Статут закладу освіти

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 

1.1. Конотопський навчально-виховний комплекс належить до комунальної форми власності, є неприбутковою організацією.

1.2. НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, власні рахунок в установі банку, печатку, штамп, символіку, ідентифікаційний код.

1.3. Засновником НВК є Конотопська міська рада в особі відділу освіти.

1.4. Мета НВК – розвиток і формування здорової, життєрадісної, конкурентоспроможної у майбутньому творчої особистості – повноправного члена свого співтовариства, громадянина нашої держави.

1.5. Завдання НВК:

 • реалізація державної політики у галузі освіти, спрямування діяльності учасників навчально-виховного процесу на виконання Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), реформування дошкільної та початкової освіти з урахуванням регіональних особливостей;
 • розвиток дитячої особистості з її здібностями, обдаруваннями, талантами та невичерпними можливостями до саморозвитку, самоосвіти й самореалізації;
 • виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України; почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • своєчасне виявлення ранньої обдарованості, досягнення рівня дошкільної підготовки дітей, загальноосвітньої підготовки учнів в обсязі державного та шкільного компонентів освіти (інваріантної та варіативної складової), спеціалізованої підготовки дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів за математично-природними напрямом;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів.

1.6. Навчальний заклад у свої діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №964, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. НВК самостійно ухвалює рішення та здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним статутом.

1.8. У НВК українська мова визначена мовою навчання та виховання дошкільників, учнів.

1.9. НВК несе відповідальність перед собою, суспільством, державою та засновником за:

 • дотримання безпечних умов освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань із засновником, юридичними та фізичними особами, зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. НВК має право:

 • користуватися пільгами, що передбачені законодавством;
 • проходити в установленому порядку державні ліцензування та атестацію;
 • визначати форми та засоби організації навчально-виховної роботи;
 • визначати шкільний компонент змісту освіти (варіативну складову) та зміст позакласної роботи, розробляти та впроваджувати авторські, варіативні, інваріантні програми навчально-виховної та науково0методичної роботи з урахуванням державних стандартів, затверджених їх в установленому порядку;
 • визначати контингент вихованців дошкільних груп, учнів початкових класів у погодженні із засновником;
 • спільно з вищими навчальними та науково-дослідними закладами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу на основі розроблених і погоджених з відділом освіти положень та програм;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального та морального заохочення в межах кошторису, затвердженого засновником на основі визначених умов в установленому законодавством порядку;
 • відкривати самостійно рахунки та здійснювати всі фінансові операції, ведення бухгалтерського обліку;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у т.ч. й закордонних, на договірних засадах, контрактних умовах за згодою із засновником у межах годин, затверджених відділом освіти міської ради;
 • бути розпорядником рухомого та нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з чинним законодавством і цим статутом;
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності, дотримуючись чинного законодавства України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • спрямовувати кошти НВК на благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • встановлювати шкільну форму для учнів;
 • об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, установ і організацій України та поза її межами, фізичними особами;
 • надавати платні послуги, перелік яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

1.11. Медичне обслуговування НВК забезпечується в установленому законодавством порядку.

1.12. Медичне обслуговування учнів і вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти міської ради і здійснюються дитячою поліклінікою Конотопської центральної районної лікарні.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил режиму та якістю харчування.

 

1.13. Організація харчування дітей:

 • у навчальному закладі для дітей садового віку встановити 4-х разове харчування.
 • для дітей 1-х – 4-х класів встановлено одноразове харчування.

1.14. Контроль  за організацією та якістю харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.

1.15. Взаємовідносини НВК з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

РОЗДІЛ ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчальний   заклад   планує   свою   роботу   самостійно   відповідно   до перспективного, річного плану, який складається на навчальний рік, плану роботи на місяць та плану на   оздоровчий період.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти І науки України, із конкретизацією варіативної частини ,базовим компонентом дошкільної освіти.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується начальником управління освіти міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

2.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного

навчального закладу самостійно добирають програми, підручник, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Тип, структура та порядок комплектування дошкільних груп, початкових класів НВК визначається засновником на основі чинних нормативних документів України про освіту, виходячи з наявного контингенту дітей дошкільного та шкільного віку, етапів та розвитку дошкільних виховних, навчально-виховних закладів міста, ліцензування й атестації НВК, функцій, напрямів освітньої діяльності, добору педагогічних кадрів, фінансового забезпечення.

2.5. Структура НВК з початку реєстрації статуту визначається діяльність:

 • дошкільних груп з денним перебуванням:

–         І старша група — від 5 до 6 років;

–         ІІ старша група – від 5 до 6 років.

 • початкової школи з тривалістю навчання 4 роки;
 • груп продовженого дня учнів початкової школи:

–      І група – 1-2 класи;

–      ІІ група – 3-4 класи.

2.6. Початкова школа (І ступінь) забезпечує культурний, психологічний і фізичний розвиток учнів, засвоєння ними елементарних знань з основних наук, сприяє засвоєнню норм загальнолюдської моралі та особистого спілкування, основ гігієни, формуванню перших трудових навичок, уміння та бажання навчатися, сприяє виявленню, навчанню та розвитку обдарованих дітей, розкриттю їхніх інтелектуальних і духовних здібностей. У 1-4 класах продовжується формування екологічної культури, тобто вміння спостерігати та відчувати красу і гармонію у природі, здатність й уміння бережливо ставитись до навколишнього середовища та піклуватися про своє здоров’я.

2.7.  Для учнів, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи продовженого дня.

2.8. Зарахування учнів і вихованців до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі  особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтв про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Для зарахування дитини у дошкільну групу  необхідні:заява батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтво про народження дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини, направлення відділу освіти міської ради.

2.9. Зараховує дітей до дошкільних груп НВК директор закладу після подання батьками документів, передбачених пунктом 2.13 цього Статуту.

2.10. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в НВК у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби або відпустки матері (батька), на час чергової відпустки батьків або осіб, Які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів) незалежно від періоду тривалості їхньої відпустки.

2.11. відрахування дітей дошкільного та шкільного віку із НВК здійснюється:

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування в навчальному закладі;
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у разі невнесення плати за харчування дитини протягом двох місяців після встановленого терміну.

2.12. Термін повідомлення батьків бо осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з навчального закладу, складає 7 днів. Забороняється відраховувати дітей у зв’язку зі зміною місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють.

2.13. Зарахування учнів до НВК проводиться як правило до 15 серпня поточного року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, цього Статуту та дотримання умов зарахування учнів, передбачених чинним законодавством України та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, а саме:

 • до 1-го класу зараховуються діти як правило 6 років, які готові до навчання в школі, що визначається за допомогою обстеження практичним психологом, лікарем-спеціалістом.

2.14. У НВК навчально-виховний процес здійснюється за режимом п’ятиденного навчального тижня, затвердженого директором після узгодження із засновником, профспілковими комітетом навчального закладу, радою закладу, в межах часу, передбаченого навчальним планом, за умови дотримання санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог.

Тижневий режим у роботі фіксується у розкладі уроків та розкладі виховних занять.

Допускається проведення репетицій дитячих творчих об’єднань у позаурочний час.

Допускається відкриття у встановленому законодавством порядку груп вихідного дня для дітей дошкільного віку та Центру підготовки дитини до школи.

У дошкільних групах суворо дотримуються режиму роботи з різними віковими групами дошкільними навчальних закладів загального розвитку (приймання, прогулянка, харчування, сон, ігри, заняття, спецзаняття).

2.15. Навчальний рік починається 1 вересня й триває у початкових класах, як правило, до 31 травня. Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові, весняні, тривалість яких становлять не менше 30 календарних днів.

Відволікання вихованців дошкільних груп, учнів початкової школи за рахунок навчального часу для виконан6ня та здійснення заходів, не пов’язаних із навчально-виховним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.16. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у НВК, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерство освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини та профілю навчання, розроблених педагогічним колективом навчального закладу. Навчальний план з додатками (розклад уроків) затверджується засновником щорічно до 15 вересня наступного навчального року. У дошкільних групах розробляється та затверджується в установленому порядку розклад занять.

2.17. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, о мають забезпечувати отримання учнями освіти на рівні державних стандартів, оволодіння вихованцями дошкільних груп визначеними програмою уміннями і навичками.

2.18. Варіативність освіти у НВК забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

 • державного, який визначається Міністерством освіти і науки України;
 • шкільного, який визначається адміністрацією, пе6дагогцічним колективом, із урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, реалізації Державної національної програми «Освіта», рекомендації відділу освіти.

2.19. У НВК працюють методичне об’єднання вихователів дошкільних груп і методичне об’єднання вчителів початкових класів, вчителів англійської мови, вихователів ГПД.

У наступні навчальні роки допускається формування інших методоб’єднань, творчих груп, психологічної та методичної служб тощо із затвердженням їх в установленому порядку.

2.20. НВК здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання.

Учням за їхнім бажанням на основі чинного законодавства надається право на індивідуальне навчання, для чого у закладі створюються відповідні умови.

2.21. Крім обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводитися індивідуальні, гурткові, факультативні заняття, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їх виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.

2.22. Тривалість занять у дошкільних виховних групах в залежності від віку дітей і типу занять встановлюється від 15 до 30 хвилин.

Тривалість уроку в усіх класах – 40 хвилин, за винятком першого класу, де тривалість уроку – 35 хвилин.

2.23. Внесення змін до структури навчального року, зміни тривалості навчального тижня, уроку, перерв між уроками, графіка шкільних канікул допускається лише за умов зміни навчального плану, Статуту, Положення про дошкільний навчальний заклад, інших нормативних документів про освіту.

2.24. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначається вчителем, дотриманням єдиних вимог щодо навантаження учнів домашніми завданнями в межах визначеного часу. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

 

2.25. У НВК встановлюється така система учнів:

 • у 1-му класі вербальне оцінювання знань учнів протягом усього року;
 • у 2-му класі вербальне або бальне оцінювання знань учнів за рішенням педагогічної ради;
 • у 3-4-му класах бальне оцінювання (від 1 до 12 за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи).

Річні підсумкові оцінки виставляються обов’язково.

У кінці року учневі видається табель успішності.

2.26. Семестрові, річні оцінки виставляються класоводом у табель успішності. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) із семестровою, річною оцінками їм надається право оскаржити її в установленому законодавством порядку в 10-денний термін. Для цього за поданням адміністрації засновником створюється апеляційна комісія. Висновок цієї комісії є остаточним.

2.27. Учні переводяться до наступного класу згідно з нормативними документами, якими керується у своїй роботи засновник НВК Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної   підсумкової   атестації   визначається  діючим  Положенням   про   державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом   Міністерства   освіти   і   науки   України   14.12.2000   р.   №   588   та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.29. За успіхи у навчанні для учнів і вихованців встановлюються  різні форми морального і матеріального заохочення: Похвальні грамоти, Похвальні листи, листи подяки, грамоти, призи.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу є:

 • учні та вихованці;
 • педагогічні працівники;
 • практичний психолог, бібліотекар;
 • медичні працівники, помічники вихователів, санітарка няня;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», цим Статутом та іншими нормативними документами.

3.3. Учні мають право:

 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою НВК;
 • на доступ до інформації в усіх галузях знань і початкове професійне орієнтування;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, виставках, олімпіадах, конкурсах тощо;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднанням, творчих студіях, групах, центрах за інтересами тощо;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу і дозвілля учнів;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного та фізичного насилля образи, які порушують право або принижують честь, гідність учня;
 • на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користуватися послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та боротьби з хворобами;
 • вільно висловлювати погляди з усіх питань, що стосуються учня, бути заслуханим під час будь-якого судового, цивільного чи адміністративного розгляду, що зачіпає інтереси учня, або безпосередньо, або через представника чи відповідний орган, у порядку, передбаченому процесуальним законодавством України;
 • користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування; надання у разі потреби фінансової допомоги.

3.4. Учні зобов’язані;

 • виконувати вимоги чинного законодавства України, Статуту, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися моральних та етичних норм;
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитися до майна навчального закладу, громадського та особистого майна;
 • дбати про власну гідність, зовнішній вигляд, загальний стан здоров’я;
 • дотримуватися шкільної форми.

3.5. Педагогічними працівниками НВК повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.

3.6. Прийняття і звільнення педагогічних працівників НВК здійснюється в установленому законодавством порядку органом відділу освіти.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної гідності, честі;
 • участь в обговоренні і вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугою років.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • оберігати життя, зміцнювати фізичне та психічне здоров’я дитини;
 • виховувати повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, рідного краю, міста, до державного та соціального устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • опиратися у виховній роботі на національні та загальнолюдські цінності, залучати до виховної роботи висококваліфікованих спеціалістів усіх форм власності та типів господарства, талановитих народних умільців, батьків, представників громадськості, науки, культури та мистецтва;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • створювати умови для розвитку обдарованих дітей, сприяти розвиткові їхніх здібностей;
 • готувати вихованця дошкільного навчального закладу до безболісного переходу від дитсадка до школи, учнів – до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, регіональними групами;
 • дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність кожної дитини;
 • захищати неповнолітніх від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин, що негативно впливають на їхнє здоров’я;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати рішення, ухвалені органами громадського самоврядування НВК, наказів і розпоряджень адміністрації, органів державного управління освітою.

3.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які за результатами атестації не відповідають посаді, яку вони обіймають, або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов договору (контракту), звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.12. Обслуговуючий персонал приймається на роботу і звільняється з неї директором НВК згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

3.13. Батьки учнів, особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до НВК.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування НВК;
 • брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;
 • користуватися призначеними для них службами та закладами з виховання, догляду, охорони здоров’я та загального розвитку дитини;
 • створювати благодійний батьківський фонд для розвитку матеріально-технічної бази закладу.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей й фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини, дотримуватись вимог Закону України «Про освіту»;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, пояснювати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Української держави, державної та рідної мови, культури, сім’ї, поваги до національності, національних історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальному закладі;
 • визначати та дотримуватися принципів спільної й однакової відповідальності обох батьків або осіб, які їх замінюють, за виховання та розвиток дитини;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини у встановленому порядку.

3.16. Учасники навчально-виховного процесу, а саме суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, представники установ, підприємств, об’єднань громадян (далі – суб’єкти підприємницької діяльності, представник організацій), фізичні особи діють у межах визначених Статутом чи законодавством України щодо їхньої статутної діяльності у навчальних закладах.

3.17. Суб’єкти підприємницької діяльності, представники організацій, фізичні особи як учасники навчально-виховного процесу НВК мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, секціями;
 • сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу як фізичними, так і юридичними особами;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу, зокрема, в питаннях медико-соціальної допомоги особливо, учням і працівника, які цього потребують, збору і поширенню інформації та матеріалів, корисних для дітей у соціальному та культурному відношеннях, їхньому інтелектуальному,духовному та здоровому фізичному й психічному розвитку тощо;
 • проводити консультації для педагогічних працівників.

3.18. Суб’єкти підприємницької діяльності, представники організацій, фізичні особи як учасники навчально-виховного процесу НВК мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, секціями;
 • сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу як фізичними, так і юридичними особами;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу, зокрема, в питаннях медико-соціальної допомоги, особливо учням і працівникам, які цього потребують, збору і поширенню інформації та матеріалів, корисних для дітей у соціальному та культурному відношеннях, їхньому інтелектуальному, духовному та здоровому фізичному й психічному розвитку тощо;
 • проводити консультації для педагогічних працівників.

3.19. Суб’єкти підприємницької діяльності, представники організацій, фізичні особи як учасники навчально-виховного процесу НВК зобов’язані:

 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації НВК.

 

РОЗДІЛ ІV. Управління навчально-виховним комплексом

 

4.1. Управління НВК здійснюється відділом освіти Конотопської міської ради – у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснюється директором, який призначається та звільняється відділом освіти з дотриманням чинного законодавства.

Директором НВК може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи е менш як 3 роки.

4.2. Найвищим органом колегіального управління НВК є конференція. Делегатів конференції з правом вирішального голосу обирають в однаковій кількості:

 • від працівників закладу;
 • від батьків і громадськості на класних зборах.

Строк повноваження делегатів визначає конференція НВК.

Норма представництва кожної з двох категорій на конференції відповідає кількості класів та груп і може бути змінена тільки радою НВК. На чергових виборах склад ради закладу оновлюється не менше ніж на третину.

4.3. Конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію мають відділ освіти, директор або голова ради навчального закладу, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини від їх загальної кількість.

4.4. Конференція:

 • обирає раду НВК, її голову, встановлює термін їхніх повноважень;
 • заслуховує звіт директора та голови батьківського комітету НВК про їхню роботу, дає їм оцінку відкритим голосуванням;
 • затверджує основні напрями вдосконалення роботи та розвитку, реформування змісту освіти у закладі, розглядає найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • ухвалює рішення про стимулювання праці директора та інших працівників закладу, представлення їх до різних видів морального та матеріального заохочення.

4.5. Рада НВК – вищий орган колегіального управління в період між конференціями. Членів ради обирає конференція. Склад і структура ради навчального закладу відповідають принципам представництва делегатів конференції: від працівників закладу і представників громадськості в однаковому співвідношенні.

4.6. Метою діяльності ради НВК є:

 • сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.7. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та учнів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.8. Рада НВК діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності та рівноправності членства;
 • гласності.

Рада навчального закладу працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на рік.

Рішення ради НВК ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради закладу, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводиться в 7-денний термін до відома педагогічного колектив, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.9. Очолює раду НВК голова, який обирається зі складу ради. Головою ради може бути член педагогічної ради. Директор та його заступник не можуть бути головою ради закладу.

4.10. При НВК за рішенням конференції може створюватися піклувальна рада, яка формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, зокрема іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції НВК шляхом голосування за більшістю голосів.

4.11. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини,  робочих навчальних планів, враховуючи можливість, потреби учнів і вихованців;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради з фінансово-господарської діяльності, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної роботи;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями і вихованцями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • ухвалює рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • приймає участь в засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань при присвоєнні кваліфікаційних категорій вчителям;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями і вихованцями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням вихованцям;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті  батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;
 • погоджує і затверджує розмір щомісячних благодійних внесків на загальній конференції батьківських класних комітетів, колективу працівників закладу;
 • розподіляє та контролює використання благодійних батьківських коштів, ухвалює рішення про надання матеріальної допомоги учням.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.12. Дорадчим колегіальним органом НВК є педагогічна рада, до складу якої входять усі педагогічні працівники закладу.

Робота педради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу.

Засідання педагогічної ради проводиться один раз на два-три місця, але не менше чотирьох разів на рік.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

Рішення педагогічної ради ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні двох третин її членів і є обов’язковим для виконання всіма педагогічними працівниками.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.13. Педагогічна рада:

 • розробляє та рекомендує для затвердження радою НВК питання вдосконалення та методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • обговорює та рекомендує для затвердження радою НВК плани, програми діяльності НВК;
 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;
 • організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативи, застосуванням на практиці досягнень науки та передового педагогічного досвіду.

4.14. До структури органів колегіального управління НВК належить батьківський комітет, а також батьківські класні збори, збори батьків у дошкільних групах. Порядок їх діяльності передбачено цим Статутом та положеннями, які затверджуються в установленому законодавством поряду.

4.15. Директор НВК:

 • здійснює загальне керівництво навчальним закладом, забезпечує реалізацію цілісної державної програми реформування змісту освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • організовує навчально-виховний процес, контролює його здійснення і результати, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює умови для участі дошкільників у гуртковій роботі, учнів – у позакласній та позашкільній діяльності;
 • за погодженням із профкомом та відділом освіти затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, відділом освіти, державними органами влади;
 • в установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи непедагогічних працівників заохочує працівників НВК, накладає на них стягнення;
 • спрямовує роботу органів самоврядування НВК, організовує роботу учасників навчально-виховного процесу;
 • звітує перед радою закладу про господарську діяльність;
 • контролює організацію харчування та медичного обслуговування учнів і вихованців.

4.16. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується   управлінням освіти міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.17. Функціональні обов’язки заступників директора, педагогічних працівників (вихователів, музикантів, вчителів з фізкультури, учителів, класоводів, вихователя ГПД, керівників гуртків) визначаються посадовими обов’язками, що розробляються Міністерством освіти і науки України відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із урахуванням умов роботи НВК і затверджуються директором за погодження з відділом освіти.

 

РОЗДІЛ V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Матеріально-технічна   база   навчального   закладу   включає   будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання вартість яких відображено у балансі управління освіти.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства,  рішення про заснування  і  статуту навчального  закладу .

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення   основних  фондів,   оборотних  коштів  та  іншого   майна навчального  закладу проводиться лише у випадках,  передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу   база   навчального закладу складається із навчальних кабінетів, актового та фізкультурного залів, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні та буфету,  приміщення для технічного та навчально-допоміжного   персоналу.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігрові майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

РОЗДІЛ VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету;
 • кошти фізичних та юридичних осіб;
 • кошти, отримані від надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальним планами і програмами у дошкільних та загальноосвітніх закладах;
 • платні гуртки, факультативи;
 • консультації для учнів понад обсяги, встановлені навчальним планами і програмами навчальних закладів;
 • організація „груп здоров’я”, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;
 • здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, учнівської молоді.

6.3. Усі джерела формування майна обліковуються в установленому законодавством України порядку, відображаються в балансі та використовуються суворо за призначенням.

6.4. НВК володіє відокремленими правами на окремі об’єкти, цінності, що становлять статутний фонд, майно навчального закладу, у т.ч. й доброчинні внески та матеріальні цінності.

6.5. Облік і витрати коштів проводяться у порядку, передбаченому для бюджетних і позабюджетних коштів.

6.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6.7. Фінансовий рік НВК починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року.

6.8. Звітність НВК встановлюється відповідно до вимог державної статистики Міністерством освіти і науки України.

6.9. НВК дотримується санітарно-гігієнічних норм згідно з положеннями нормативних документів.

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад за наявності  належної матеріально-технічної  та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до   законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК відповідно до чинного законодавства за згодою відділу освіти укладає договори про співпрацю, встановлює прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, окремими громадянами як на території України, так і поза її межами.

 

РОЗДІЛ VІІІ. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

 

8.1. НВК підпорядкований і підзвітний відділу освіти, місцевим органам державної і виконавчої влади, Міністерству освіти і науки України.

8.2. Контроль за дотриманням НВК державних стандартів щодо змісту, рівня та обсягу навчання та виховання, фінансово-господарської діяльності здійснюється засновником, органами державної законодавчої, виконавчої й судової влади згідно з чинним законодавством.

8.3. Основними формами контролю за діяльністю НВК є атестація педагогічних кадрів, ліцензування, атестація навчального закладу, що проводиться як правило 1 раз на 10 років в установленому законодавством порядку.

8.4. Відділ освіти залишає за собою право визначити зміст, форми, періодичність контролю за діяльністю НВК, але не частіше 1-2 рази на рік відповідно до чинного законодавства в межах своєї компетенції.

8.5. Узагальнюючим показником діяльності НВК є основні критерії оцінки діяльності дошкільного закладу, середньої загальноосвітньої школи в цілому із урахуванням її статутних завдань, складу дошкільників, учнів, педагогічного колективу, принципі діяльності, функцій, напрямів роботи, організації навчально-виховного процесу, результативності у питаннях реформування освіти, дотримання чинного законодавства України, міжнародного права, забезпечення випереджального розвитку цього типу навчального закладу в структурі безперервної освіти.

8.6. Рішення щодо порушення НВК законодавства України про освіту ухвалюється засновником, Міністерством освіти і науки України, іншими органами державної влади у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ ІХ. Ліквідація та реорганізація навчально-виховного комплексу

 

9.1. Ліквідація та реорганізація НВК здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Рішення про ліквідацію або реорганізацію навчального закладу ухвалює засновник з наступним розглядом і затвердженням його органами виконавчої влади.

9.2. Ліквідація проводиться за умов, передбачених законодавством, ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс і представляє його міській раді.

9.4. Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальний закладів.

9.6. При реорганізації або ліквідації НВК дошкільникам, учням надається можливість перевестись до навчального закладу на території міста, а працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.6. Ліквідація НВК відбувається у формах позбавлення статусу навчального закладу та статусу юридичної особи засновником і відповідними органами державної та виконавчої влади.

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *