організацію харчування в закладах освіти міста у 2018-2019 році»

На початку 2018 року видано накази по Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ «Про організацію харчування учнів початкових класів Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ у 2018-2019 навчальному році» від 03.09.2018 №139-од, «Про організацію харчування у дошкільних групах Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ у 2018-2019 навчальному році» від 03.09.2018 №140-од у яких призначені відповідальні особи за організацію харчування у закладі освіти. Згідно з поданими документами було видано накази щодо організації харчування учнів-пільговиків.

У ІІ семестрі 2015-2016 навчального року відповідно до розпорядження міського голови від 23.12.2015 року №350-од «Про зміни в організації харчування учнів 1-4-х класів НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ» заклад освіти було переведено із харчування шляхом закупівель послуг їдалень у ПП Стрільчук Н.П. на харчування, організоване самостійно працівниками закладу.

За організацією харчування учнів та вихованців, виконанням норм харчування, за виконанням заходів щодо профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед учнів та вихованців здійснювався систематичний медичний, адміністративний та педагогічний контроль, дане питання розглядалось на педагогічних радах, нарадах при директорі, раді закладу, загальношкільних батьківських зборах, класних батьківських зборах. З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по НВК були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування учнів та вихованців, які проводили рейди-перевірки  відповідно до складеного плану (результати роботи оформляювались актами).

У закладі освіти впродовж року були узгоджені з головним Державним санітарним лікарем та затверджені директором НВК: графіки харчування вихованців та учнів, примірне двотижневе меню для шкільного та дошкільного підрозділів, графік чергування вчителів та класів у їдальні.

Харчоблок закладу освіти забезпечений кухарями з відповідною освітою. Приготування їжі для дітей дошкільних груп та учнів 1-4-х класів відбувається окремо.

Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний. Заклад освіти забезпечений робочими холодильниками, холодною та гарячою проточною водою, електричними плитами, м’ясорубками, жарочною шафою, розподільним інвентарем, який промаркований та використовується за призначенням. Кухонного та столового посуду достатньо.

Молочні та м’ясні продукти зберігаються в холодильниках окремо. Обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах з відповідним маркуванням. Кулінарна обробка продуктів проводиться із дотриманням вимог, викладених в нормативних документах. Технологія приготування страв дотримується.

Прибиральний інвентар на харчоблоці в наявності, промаркований. Миючими та дезінфікуючими засобами заклад забезпечений в достатній кількості. Санітарним одягом працівники харчоблоку забезпечені на 100%, одяг знаходиться в задовільному стані. Робочі інструкції та інструкції з охорони праці для працівників харчоблоку є в наявності, знаходяться на робочих місцях.

В закладі освіти організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (відбувається замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м`ясо та яйця водоплавної птиці, м`ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м`ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

Постійно проводився облік дітей, які отримували безкоштовне харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Впродовж 2018-2019 навчального року гарячим харчуванням було охоплено  227 учнів 1 – 4-х класів, що становило  100%. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалося  65 учнів. Вихованці дошкільних груп та учні 1-4-х класів з числа дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких перебували у зоні АТО 100% забезпечені безкоштовним харчуванням; в наявності нормативно-оформлені документи для його організації.

Медичними працівниками закладу освіти та комірниками було забезпечено ведення документації з організації харчування дітей, а саме:

– журналу реєстрації надходження продуктів харчування;

– книги складського обліку продуктів харчування,

– журналу бракеражу готової продукції,

– журналу бракеражу сирої продукції,

– журналу виконання норм харчування,

– перспективного двотижневого меню,

– журналу здоров’я працівників харчоблоку,

– журналу реєстрації відходів, картотеки страв.

– калькуляційні та технологічні карти є в наявності в повному обсязі, оновлені на 2018-2019 навчальний рік.

Журнали велися та заповнювалися своєчасно, мали охайний вигляд, прошнуровані та пронумеровані. Розрахунок необхідних продуктів на день виконувався грамотно на підставі калькуляційних карток. Товарне сусідство продуктів харчування витримане. Овочі зберігалися в задовільному стані. Продукти із простроченим терміном реалізації були відсутні.

Але в організації харчування були окремі недоліки:

1.Залишається характерним у раціоні дітей недостатня кількість м’яса, риби, овочів, фруктів.

2.В закладі не систематично поповнюються інформаційні куточки з метою просвіти батьків з питання харчування вихованців та учнів.

3.Потребують оновлення журнали реєстрації надходження продуктів харчування та журнал контролю закладки і фактичного виходу страв.

4.Потребує заміни посуд на харчоблоці та у дошкільних групах.

5.Харчоблок не обладнано витяжкою.

 

Результати запобігання дитячого  травматизму

 та безпека життєдіяльності у закладі освіти

 

          Впродовж 2018-2019 навчального року в Конотопському НВК систематично проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму, як під час навчально-виховного процесу, так і в повсякденному житті, проведена роз’яснювальна робота з вихованцями та учнями про необхідність дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил з електробезпеки, попередження загибелі дітей на воді, попередження падінь, отруєнь. Згідно складеного плану в навчальному закладі проведено тижні Безпеки життєдіяльності.

          Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами класоводами було проведено єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, де записувалися пам’ятки, які були вклеєні до щоденників учнів, зроблено записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів. Також з учнями початкових класів на початку канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Впродовж 2018-2019 навчального року кожним учителем проводився інструктаж  перед зміною діяльності на уроках праці та перед уроками фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі навчального закладу: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.

Вихователі дошкільних груп та вчителі початкових класів, для профілактики травматизму, поведінки дітей в побуті, в довкіллі, поведінки в нестандартних ситуаціях проводили бесіди з дітьми:  «Вогонь не іграшка», «Твоя безпека залежить від тебе», «Діти і вулиця», «Обережно тварини», «Коли людина хворіє», «Їж корисну для здоров’я їжу», «Природа навколо нас», «Безпека на вулиці», «Небезпечні ігри та іграшки», «Як вберегти свій будинок від пожежі», «Про правила безпеки», «Природні та стихійні лиха», «Вогонь мій друг, мій ворог».    Переглянуто та обговорено з вихованцями дошкільних груп ілюстрації із серії: «Безпека в побуті», вихователь Поліщук Л.Г «Небезпечні предмети», «Небезпека від електроприладів», «Гроза», «Пожежа», «Аварія», «Надзвичайні ситуації».

Переглянуто та обговорено з вихованцями дошкільних груп ілюстрації із серії „Пожежа”, вихователь Мечет. Т.А., “Повінь”, вихователь Мурка Т.В  “Гроза”, вихователь Мечет“Землетрус”, вихователь Мечет. Т.А.,“Аварія” „Надзвичайні ситуації”, “Безпека  в побуті”, вихователь Стеценко І.В, „Лікарські рослини» вихователь МечетТ.А.                                                                                                                                                                        Цікаві та змістовні заняття були проведені в старшій групі «Віночок», вихователь Поліщук Л.Г., на тему: «Ми пішоходи»; в середній групі А «Капітошка» , . Руденок Н.І., на тему: «Що зайве»; в середній  групі Б  «Сонечко» ,вихователь Стеценко І.В., на тему «Одягни пожежника», вихователь Мечет. Т.А.

Ігрова діяльність вихованців була насичена дидактичними, рухливими, та сюжетно-рольовими іграми: «Ми шофери», вихователь Мечет. Т.А.

«Алло пожежники біда», вихователь Стеценко І.В «Червоний, жовтий, зелений», вихователь Мурка Т.В.,  «Горобчики й автомобіль», «Трамвай», «Швидкі та спритні», «Транспорт», вихователь Поліщук Л.Г «Пожежники поспішають на допомогу», вихователь Стеценко І.В «Лікарня» , вихователь  Руденок Н.І.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класоводи: Анкілова Н.М., Дроб`язко Л.І.,Костіна О.Ю. та Шелест Н.М., Хильченко Л.О. та вихователі  Григорець А.В., Мурка Т.В., Поліщук Л.Г.

Впродовж року проводилися профілактичні бесіди шкільної медичної сестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

 • педагогічних радах;
 • нарадах при директорові;
 • засіданнях методичних об’єднань;
 • батьківських зборах.

Підготовлено та запропоновано інформаційний та консультативний матеріал для батьківських куточків з тем:

 • «Батькам про правила  дорожнього руху»
 • «Дитина  та  вулиця»
 • «Наодинці  вдома»
 • Усний журнал «Хай дитина знає кожна – жартувати  з вогнем  не можна»

Оформлено пам’ятки для батьків та дітей

 • «Дії під час виникнення пожежі»
 • «Попередження пожежі від пустощів та необережного поводження з вогнем»
 • «Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей дошкільного віку»
 • «Забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку»
 • «Попередження інфекційних та кишкових захворювань дітей дошкільного віку».

Випадків травмування протягом 2018-2019 навчального року в закладі не було.

 

Результати роботи з Цивільного захисту в закладі освіти

 

Робота з Цивільного захисту в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. №841 «Про затвердження порядку евакуації у разі загрози виникнення або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. №819 «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», Наказу ДСНС України від 12.07.2016 №335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту», Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ, та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях  (наказ ДСНС України від 06.06.2014 №310, у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 №485),   розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.01.2019№ 22-ОД «Про основні напрями підготовки і завдання цивільного захисту Сумської області на 2019 рік», наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 02.04.2019 № 204-од «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік», наказу по НВК від 29.12.20178 №212-од «Про підсумки виконання заходів з цивільного захисту в 2018 році та завдання на 2019 рік».

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту  в 2018-2019 навчальному році в основному виконані.  У закладі освіти були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2018-2019 навчальний рік, уточнені Плани дій органів управління, сил і структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу закладу освіти згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення предмета «Основи здоров’я» у 1-4-х класах.

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників НВК проводилося в навчальних групах згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань, технічного персоналу проводилася за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань – за 15-годинною програмою. Проведені заняття фіксувалися в окремих журналах обліку занять з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Впродовж 2018-2019 навчального року була організована інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників освітнього процесу щодо навчання аспектам цивільного захисту та проведені наступні заходи:

 • Інформаційно-роз’яснювальна робота з педагогічними працівниками з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек.
 • Виховний захід «Безпека – бренд мого життя» з учнями та працівниками закладу освіти з відпрацюванням евакуації до ЗДО №2 «Вербиченька».

У травні 2019 року відповідно до графіка проведення дня ЦЗ у НВК був проведений День цивільного захисту. В цей день відпрацьовувалася система оповіщення. У школі проводилися тематичні заняття з основ цивільного захисту, силами підрозділів формувань відпрацьовувалися уміння і навички учасників освітнього процесу:

 • з користування засобами    індивідуального    захисту    (протигазами, респіраторами, ватно-марлевими пов’язками);
 • з надання першої долікарської допомоги та транспортування умовно постраждалих з приміщення закладу освіти;

Завершальним етапом цих занять було проведення евакуації всіх учасників освітнього процесу з приміщення закладу освіти.

До проведення Дня ЦЗ були залучені батьки учнів, медичні сестри. Також у НВК був поновлений куточок ЦЗ, підготовлені плакати, листівки, підібрана відповідна методична література, виготовлені засоби індивідуального захисту.

У листопаді (26 – 30) 2018 та у травні (20-24) 2019 проведено “Тижні знань з безпеки життєдіяльності», у школі, а у дошкільному підрозділі проведено «Тиждень безпеки дитини» з 26.11. по 30.11.2018 року.

У закладі освіти розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи.

У НВК створені невоєнізовані формування та служби цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, ланка оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів невоєнізованих формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань – недостатнє, працівники  НВК не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри  тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення навчального закладу новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом НВК проводяться за матеріалами навчальних програм предмета «Основи здоров’я», за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки.

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази;  забезпечення невоєнізованих формувань та постійного складу працівників закладу засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном тощо.

 

Результати роботи з охорона праці в закладі освіти

 

Робота з Охорони праці в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону праці», Типового положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01.12.2004 за № 1526/10125, Типових правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних  закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.06.1994 за №121/330, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом  Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, зареєстроване в міністерстві юстиції України 07.04.1998 за №226/2666, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365), Порядоку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 №1232, Постанови КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок» від 23.05.2001 №559,

Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене наказом  Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, зареєстроване в міністерстві юстиції України 23.01.2018 за 100/31552, Державних санітарних правила та норми влаштування і утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008.01, Наказу «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693, Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552, наказів Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ №147-од від 03.09.2018 «Про організацію роботи з охорони праці на 2018-2019 навчальному  році», №151-од від 03.09.2018 «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд»,  №150-од від 03.09.2018 «Про забезпечення пожежного захисту в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ», №99-од від 14.06.2018 «Про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки, безпечної експлуатації котлів і водонагрівачів, за електрогосподарство при організації суспільно корисної праці, масових заходів, виконання програм занять з правил безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах, правил безпечної поведінки на воді і льоду».

Адміністрацією НВК було здійснено вивчення дотримання нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу, стану ведення відповідальними працівниками ділової документації з охорони праці, здійснення контролю адміністрацією закладу з питань охорони праці, санітарний стан приміщень закладу освіти.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу освіти.

На початок 2018-2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради №1 від 31 серпня 2018 року затверджено план роботи  на  2018-2019 навчальний рік, де передбачено розділ   «Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Техніка безпеки».

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності затверджені наказом по закладу освіти. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці  України .

У наказі по НВК «Про організацію роботи з охорони праці в закладі на 2018-2019 навчальний рік» передбачено відповідальних осіб за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в НВК.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників з питань охорони праці  та  безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки . Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового опитування.

Остання перевірка знань була проведена у 2018 році відповідно до перспективного плану-графіка, наказу     «Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці». За результатами  перевірки видано наказ «Про результати перевірки знань працівників з охорони праці та техніки безпеки». Результати перевірки оформлені протоколом.

У закладі освіти є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів  НВК. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

Станом на 03 вересня 2018 року всі  працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання охорони  праці  обговорювалися на нарадах при директорі.

У вересні 2018 року класоводами 1-4-х класів були проведені бесіди з техніки безпеки з усіма учнями , про що свідчать записи у класних журналах. З педагогами початківцями був проведений  первинний, вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами закладу освіти проводились відповідні інструктажі. Повторні інструктажі проводяться 1 раз на 6 місяців для всього колективу.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2019 році зі складанням акту.

Медичне обслуговування учнів та вихованців здійснюється 2 медичними сестрами закладу освіти.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  НВК з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі освіти розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

У коридорах у доступних місцях розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Випадків, пов’язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності серед працівників, учнів, вихованців, на робочих місцях, під час організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році не виявлено.

У закладі освіти проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно розроблених заходів з учасниками освітнього процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті», «Поведінка дітей з незнайомими предметами», «Дотримання правил дорожнього руху», «Надання долікарської допомоги».

У квітні місяці кожного року в НВК проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації.

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

У закладі освіти проведено ряд освітніх заходів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: бесіди з дошкільниками «Діти і вулиця», «Твоя безпека залежить від тебе», «Щоб не сталося лиха», «Юні пожежники», «Дорожні знаки», тематичні виховні години з учнями 1-4-х класів, вікторина «Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів».

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов`язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації освітнього процесу в спортивному залі, дошкільних групах та класних кімнатах. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників   закладу освіти не було.

                 

Результати роботи бібліотеки у закладі освіти

 

У 2018/2019 навчальному році бібліотека Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ працювала згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1228-р «Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2020 року», «Програми моніторингу реалізації читацької активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (затвердженої на засіданні методичної ради відділу освіти Куп’янської міської ради від 14.10.2016 протокол № 5), що направлена на залучення читачів до бібліотек, на підвищення читацької активності, компетентності.

Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі закладу освіти без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом. План роботи бібліотеки затверджується щорічно на засіданні педагогічної ради.

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 4539 примірників підручників, 854    примірників художньої літератури.

Кожного року шкільна бібліотека оформлює передплату на періодичні видання.

Книжковий фонд систематизовано та розкладено по полицях згідно з таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).

При відкритому доступі є можливість оформляти на стелажах виставки до окремих підрозділів – невеликі книжкові виставки, наприклад:

 • «Свою Україну любіть»;
 • «Спадщина поколінь».

Широкою популярністю у читачів користуються книжкові виставки. Біля книжкових виставок і тематичних полиць постійно проводяться книжкові огляди, бесіди.

При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким простим та цікавим текстом («У світі улюблених казок», «Українські народні казки», «Домашні тваринки»).

У бібліотеці на належному рівні поставлена робота з інформаційного обслуговування читачів.

Оформлені тематичні папки:

 • Мій рідний край ,моя земля.
 • Моя Україна.
 • Мова – душа народу.
 • Ми діти козацького роду.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки нових надходжень:

 • «Знайомтесь: новинки в шкільній бібліотеці»;
 • «Нові підручники»,
 • «Прочитай, це – цікаво!»;

Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні звичаї, народну мудрість.

Шкільна бібліотека проводить заходи, які сприяють більш поглибленому вивченню знань, їх систематизації, розвивають навики самостійної роботи такі заходи як вікторини: «Подорож до казки», «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», тематичні дискусії «Про книгу  та бібліотеку», «Книга в твоїх руках».

У бібліотеці є папка «Розробки бібліотечних уроків», де накопичується матеріал за темами уроків.

У популяризації основ ББЗ використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі активно сприяють формуванню цих навичок: ставлять завдання так, щоб учні змушені були звертатися до словників і довідників. Бібліотека проводить бібліотечні уроки  з теми: «Мої перші словники і довідники» і т.п.

Технології масової роботи з читачами вимагають від шкільного бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових психолого-педагогічних особливостей. Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є також огляди літератури (цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, конкурси, вікторини, подорожі книгами, усні журнали, літературні ранки). Так з учнями початкових класів був проведений літературний ранок «Україна – рідний край!».

Одна з характерних рис сучасного бібліотечного обслуговування дітей  – використання нетрадиційних форм масової роботи в шкільних бібліотеках.

 

 Основні показники роботи бібліотеки  за 2018/2019 навчальний рік

 

№ з/п Основні напрямки роботи Кількісні показники
1. Усього учнів 219
2. Із них: учнів-читачів 219
3.             вчителів та інших працівників 36
4. Середня відвідуваність 1374
5. Кількість книжкових виставок 21
6. Кількість бесід 13
7. Кількість оглядів літератури 8
8. Довідково-бібліографічна робота:
9. Книжковий фонд на 01.01.2019 становив:
художня література 854
фонд підручників 4539
10. Книговидача 1422
11. Надходження фонду на 01.01.2019
художня література 2
Підручники 630
12. Вибуло художньої літератури
13. Списання за 2018/2019 навчальний рік (підручники)

 

Результати роботи по забезпеченню наступності

між рівнями освіти у  закладі

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ є питання наступності. Заклад працював за планом заходів по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками та середньою ланкою школи. Оскільки інтелектуальне і психофізичне навантаження на сьогоднішніх шестирічних першокласників зросло, особливо актуальною є проблема підготовки до школи п’ятирічних дітей.

Тому сьогодні, як ніколи, важливо забезпечити принцип наступності дошкільної та початкової освіти. Принцип наступності полягає у зв’язку між побудовою навчальних предметів для початкової школи і тим типом життєвих знань, яких дитина набуває ще до школи. Принцип  наступності є одним з основних дидактичних принципів. Він передбачає встановлення тісних зв’язків між різними ланками  освіти, і, зокрема, між дошкіллям і початковою освітою. А саме, узгодженість у цілях і змісті, організаційно-методичному забезпеченні етапів освіти, які межують одне з одним: дошкілля – початкова школа  – старша школа.

Отже,  наступність є багатогранною і може вирішуватися в практичній роботі за умови комплексного підходу.

План передбачав роботу з дітьми і їх батьками, педагогами школи та вихователями ДНЗ.   

З метою ознайомлення дошкільників зі школою, згідно плану наступності в роботі ЗДО №2 «Вербиченька» та ЗДО №10 «Ялинка» і Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ проведені всі заплановані заходи. В рамках плану наступності дошкільнята були  запрошені на  уроки з метою ознайомлення з програмою «Один учень – один комп’ютер». Екскурсоводи школи провели екскурсію для дітей ЗДО №10 та ЗДО №2 по школі. Вихованці ЗДО є бажаними гостями на  шкільних святах, які проводяться сумісно з дошкільнятами. Незабутнім був виступ дітей старшої групи на святі «Останнього дзвоника». В гості до дошкільнят  з концертом «Зустріч друзів!», казкою «Пан Коцький», подарунками ходили учні 4-х класів. Протягом навчального року дошкільнята радо зустрічали початківців, які підготували для них  свята: «Святий Миколай завітає до вас!», «Запрошуємо до Початкової школи». Дошкільнята ЗДО «Вербиченька» та ЗДО «Ялинка» провели на базі школи  «Різдвяні свята», спортивні змагання «Дружимо зі спортом», бібліотечні  уроки «Ми казки знаємо і дуже любимо».

На виконання плану наступності  в канікулярний період в Конотопському НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ  проходять розважальні заходи дошкільнят з учнями школи. Так, в жовтні 2018 року та в березні 2019 року під час осінніх та весняних канікул  відбулося свято «Раді вас вітати!» . На свято були запрошені вихованці ЗДО №2 «Вербиченька» та ЗДО №10 «Ялинка». Чудовий захід підготували для першокласників та вихованців дошкільного закладу педагог-організатор Марусиченко Л.М., бібліотекар Луцик О.Л. та учні 4-А та 4-Б класів (вч. Савоськіна С.М.,Берека Н.М.). Діти розгадували ребуси, загадки, разом з казковими героями подорожували стежками улюблених дитячих казок. Особливо сподобалась гостям казкова літературна вікторина та солодкі подарунки від Айболита. Сюрпризом для глядачів став виступ учасників хореографічного гуртка з композиціями «Український танок з віночками»,  та шкільний вальс. Надовго запам’ятають діти це свято, і обов’язково найближчим часом стануть такими ж талановитими і активними  першокласниками.

Вже стало доброю традицією у березні місяці в рамках місячника  родинно – сімейного виховання проводити в школі День відкритих дверей. У цей день усіх запрошених дошкільнят та їх батьків гостинно зустрічають і проводять до актової зали господарі школи – учні. Зі словами привітання зверта­ються директор, завуч та  класоводи, які знайомлять майбутніх першокласників  та їх батьків з школою, її традиціями. Вони розповідають про педагогічний колектив, його здобутки, форми, методи навчання. Потім учні-екскурсоводи запро­шують на екскурсію по школі, де гості зна­йомляться із класними кімнатами, спортивною і хореографічною зала­ми, індивідуально спілкуються з вчителями-предметниками. А родзинкою цієї зустрічі є виступ вихованців школи, які показують усі свої таланти. Такі заходи дають змогу багатьом батькам впевнено зробити свій пра­вильний вибір.

Класоводи 4-х класів провели активну роботу з питань підготовки майбутніх першокласників до школи: відвідали батьківські збори в старших групах ЗДО (жовтень, січень, квітень) з метою обговорення підготовки дошкільнят до школи та створення умов для адаптації майбутніх школярів, запросили батьків відвідувати протягом навчального року школу.        Враховуючи специфіку закладу, Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня –ДНЗ протягом 2018-2019 н.р. працював на виконання плану роботи наступності в роботі Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ з Конотопською спеціалізованою школою ІІ-ІІІ ступенів №2. Так у цьому році учні СШ №2 відвідали урок англійської мови у рамках проекту «Один учень – один комп’ютер» ( вч. Демченко Т.М.). Корисною була співпраця з учнями та педагогом – організаторм  СШ №2 стосовно обміну досвідом з питань учнівського самоврядування «Від Барвінчат до Козачат». Слід відмітити цікаві зустрічі молодших школярів з гостями-учнями спеціалізованих класів СШ №2. Плідно пройшли спілкування батьків 4-х класів з майбутніми класними керівниками 5-х класів та вчителями-предметниками під час проведення Дня відкритих дверей в Конотопській спеціалізованій школі ІІ- ІІІ ступенів №2.

Завдяки співпраці учнівських та педагогічних колективів ЗДО – НВК:

ЗОШ І ступеня – ДНЗ – СШ №2 скорочуються терміни адаптації як дошкільника, так і молодшого школяра. Таким чином     Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ є вагомим ланцюжком в системі: ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЧАТКОВА ШКОЛА – СЕРЕДНЯ ШКОЛА.

 

Результати роботи педагогічних працівників у 1-х класах НУШ

 

Розбудова нової української школи неможлива без творчих, ініціативних, відданих своїй справі фахівців. Саме такими педагогами – практиками намагаємося бути і ми задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору – Овчинникова В.О. закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського (1986р.) за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання, вчитель вищої категорії, Шевченко Л. В.   закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського (1992р.) за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання, вчитель І категорії, Киця О.Г.   закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2018)  за спеціальністю спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія), вчитель спеціаліст.

Для роботи в НУШ вчителі Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ мають відповідну підготовку: «Онлайн – курс для вчителів початкової школи», розроблений Міністерством освіти і науки України онлайн – освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (60 годин), курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів перших класів відповідно до концепції «Нова українська школа» (60 годин), Шевченко Л.В. – курси для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, за темою «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» (30 годин). Киця О.Г. – учасник семінару – практикуму з питань розробки внутрішньої системи самооцінювання роботи школи за темою «Самооцінювання школи: генеруємо ідеї, обираємо спектр інструментів, плануємо майбутнє» (6 годин). Були учасниками зустрічі з авторами підручників для 1-го класу (Большакова І.О., Пристинська М.С.). Ознайомилися з досвідом роботи вчителів шкіл м. Київ та м. Суми. Були учасниками тренінгу «Використання Lego в НУШ».

Шевченко Л.В., Овчинникова В.О., Киця О.Г. мають власну сторінку у соціальній мережі Facebook та користуються сайтами НУШ: «Порадник для вчителя», «Календарне планування», «Ранкові зустрічі», «Модельне програмування», «Курси НУШ»

Нова українська школа – це сучасне освітнє середовище, формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. З цією метою в 1-х класах Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ вчителями були створені освітні осередки:

навчально-пізнавальної діяльності;

змінні тематичні осередки;

гри;

художньо-творчої діяльності;

куточок живої природи для проведення дослідів;

відпочинку;

дитяча класна бібліотечка;

осередок вчителя.

НУШ – це цікава, дружня до дитини школа. Мета якої – щаслива й успішна дитина. Для успішної самореалізації в суспільстві активно використовується робота в групах.

Дидактичний матеріал систематично використовується вчителями і вихователями під час уроків, перерв та на групі продовженого дня для організації різноманітних форм роботи.

Світ потребує змін. Потребує змін і освіта. Саме НУШ стала масштабною реформою освіти. Але для організації осередків недостатньо простору в класних кімнатах і відповідних меблів. Відсутня інтернет мережа в кожному класі. недостатня кількість технічних засобів навчання.

Працюємо з натхненням так, щоб відображався ступінь відповідності досягнутих освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *