РІЧНИЙ ПЛАН на 2020-2021 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Конотопського НВК

ЗОШ І ступеня-ДНЗ

№78-од від 31.08.2020

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою НВК:

ЗОШ І ступеня-ДНЗ

Протокол засідання

№1 від 31.08.2020

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН

Конотопського навчально-виховного комплексу:

 загальноосвітня школа І ступеня –

 дошкільний навчальний заклад

Конотопської міської ради Сумської області

на 2020-2021 навчальний рік

                                                                                                                                                          

Зміст

Найменування розділів Сторінки
В с т у п

Аналіз роботи  закладу освіти за 2019-2020 навчальний рік.

Завдання Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад на 2020-2021 навчальний рік.
Самооцінювання закладу освіти відповідно до критеріїв та індикаторів оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти
Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці
1.1.2. Заклад освіти забезпечений  навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням що необхідні для реабілітації освітньої програми
1.1.3.1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти,  а саме:
1.1.3.2. Забезпечети видання наказів:
1.1.3.3. Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці
1.1.3.4. Організація роботи медичного кабінету
1.1.3.5. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм
1.1.3.6. Організація роботи  з протипожежної безпеки
1.1.3.7. Організація роботи з питань охорони  праці  та здоров’я
1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях
1.1.4.1. Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорі, загальних зборах колективу,  батьківських зборах

 

 

1.1.5. Організація роботи  з цивільного захисту
1.1.5.1. Організація роботи  щодо забезпечення нормативно-правових аспектів
1.1.5.2. Забезпечення видання наказів
1.1.5.3. Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорі, загальних зборах колективу,  батьківських зборах
1.1.5.4. Організація роботи щодо проведення інструктажів з цивільного захисту
1.1.6. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників
1.1.7. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті
1.1.8. У  закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі
1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини
1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища
1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування
1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти
1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя
1.3.5. У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процессу (бібліотека, інформаційно ресурсний центр, тощо)
1.3.6. У закладі освіти створено простір інформаційної
взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процессу (бібліотека, інформаційно- ресурсний центр тощо)
Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти
2.1. Наявність  відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень
2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалі-зації  компетентнісного підходу до навчання
2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання ре-
зультатів навчання справедливим і об’єктивним
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачаєсистематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти
2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання
2.3. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів роботи працівників закладу
2.4. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання,  здатності до самооцінювання
2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів
освіти відповідального ставлення до результатів навчання
2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів  освіти
Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

закладу освіти

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності,  використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу  з  метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології,  спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти
3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)
3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)
3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню
суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку
3.1.6. Педагогічні працівники використовують інфор-
маційно-комунікаційні технології в освітньому
процесі
3.2. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників
3.2.1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами
3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти
3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок
3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного
наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності
3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти
Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти
4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності
4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження
його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку
4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти
4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання
4.2. Формування  відносин  довіри, прозорості, дотримання  етичних  норм
4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню
психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру
4.2.2. Заклад  освіти  оприлюднює  інформацію про свою діяльність на відкритих  загальнодоступних ресурсах
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
4.3.1. Керівник  закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми
4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню
кваліфікації педагогічних працівників
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу
4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням
пропозицій учасників освітнього процесу
4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування
4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню
громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади
4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти,
відповідають їх освітнім потребам
4.4.6. У  закладі  освіти створюються умови для реалізації  індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики

академічної доброчесності

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності
4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в
учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції
Додаток 1 План розвитку  матеріально-технічної бази на 2020-2021 начальний рік
Додаток 2 План роботи медичної сестри на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 3 План роботи бібліотекаря на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 4 Перспективний план внутрішнього моніторингу освітнього процесу на 2020-2025 роки
Додаток 5 Циклограма оперативного контролю документації
Додаток 6 План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 7 План роботи динамічної групи вчителів англійської мови на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 8 План роботи шкільної творчої групи на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 9 План роботи школи педагогічної майстерності на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 10 Загальношкільний план позакласних заходів та відзначення пям`ятних дат на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 11 План проведення атестації педагогічних працівників та тематика засідань атестаційної комісії у 2020-2021 навчальному році
Додаток 12 Тематика та графік проведення засідань педагогічних рад у 2020-2021 навчальному році
Додаток 13 Графік проведення та тематика нарад при директорі на 2020-2021 навчальний рік
Додаток 14 Перспективний план курсової підготовки та атестації на 2016-2022 рік
Додаток 15 План роботи психологічної служби на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Аналіз  роботи  закладу освіти 

за  2019 – 2020  навчальний рік

 

          У своїй діяльності Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області у 2018-2019 навчальному році керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» (зі змінами), «Про мови» (зі змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (із змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами), Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 4 травня 2012 року, протокол № 5/2-2) та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, та іншими нормативно – правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Заклад освіти також здійснював свою діяльність відповідно до статуту Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської області.

Дошкільний підрозділ постійно забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести років відповідно до ви­мог Базового компонента дошкільної освіти, а шкільний – відповідний рівень загальноосві­тньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту за­гальної середньої освіти та Концепції Нової української школи.

Заходи, визначені в попередньому річному плані закладу освіти, виконані частково. Адміністрація НВК, педагогічний колектив, вихованці та учні  у  2019-2020 навчальному році проводили постійну роботу зі:

 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного ві­ку, учня початкових класів;
 • збереження та зміц­нення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • виховання основних норм загальнолюдської моралі;
 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвит­ку їх творчих здібностей і нахилів;
 • вивчення курсу за вибором «Християнська етика в українській культурі»,
 • участі у Всеукраїнському педагогічному проекті «Розумники» (Smart Kids);
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу;
 • продовження роботи над науково-методичною проблемою «Реалізація творчого й інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу при формуванні їх інноваційної культури»;
 • питань виховання громадської свідомості учнів та вихованців, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов´язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

Стан і розвиток мережі закладу освіти

 

Педагогічним колективом Конотопського НВК проведено певну роботу щодо збереження  й розвитку мережі закладу освіти. На початок 2019-2020 навчального року було відкрито 4 дошкільні групи та 11 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2019 року кількість вихованців становила 86  дитини, а учнів – 233. Середня наповнюваність вихованців у групах складала 23 дитини, учнів у класах- 21. Впродовж року із закладу вибуло 8 учнів, прибуло – 6 учнів, випущено із 4-х класів – 58 учнів.

 

Мережа груп та класів за 2019-2020 навчальний рік

порівняно з 2018-2019 навчальним роком

 

№                                                                    №   2018/2019 н.р.
ІІ мо-лод-ша гр. Серед-ня «А»гр Серед-ня «Б»гр. Стар-ша.   Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 22 23 22 25 92 53 61 59 59 232
2 Прибуло за рік 1 1 13 3 1 4
3 Вибуло за рік 1 3 5 1 2 4 3 10
4 Дітей на кінець

року

22 24 19 25 90 52 59 58 57 226
№                                                                    №   2019/2020 н.р.
І мо-лод-ша гр. Серед-ня гр Стар-ша «А»гр Стар-ша «Б»гр   Всього    1 2 3 4   Всього
1 Дітей на початок  року 20 21 22 23 86 63 54 59 57 233
2 Прибуло за рік 1 2 3 1 1 1 3 6
3 Вибуло за рік 4 4 2 4 2 8
4 Дітей на кінець

року

21 19 22 23 85 64 53 56 58 231

 

Кадрове забезпечення  закладу освіти

 

У 2019 – 2020 навчальному році в НВК працювало: 8 вихователів дошкільних груп, 1 вихователь-методист, 11 вчителів початкових класів, у тому числі директор, заступник директора з НВР, педагог-організатор, бібліотекар, 3 вихователя ГПД, вчитель англійської мови, 2 асистента вчителя, психолог.

 

Склад і кваліфікація педагогічних кадрів за 2019-2020 навчальний рік порівняно з 2018-2019 навчальним роком

 

 Кваліфікація 2018/2019 н.р.               2019/2020 н.р.
Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників Усього

 

Відсоток від загальної кількості педпрацівників
Усього педагогічних працівників 30 100% 29 100%
Мають кваліфікаційну категорію:        
вищу 8 27% 9 32%
першу 6 20% 3 10%
другу 8 27% 10 34%
спеціаліст 8 26% 7 24%
Спеціаліст з неповною вищою освітою        
Учителів-методистів    
Старших учителів 5 17% 5 17%

 

Динаміка плинності педагогічних кадрів за 2019-2020 навчальний рік

порівняно з 2018-2019 навчальним роком

 

Плинність кадрів 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.
Усього працює 30 29
Прибуло 3
Вибуло на 01.09. 4
Причина звільнення:
за власним бажанням +
За переводом
У зв’язку з переходом до комерційної структури
Вихід на пенсію за вислугу років
Закінчення договору, скорочення штату
Звільнено молодих спеціалістів

 

Якісний склад керівних і педагогічних кадрів

 

П.І.Б., посада Рік народ-ження Освіта Категорія, звання Курсова перепідготовка Пед-стаж Педстаж на даній посаді
Ярмош

Ірина Сергіївна,

директор

 

1983 вища І 2016р.

(як вчитель англійської мови)

2016р.

(як директор)

15 9
Кушнаренко

Наталія Миколаївна,

 

1969 вища вища 2015р. 31 9
Марусиченко Людмила Миколаївна

педагог-організатор

1957 вища Вища,

“Старший вчитель”

2020р.

(як вчитель музичного мистецтва)

2018р.

(як педагог-організатор)

43 20

 

Результати методичної роботи у закладі освіти

 

На основі аналізу діагностування педагогів на 2019-2020 навчальний рік у закладі освіти було затверджено наступну мережу колективних форм методичної роботи:

 1. Шкільне методичне об’єднання:

а) вчителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня (керівник Хильченко Л.О.);

б) вихователів дошкільних груп (керівник Поліщук Л.Г.)

 1. Творча група «Формування Нової української школи на засадах впровадження хмарних сервісів» (керівник Зуй А.Л.)
 2. Школа педагогічної майстерності «Створення ситуації успіху для розвитку ключових компетентностей особистості молодшого школяра та її самореалізації» (керівник Шелест Н.М.)
 3. Динамічна група вчителів англійської мови «Використання традиційних та інноваційних методів навчання на уроках англійської мови, які сприяють всебічному розвитку особистості» (керівник Демченко Т. М.)

Під час декади „Початкова школа – 2020” педагогічні працівники провели наступні заходи з учнями:

 • вікторина «Хто в лісі живе, що в лісі росте»;
 • екскурсія на СЮН «Весна приходить в рідний край»;
 • ігрове шоу «Play Time”;
 • пізнавально-розважальна програма «Наші чарівні, наші найкращі»
 • калейдоскоп «Весна на пташиних крилах»
 • екскурсія до музею О.М. Лазаревського «Конотоп – мій рідний край»;
 • урок ЯДС «Виготовлення вітальних листівок для мам і бабусь до свята Весни»;
 • літературна світлина « Малим про Тараса»;
 • виховна година «Мій друг – дорожній рух»;
 • літературна вікторина « Галявина чудес»;
 • інтелектуальна гра «Знавці української мови»;
 • свято Весни

На виконання плану наступності в роботу декади були включені зустрічі учнів Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня-ДНЗ та дошкільнят ЗДО №2, №10, які пройшли з великим емоційним та творчим натхненням. Так, дуже сподобались малятам ЗДО драматизація казки «Спляча красуня» та спортивні змагання, які

проходили у навчальному закладі за їх активної участі.

У рамках декади відбувалась співпраця з СШ№2: майстер-клас з гуманної педагогіки. Воля – найдорожчий скарб дитини

Вчителі і учні  НВК  прийняли активну участь в міських та шкільних заходах декади.

У цілому декада „Початкова школа-2020” була високорезультативною. Заходи, проведені в рамках декади, сприяли посиленню уваги до проблем початкової школи, активізації  методичної    роботи  з  педкадрами,  підвищенню професійної майстерності вчителів початкових класів школи, надали можливість розкрити потенціал як педагогів, так і їх учнів.

           Засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів ГПД проводились спочатку теоретичні, а потім – практичні. На теоретичних засіданнях розглядалися питання, які були підпорядковані науково-методичній проблемі навчального закладу та темам педагогічних рад:

– «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2019-2020 навчальному році»

– «Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури»

-«Формування творчих здібностей молодшого школяра на уроках літературного читання»

– «Нетрадиційні форми і методи самостійної роботи на уроках української мови з використанням інтерактивних технологій»

– «Організація і значення методичної роботи в початковій школі»

Робота методоб’єднання була також направлена на допомогу вихователям ГПД з питань:

– організація ігрової кімнати в умовах ГПД;

– позанавчальна робота ГПД в школі та позашкільних закладах ;

– розвиток творчих здібностей учнів на заняттях ГПД;

– використання інтерактивних прийомів і технологій у проведенні освітньої роботи;

– як підвищити ефективність навчання учнів ГПД;

– організація активного дозвілля в ГПД.

Після опрацювання теоретичних  питань, згідно плану методичної роботи проводились практичні засідання: відкриті уроки, аналіз та обговорення їх, обмін досвідом з реалізації мети, ефективності використаних методів і прийомів навчання та форм роботи на даному уроці, забезпечення умов для успішного навчання учнів.

Впродовж навчального року вихователі та вчителі поповнювали групи та кабінети іграшками, методичною літературою, навчальними посібниками, таблицями, дидактичним та роздатковим матеріалом. Педагоги постійно оновлюють куточки для батьків з метою надання максимально корисної інформації для навчання та виховання дітей, знайомлять батьків з результатами роботи вихованців та учнів.

 

Аналіз результатів атестації за 2019-2020 навчальний рік

порівняно з 2018-2019 навчальним роком

 

 

Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
2018-2019  навчальнийий рік Марусиченко

Людмила

Миколаївна

педагог-оорганізатор     1
Богданова

Наталія

Борисівна

вчитель

початкових

класів

  1
Захарченко

Лілія

Миколаївна

вчитель

англійської мови

    1
Григорець

Аліна

Володимирів-на

вихователь

дошкільної

групи

    1
Руденок

Наталія

Ігорівна

вихователь

дошкільної

групи

1  
Всього 1 1 2     1
Рік ПІБ Посада Прізвища, ініціали вчителів, які одержали
Звання Кваліфікаційні категорії
Старший вчитель Учитель

-методист

спец. І ІІ вища
Присвоїли Підтвердили Присвоїли

 

Підтвердили

 

Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили Встановили Підтвердили
2019-2020  навчальнийий рік Анкілова

Наталія

Миколаївна

вчитель

початкових

класів/вихо-ватель ГПД

1     1
Берека

Наталія

Миколаївна

вчитель

початкових

класів

1  
Демченко

Тетяна

Миколаївна

вчитель

англійської мови

    1
Савоськіна

Світлана

Миколаївна

вчитель

початкових

класів

    1
Ніколаєнко

Юлія

Анатоліївна

асистент

вчителя

1  
Приходько

Оксана

Олексіївна

вихователь ГПД   1
Луцик

Оксана

Леонідівна

бібліотекар   1
Всього 2 1   1 1 1 1 1

 

 

          Аналіз роботи педагогічних працівників, виступи педагогів на шкільних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, участь в конкурсах, експериментах

 

ПІБ педагога Посада Шкільні заходи Міські

заходи

Обласні заходи Конкурси,

експерименти

Анкілова

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів/ вихователь ГПД

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

свята,

відкритий урок на міському м/о,

виступ на міському м/о

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Берека

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер», «Колосок»,

«Кенгуру»

Руденок

Наталія

Ігорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Демченко

Тетяна

Миколаївна

вчитель іноземної мови педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Грінвіч»

«Пазл»

Шевченко

Наталія

Олександрівна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

свята

м\о,

свята

 

 

 

 

 

 

Костіна

Олена

Юріївна

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

«Колосок»,

«Кенгуру»

Кушнаренко Наталія Миколаївна заступник директора,

вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

статті в газету

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

 

Бабкова

Яна Володимирівна

психолог,

вчитель іноземної мови

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

тренінги для педагогів, батьків

конкурси,

свята,

виступ на міському м/о,

тренінги для вчителів

Луцик

Оксана

Леонідівна

бібліотекар педагогічна рада,

конкурси,

свята

м\о,

конкурси,

свята

Марусиченко Людмила Миколаївна педагог-організатор, вчитель музики педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

конкурси,

свята

 

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»

Мурка

Тетяна

Володимирівна

вихователь педагогічна рада, м\о,

свята

м\о,

свята

Немченко

Наталія

Борисівна

вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

свята,

Овчинникова Валентина Олексіївна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята,

проект-експеримент

«1 учень –

1 комп’ютер»,

«Колосок»,

«Кенгуру»

Григорець

Аліна

Володимирівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

 

Поліщук

Лілія

Григорівна

вихователь м\о,

свята,

м\о,

свята

Михаревич

Катерина

Василівна

олігофрено-педагог м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Савоськіна Світлана Миколаївна вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Стеценко

Інна

Володимирівна

вихователь м\о,

свята

м\о,

свята

Хильченко Людмила Олександрівна вчитель

початкових класів

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шевченко

Любов Володимирівна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята

 

м\о,

конкурси,

свята

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Шелест

Наталія Миколаївна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята,

м\о,

конкурси,

свята

 

 

 

«Колосок»,

«Кенгуру»

Губенко

Аліна

Олександрівна

вихователь м\о,

свята

м\о,

свята

 

Зуй

Аліна

Леонідівна

вчитель

початкових класів

м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Киця

Ольга

Григорівна

олігофрено-педагог м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Дегтярьова

Ірина

Вячеславівна

асистент

вчителя

м\о,

конкурси,

свята

 

м\о,

конкурси,

свята

 

Ярмош

Ірина

Сергіївна

директор,

вчитель англійської

мови

педагогічна рада, м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Приходько

Оксана

Олексіївна

вихователь

ГПД

м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Ніколаєнко

Юлія

Анатоліївна

асистент

вчителя

м\о,

конкурси,

свята

м\о,

свята

Мечет

Тетяна

Анатоліївна

вихователь-

методист

м\о,

свята

м\о,

свята

 

Пономарьова

Тетяна

Анатоліївна

вихователь м\о,

свята

м\о,

свята

 

 

Результати освітньої  роботи у закладі освіти

 

Розв’язання проблем і завдань Конотопського НВК, дозволило досягти певних результатів, але в порівнянні з 2018-2019 навчальним роком в 2019-2020 навчальному році рівень успішності учнів зріс: 67 учнів (59%) засвоїли матеріал на високому і достатньому рівні, з них – 19 учнів нагороджені похвальним листом.

 

 Рік                           

                               

                                                                    Рівень

2018/2019н.р. 2019/2020 н.р.
Високий 25/16% 19/15%
Достатній 74/42% 48/44%
Середній 75/42% 47/41%

 

Результати проведених контрольних робіт  показали достатній і високий рівень підготовки учнів всіх класів.

Відділом освіти Конотопської міської ради та педагогічним колективом Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ здійснені необхідні заходи щодо забезпечення організованого закінчення навчального року.

 

Результативність участі у міських, обласних, всеукраїнських

 конкурсах і олімпіадах

 за 2019-2020 навчальний рік порівняно з 2018-2019 навчальним роком

 

Назва заходу 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.
Всеукраїнський конкурс „Колосок” 34 учасника

І тур

18 золотих

16 срібних колосків

 

42 учасника

І тур

10 золотих

18 срібних колосків

 

Міжнародний конкурс „Кенгуру” 46 учасників

І тур

9- відмінні результати

21- добрі результати

ІІ тур

42 учасника

І тур

4- відмінні результати

8- добрі результати

ІІ тур

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 12 учасників

1- добрі результати

 

Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл» 11 учасників

І місце – 5 учнів

ІІ місце – 3 учень

12 учасників

І місце – 6 учнів

ІІ місце – 1 учень

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвич» 19 учасників

4 – ІІ регіональний рівень

20 учасників

7 – ІІ регіональний рівень

Міські предметні олімпіади 4 учасники

переможець

 

Міські конкурси малюнків 26 учасників

9 переможців

 

29 учасників

11 переможців

 

Огляд художньої самодіяльності серед шкіл міста 54 учасника

( дипломи І та ІІ ст..)

 

Результати індивідуального навчання у закладі освіти

 

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Наказ МОН України «Про внесення змін до наказу МОНУкраїни від 12 січня 2016 року №8, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 року за № 9/7330 на підставі висновку ЛКК, заяви  батьків учня 1-В класу Галушки Даніїла, учня 2-А класу Бояринова Дмитра  та учня 2-Б класу Баранова Максима, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей та  стану здоров’я було організовано навчання за індивідуальною формою.

Навчання   учнів за індивідуальною формою здійснювалось за індивідуальним навчальним планом  з розрахунку 10  годин на тиждень.

Для викладання предметів  були призначені  педагогічні працівники  із відповідною фаховою освітою. Навчання  здійснювалось  за розкладом   погодженим з батьками та  затвердженим  директором школи за індивідуальними програми з кожного предмету відповідно до чинних навчальних програм, в яких було визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягав вивченню та засвоєнню. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналах загального зразку для індивідуальних занять. Питання здійснення індивідуального навчання контролювалось адміністрацією школи, про що свідчать протоколи нарад при директорові школи та відповідні накази за підсумками І та ІІ семестрів 2019/2020 навчального року.

Педагогічними працівниками та батьками були створені оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учнів. Індивідуальне навчання учнів 2019/2020 навчальному році проводилось у відповідності до чинного законодавства. Навчальні програми з усіх предметів виконано. Учні мають за 2019/2020 навчальний рік середній рівень навчальних досягнень з усіх предметів.

 

Результати виховної роботи у закладі освіти

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  дітей та молоді, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік, з метою залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2019/2020 навчального року виховна робота була спрямована на:

– духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

– розвиток краєзнавства;

– ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

– формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

– підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

– профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства та булінгу;

– попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

– подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

– створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу у позаурочній діяльності;

– формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

Завдання плану виховної роботи закладу освіти на 2018-2019 навчальний рік в основному виконано. Зазначені завдання вирішувались завдяки:

-навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об’єднаннях за інтересами;

-створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість спробувати, вибирати і приймати самостійні рішення;

-усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника початкових класів.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік, планами роботи класоводів, вихователів, психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, співпраці з громадськими організаціями тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи, у НВК постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання вчителів початкових класів. Аналіз  відвіданих  виховних  заходів  показав, що  виховна  робота  проводиться  на  достатньому  рівні, використовуються  сучасні  технології  виховання  учнів: соціальне  проектування, колективні  творчі  справи, освітні  проекти, технологія  самовиховання  і  саморозвитку.

На  початку  навчального  року  учні  знайомились  на  класних  годинах  зі  статутом  НВК, правилами  внутрішнього  розпорядку, правилами  для  учнів, режимом закладу освіти. Узагальнена  інформація  заносилась  в  соціальний  паспорт  класу. Взаємодія  з  учнями  здійснювалася  на  основі  особистісно-орієнтованого  підходу  до  кожної  дитини, що  сприяло  глибокому  вивченню  її  індивідуальних  особистостей  і  якостей, розкриттю  здібностей.

У  всіх класах є обов’язковими виховні та інформаційні  години, години спілкування, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави.

Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи НВК на 2019/2020 навчальний рік. З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку, духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей враховуючи специфіку навчального та виховного процесу закладу були проведені традиційні заходи: свято Першого дзвоника, свято до Дня працівників освіти, новорічні свята, дні іменинника, фотовиставка  до Дня матері  (онлайн),  виставка малюнків у Facebook до Дня пам’яті та примирення , свято Останнього дзвоник (онлайн) (; обрядові національні свята: Святого Миколая, Різдво, Водохреща, виставка поробок і малюнкі у Facebook на Великодні свята. Проводились  тематичні, інформаційні  лінійки, а саме: до Дня Героїв Небесної Сотні,  до Дня Гідності та Свободи,  до Дня пам’яті жертв Голодомору,  до Дня Соборності України; святкові заходи та спортивні змагання до Дня захисника України.

Згідно «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» посилена робота з патріотичного виховання учнів. Плани класоводів складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи, плани скоординовані, в основу покладено аналіз роботи, відслідковуються індивідуальні здібності, потреби та запити дітей, а також  головна виховна мета формування вільного громадянина, творчого, активного; формування національної свідомості, почуття патріотизму, залучення до національних культурних цінностей, розвиток інтересу до історії рідного краю, формування норм здорового способу життя, етики, моралі.  Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класоводи  планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна тема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, визначені завдання. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Всі класоводи повністю виконали план виховної роботи з класом. Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.

Виховний процес організовано так, що у центрі уваги – особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього  світогляду, формування індивідуального стилю життя, відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе. Вихідним у виховному процесі школи є розвиток духовно-моральних якостей особистості.

Слід відзначити систематичну послідовну роботу щодо планування роботи з класом класоводів 4-А класу Шелест Н.М..,  4-Б класу Хильченко Л.О., 3-А класу Зуй А.Л., 3-Б класу Костіна О.Ю. Плани роботи класоводів  названі Проектами виховної технології з класами, де передбачається перспектива як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня і аналізується кінцевий результат.

Виховна робота здійснювалась відповідно до розробленої моделі виховної системи, головними завданнями якої є:

– ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з нормативно-правовими документами щодо виховної роботи закладу освіти;

– узгодження діяльності батьківської ради, класних батьківських комітетів, психологічної служби, ради НВК;

– залучення дітей до різних форм творчої діяльності;

– формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;

– створення ефективної системи виховної діяльності класоводів  та вихователів ГПД;

– спрямування роботи  вчителів-предметників на реалізацію виховного потенціалу уроку.

Впродовж року у школі культивувалося усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, шанобливе ставлення до законів, державної символіки, Конституції України, державної мови.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виховання учнів як активних учасників політичних процесів, яким притаманні сформованість інтересу до представників інших народів, толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань. В учнів формували здатність пізнавати себе як члена   родини, учнівського колективу, виховували любов до рідного краю, вулиці, природи.

В основу цілісної конструкції під назвою «Виховна система школи», ми покладаємо родинно – сімейне виховання. Цей напрямок є пріоритетним у виховній роботі закладу освіти.

У напрямку родинно-сімейного виховання робота була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками, учнями та вчителями НВК. В системі проводились батьківські збори та батьківський всеобуч, проведено години спілкування: «Традиції моєї сім’ї», вч. Савоськіна С.М. ,  «Шануймо батьків своїх», вч. Костіна  О.Ю.,  «Тепло рідного дому», вч. Шевченко Л.В., «Я та мої батьки»,  вч. Хильченко Л.О.; класні свята:   до Дня Святого Миколая «Відчиніть Святому Миколаю», (4-А клас, вч. Шелест Н.М.) та інші.

Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Розуміння цієї істини спонукає педагогів виховувати не тільки дітей, а й батьків.   Робота з батьками, в умовах дистанційного навчання,  – це і традиційні   зборив в Viber  та Zoom,  бесіди і лекції, консультації  (онлайн). Головним завданням цієї ланки виховної роботи є налагодження тісного зв’язку з батьками, пропаганда педагогічних знань, організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. Залучалися батьки до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання. Тому вчителі початкових класів організовують педагогічно – просвітницьку роботу з батьками. Так, класовод  4– А класу Шелест Н.М. ппродовжила  працювати над такою цікавою  формою роботи, як школа взаємин «Стежинами любові і добра». Традиційними в школі є Дні добрих справ, коли батьки допомагають школі ремонтувати класи та їх обладнання, допомагають в озелененні свого класу та шкільного подвір’я. Виховувати почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сім’ї, де виховуються діти, допомагають круглі столи, які проводить класовод 3 – А класу Зуй А.Л.., «Батьки – перші вихователі дитини». Батьківські збори з елементами тренінгу «Сім’я і школа – два розуми, два досвіди» провели класоводи разом зі практичним психологом школи Бабковою Я.В.

Педагоги систематично практикують з батьками різні форми роботи: лекції, анкетування, родинні зустрічі, відкриті уроки, виховні заходи, батьківські всеобучі. З найбільш ефективних форм роботи з батьками є робота Ради НВК, яка:

– сприяє  педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової початкової освіти учня;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звертання учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу:

– виконує роль ланцюжка між педагогічним колективом та батьківським колективом.

В закладі освіти класоводи 1-4-х класів систематично проводять батьківські збори і батьківські лекторії на яких розглядаються питання превентивного виховання,  які цікаві для всіх слухачів, а саме: «Ви маєте право на життя» – профілактика суїциду, «Бесіда про недопустимість фізичного насилля і приниження гідності людини», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату батьків на формування особистості дитини».

Спільно з членами Ради НВК на виконання річного плану були проведені рейди перевірки умов життя дітей позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт:   Бойко В.,3-Б клас, класовод Костіна О.Ю., Скрипочка С, та Боярчук К.,4-А клас, класовод Шелест Н.М., Бойко Д. та Обруч М.  1–А кл., класовод  Савоськіна С.М.,.; Чуга А – 2-А кл., класовод  Шевченко Л.В., Чуга Д. 4-Б кл., класовод Хильченко Л.О.,  Обруч К 3-В клас, класовод   Шевченко Н.О.. Також класоводи провели бесіду з опікунами «Права та обов’язки опікунів».

Педагогічний колектив цілеспрямовано працює у напрямку правової освіти. Виходячи з вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб забезпечити права дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність.

Система виховної роботи має три складові: класна година, родинно-сімейні заходи, гурткова робота. Основним організатором виховної роботи з учнями є класовод, який займається просвітницькою та профілактичною роботою. Завдання  правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини.  Проведено Всеукраїнський тиждень права. В рамках тижня був проведений Всеукраїнський урок на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, бесіди, тренінги, анкетування.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними правовими знаннями є години спілкування, виховні години, бесіди, а саме: Конвенція про права дитини «Держава на захисті прав дитини»,  вихователь ГПД Анкілова Н.М., «Дитина і її права» – освітня гра, бібліотекар Луцик О.Л.., «Знай свої права дитино» – освітній захід, класовод 2-В класу  Киця О.Г

Щороку в жовтні та лютому  в рамках Тижня правового виховання стало традиційним проведення  шкільної лінійки «Права і правила знай і виконуй».

Систематично практикувалися операції «Урок», «Спізнення», «Канікули». Залучалися до співпраці працівники правоохоронних органів. Аналіз  проведених операцій обговорювався на нарадах при директорові, засіданнях МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД.  З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму,  формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання Правил дорожнього руху  в закладі  систематично проводяться    інструктажі та профілактичні бесід з правил дорожнього руху. Для цього залучаємо   представників Управління патрульної поліції м. Конотопа та проводимо інструктивно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання правил дорожнього руху. Так  у веревні 2019 року  інспектори сектору реагування  патрульної поліції Литвиненко С.Д та Проценко О.М. провели профілактичну бесіду на тему «Дотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. Профілактика ДТП за участю дітей у літній період» На виховних годинах вели превентивну роз’яснювальну роботу серед учнів про правила дорожнього руху, перехід доріг, перехресть тощо.

Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі, а саме: перекличка повідомлень «Весела та хороша думка – половина здоров`я» – класовод Шевченко Л.В.,  незакінчена розмова «Коли я щасливий» (в якій сім’ї ми живемо) вчитель Овчинникова Н.О., ділова гра       «Професії моїх батьків» – вчитель англійської мови  Демченко Т.М.

При проведенні виховних заходів, направлених на забезпечення здорового способу життя, вчителі початкових класів проводять  традиційні уроки здоров’я, з них найкращі це –  «Як я дбаю про своє здоров’я» – вчитель Шелест Н.М., «Ходи більше, проживеш довше» , вчителі Берека Н.М., «Захист організму від інфекцій», вчитель Шевченко Л.В..

Надання теоретичної і практичної допомоги, спрямованої на запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів, розвитку різних форм їхніх асоціальних, моральних вчинків передбачає превентивне виховання.        Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі, стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів; зустрічі з лікарями дитячої поліклініки; проведення тижня правових знань, а також різноманітні виховні заходи. Найкращим став захід у 3-Б класі «Що означає бути вихованим», класовод Костіна О.Ю. Мета його  виховувати обачність, обережність та навички правильних дій в різних життєвих ситуаціях.

Практичний психолог школи Бабкова Я.В. вела систематичну роботу з дітьми  які потребують підвищеної педагогічної уваги, соціально незахищених категорій. Нею складено план роботи з дітьми, розроблено план індивідуальної роботи з учнями,  ведеться діагностування класних колективів, проводиться анкетування, індивідуальні бесіди. Було проведено такі заходи: урок-казка «Правовий букварик» для учнів початкової школи, диспут «Що важливіше: права чи обов’язки», перегляд презентації «Конвенція про права дитини», тематичні класні години «Діти мають право». Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей.

Проаналізувавши виховну роботу попередніх років, вчителі запропонували поставити основним завданням школи –  формування у школярів національно – патріотичної свідомості, прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормативами, що діють в суспільстві, опанування духовною культурою людства,  нації; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських цінностей. Враховуючи військові дії на Сході України, з метою формування почуття любові до держави, поваги до національних цінностей українського народу, національної єдності і культурного відродження серед  учнів Конотопського НВК:ЗОШ І-ступеня – ДНЗ посилили патріотичну роботу. Щопонеділка та на початку уроку музичного мистецтва  продовжили  традицію виконання учнями  Державного Гімну України. Спланували й провели ряд заходів:  до Дня Збройних Сил України організували й провели уроки мужності (із залученням учасників ООС), залучили учнів школи до міської акцій «Малюнок воїну», «Єднаймось, українці…». Оформили виставку «Я люблю Україну», де розмістили символи незалежності України, дитячі роботи, портрети загиблих  воїнів АТО.  Дуже подобається дітям волонтерська робота. Вони з задоволенням готують подарунки, пишуть вітальні листівки воїнам ООС, приймають участь в концертах для ветеранів.  З метою патріотичного виховання  підростаючого покоління, розширення поняття про єдність, незалежність та суверенність нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя  під час Революції гідності в закладі були проведені тематичні заходи згідно плану та уроки пам’яті. Цікавими й хвилюючими для дітей є проведення свят і ранків:  «День Соборності України», «Ось виросту і буду Україну захищати». Обов’язковими до цих свят є виставки та оформлення куточків у шкільній бібліотеці, а також бібліотечні уроки: «Народ пам’ятає, народ славить», «Рослини – символи нашої держави», «Моя Батьківщина, моя мила ненька». А також шкільний бібліотекар Луцик О.Л. провела цікаву вікторину «Конотопщина рідна моя». Традиційними в НВК є уроки миру «Земля моїх батьків»; години спілкування «Ми хочемо у злагоді і мирі жити». Наші учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка, присвяченого безпеці та миру в Україні. Патріотичному вихованню сприяють такі заходи що проводимо напередодні 22 вересня – Дня партизанської слави «Партизанський рух на Конотопщині», та особливо хвилюючими є зустрічі з ветеранами Другої світової  війни.  Любов до Батьківщини розпочинається з  любові до «маленької батьківщини». Діти пишуть вірші  про своє місто, про вулицю, на якій вони живуть, приймають участь у конкурсі малюнків «Місто, в якому я живу». Цікавими для дітей є бесіди про  символи нашої держави: Герб, Гімн, Прапор нашої країни.

На уроках навчання грамоти, ознайомлення з навколишнім світом, виховних  годинах, учні знайомляться з правами і обов’язками  дитини, про те які права і  обов’язки мають люди в державі і світі. Традиційними є бесіди на теми: «Права кожної дитини»,класоводи Шевченко Л.В., вихователь ГПД Немченко Н.Б., «Наші символи», класовод Хильченко Л.О., Савоськіна С.М., «Моя слава –  це Українська  держава», класовод Берека Н.М., вихователь ГПД Анкілова Н.М.

Учні початкових класів приймають участь у конкурсах та виставках малюнків: «Кохаю край наш дорогий», класоводи Овчинникова В.О., Костіна О.Ю., «Нема землі краще, ніж країна наша», класоводи Шелест Н.М., Овчинникова В.О., «Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла», класоводи Хильченко Л.О, шевченко Н.О.,  Берека Н.М

Активна співпраця з міською дитячою бібліотекою сприяє проведенню цікавих виховних заходів та літературних виставок, проведенню бібліотечних уроків працівниками міської дитячої бібліотеки, виставок малюнків на базі бібліотеки  «Людина в світ прийшла добро творити», «Рідний край де ми живемо, Україною зовемо». В День пам’яті жертв голодомору та у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років провели шкільну лінійку «Запали свічку». Впродовж року учні школи побували під знаком Пам’яті, де згадали трагічне минуле та увічнили пам’ять загиблих від голоду. В шкільній бібліотеці було організовано тематичну книжкову експозицію «Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі». В актовій залі провели виставку малюнків учнів 2-4 класів «Чорнобиль: горе і біда».

В 2019 – 2020 році було продовжено співпрацю з місцевим краєзнавчим музеєм, тому що народознавство – це справжня скарбниця духовності народу. Впродовж навчального року учні 1-4-х класів прослухали цикл лекцій представників міського музею про історію нашого краю та традиції прадідів.  На виконання плану роботи НВК для учнів  2-4 класів   працівники  Конотопського  музею ім. О.Лазаревського  підготували  цікаві презентації на тему: «На хресті голодомору», «Голодомор 1933 року у Конотопі» та « 76 –й річниця визволення  міста від фашистських загарбників».  Ознайомлення дітей із виникненням та становленням громадянської самоосвіти українського народу, виховання активної самостійної особистості, гідного патріота України, формування почуття колективізму, усвідомлення життя в суспільстві – передбачає громадянське виховання.   На високому рівні пройшла вікторина  «Минуле та сучасне життя Конотопа», а також були проведені виховні заходи: «Мій Конотоп – окраса України – це часточка моєї Батьківщини», вихователь ГПД Анкілова Н.М.; «З чого починається Батьківщина» – виховна година, класовод Костіна О.Ю.; «Що необхідно знати про національну символіку» – бесіда, класовод Берека Н.М.; «Ми – українці єдина сім’я» – усний журнал, класовод Шевченко Л.В.

Як навчити дітей любити та поважати свою країну? Вчителі та учні Конотопського НВК впевнені, що це почуття бере свій початок саме з вивчення історії рідного міста та рідної школи.

В  закладі  освіти  в 2019-2020 н.р. продовжена краєзнавча робота з вивчення історії міста Конотопа (вулиць, архітектури, життя видатних земляків). Значною віхою є дослідження та вивчення історії рідного міста. Оновлено окремий план «Сумщина – туристична – 2019/2020», керівник гуртка Покровенко Н.В.  Який передбачав практичне закріплення теоретичного матеріалу під час відвідування музеїв, екскурсійних подорожей. Учні   4-А  класу  побували  в місті партизанської слави Путивлі (вчитель Шелест Н.М. ) , а учні 4-Б класу  відвідали  гетьманську столицю –  місто Батурин, (вчитель Хильченко Л.О.), учні 3-Б класу, класовод КостінаО.Ю. та учні 3-А класу,класовод Зуй А.Л.  подорожували до столиці України –  Києва. Учні 2-Б класу, класовод  Овчинникова В.О. до зоопарку у  місті Мена. Ці заходи зумовили позитивні результати в громадському та патріотичному вихованні.

Значна увага приділялась моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Основною формою моральної освіти є етична бесіда, тобто діалог учителя і учня.

Класоводами 1-4-х класів було проведено наступні бесіди: «Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе», класовод Овчинникова В.О., «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей» , класовод Потьомкін  Є.О., «Десять заповідей людяності», класовод Савоськіна С.М., «Золоте правило людяності», класовод Костіна О.Ю, «Як сподобатися людям», класовод  Хильченко Л.О.,«Любов до ближнього — джерело величі людини» класовод Зуй А.Л., Людина починається з добра», класовод Шевченко Н.О., «Дбай про своє добре ім’я.», класовод Шелест Н.М,«Світ у мені, і в світі я», класовод Шевченко Л.В., «Найвища моральна цінність –  людська гідність», класовод Берека Н.М,  «А дружити треба вміти», вихователь ГПД Немченко Н.Б. Класоводи не обмежуються лише бесідами, а використовують інші форми роботи, цікаві і змістовні:

– «Скринька добрих справ» – урок людських чеснот провела класовод 2 – Б класу Овчинникова В.О..;

– «Хто я? Який? Що можу?» – розігрування життєвих ситуацій, виховний захід підготувала класовод 4-А класу  Шелест Н.М.;

– «Я людина серед людей» – жвавий диспут відбувся у 2 – А та 2-Б кл, де класоводи  Шевченко Л.В. та Овчинникова В.О.

– «Краще гірка правда, ніж солодка брехня»  – дискусія, 3 – Б клас, класовод  Костіна О.Ю.

– «Вчинок і наслідок»  – уроки культури, 3 – В класу класовод Шевченко Н.О.

Традиційними для учнів перших класів є проведення уроків гарної поведінки  «Як треба поводитися в школі, вдома, на  вулиці», «Учись робити добро, воно дорожче від золота», «Вихована людина – яка вона», «Розкажи мені про свого друга».  Доцільними в нашому закладі були години спілкування на морально – етичну тематику: «Ти живеш серед інших», «Жити гідно – що це означає», «Завтрашній характер у сьогоднішньому вчинку», «Бабусі й дідусю  – найпочесніше місце в домі».

З метою вивчення української культури, національних традицій, виховання у школярів почуття патріотизму, формування гордості за країну, в якій вони проживають, проведено виховні години «Я – українець», класовод Хильченко Л.О., «Славетні постаті України»,  класоводи Берека Н.М., Костіна О.Ю., Шелест Н.М. провели конкурс дитячого малюнку «Україна – єдина країна», «Ми за мир».

Важливим напрямком виховної роботи є формування здорового способу життя. Всі заходи спрямовані на розвиток особистості і формування здорового способу життя наших учнів. Так, класоводи 1-4-х класів провели виховні години: «Дружимо з режимом дня», класовод Шевченко Л.В.,«Здоров’я  запорука добробуту і щасливого життя», класовод  Хильченко Л.О.,«Це ми – Мікроби. Можна до Вас?» – інсценізація, класовод Костіна О.Ю. Найкращим був захід що організували і провели учні 3 – А класу на  «Кращий комплекс ранкової зарядки», класовод Шелест Н.М. Багато учнів школи відвідують ДЮСШ і як результат нагороди і медалі за  спортивні перемоги.

Щороку у вересні та квітні проводиться День фізичної культури і спорту, а також Всеукраїнський День здоров’я. За окремим планом  організували і провели на високому рівні змагання «Нумо, хлопці!», класовод Шелест Н.М. спортивні змагання до Олімпійського тижня,вчитель фізичної культури Кушнаренко Н.М., гру «Лелеченя», «Козацький гарт», класовод Хильченко Л.О.

На виконання  Закону України «Про охорону ди­тинства», Національної програми «Діти Украї­ни», з метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до плану роботи НВК, педагогічний колектив здійснює наступну роботу: запроваджує та здій­снює профілактичні програми, акції «Діяти негайно», класовод  Шевченко Н.О., «Про шкідливість нікотину і алкоголю», класовод Берека Н.М.,«Телебачення і дитина», класовод Овчинникова В.О., «Батьківська сила – то мудрість сина», вихователь ГПД Анкілова Н.М.. Всі класово нашого закладу проводять постійну просвітницьку роботу щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, бесіди про профілактику дитячого травматизму, норм безпечної поведінки, виживання в екстре­мальних умовах, проводить батьківські збори з питань зайнятості дітей, здорового способу життя та необхідності харчування. Адміністрацією НВК щорічно глибоко аналізуються матеріали медичного огляду учнів. Контроль за раціональним харчуванням здійснюється медичною сестрою Литвин С.О. Вона  систематично проводить рейди «Санітари на посту».

Найкращі  враження залишилися в учнів від ігор, естафет та змагань на свіжому повітрі під час канікул : екскурсії до міського парку, на міський стадіон а також на дитячий майданчик по пр. Червоної Калини.

Під впливом систематичного навчання і виховання формується світогляд, починається усвідомлення, пізнання великого, широкого кола людських стосунків, у які включаються школярі в процесі свого навчання і перебування у школі.

Сьогодні гостро виступають проблеми взаємин особистості й колективу, їх взаємовпливів; проблеми впливу мас-медіа на особистісне ставлення дітей та проблеми виховання дітей у сім’ї.

Одним з важливих напрямків особистісного розвитку учнів  є організація учнівського самоврядування. У школі діє  учнівська організація «Барвінкове коло», яка виховує в учнів ініціативність, чесність, працелюбність, справедливість, гідність, милосердя, толерантність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Вихованці початкових класів оволоділи елементарними уміннями та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язання конфліктів; здатністю враховувати погляди інших.  Відбувається це шляхом включення кожного учня в активну спільну діяльність. Таким чином забезпечується виховний і розвиваючий вплив на особистість, що формується. У процесі цієї діяльності розширюється кругозір дітей, задовольняються їх творчі, пізнавальні й естетичні потреби, удосконалюються почуття, воля, прокидається емоційна чуйність.

Гра – багатство емоцій. Саме тому в початковій школі життєдіяльність проходить у формі гри. Діти – не просто учні, а хлоп’ята і дівчата – жителі Країни Барвінкової. Органами учнівського самоврядування протягом року проводились наступні заходи: відстежувався рейтинг  участі класів у конкурсі «Кращий клас», рейтинг успішності та вихованості учнів, оформлення класних куточків, проводились рейди-перевірки збереження підручників, відвідування школи. Згідно річного плану шкільного  об’єднання   проводиться і організовується робота виставок, проведення конкурсів, виставка квіткових композицій, виробів з природного матеріалу, аплікацій з осіннього листя, колажів і плакатів «З Україною в серці», креативних ялинок, вітальних листівок до Нового року, великодніх поробок, малюнків та плакатів до предметних тижнів та Дня матері.

Система художньо-естетичної освіти та виховання в НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ включає наступні структурні компоненти:

І. Базовий освітньо – виховний компонент, що передбачає навчання і розвиток учнів під час вивчення  предметів в галузі «Мистецтво», що представлено предметами

«Музичне мистецтво»  та «Образотворче мистецтво».

ІІ. Позаурочний компонент художньо-естетичного виховання.

Учні 1-4-х класів займаються в гуртках  художньо-естетичного профілю:

– «Вокально-хоровий», керівник Марусиченко Л.М.;

– «Хореографічний», керівник Шевченко А.В.

Під керівництвом вчителів передбачено організацію екскурсій до музеїв, відвідування театральних вистав, концертів, художніх майстерень.

 1. Позашкільний освітньо-виховний компонент включає в себе:

– роботу на базі НВК позашкільних закладів:  музичної та художньої школи;

– відвідування учнями школи мистецтв, БК «Зоряний», ЦДЮТ, БК «Сучасник».

 1. Компонент художньо-естетичної самоосвіти та самовиховання реалізується через залучення батьків до естетико-виховного процесу, проведення родинних свят, участь у спільних виставках, шефських концертах.
 2. Навчальна діяльність – фундамент естетико-виховної системи школи. В 1-4-х класах «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються як окремий предмет.

Конотопський НВК в нових суспільно-економічних умовах є відкритим до контактів із закладами культури і мистецтв. Це відвідування картинної галереї в ЦДЮТ, відвідування музею, кінотеатру, школи мистецтв, художньої школи.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням  легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступити в реальні відносини з оточуючим світом.

 

Результати роботи з обдарованими дітьми у закладі освіти

 

Процес пошуку і виявлення обдарованих дітей відбувався  через такі форми:

– активна участь окремих дітей на уроках (математика, українська та англійська мови, читання, природознавство, музика, малювання, фізкультура);

– виявлення ініціативи учнів при підготовці та проведенні класоводами, шкільним бібліотекарем та педагогом-організатором позакласних заходів (складання своїх віршів, читання виразно авторських, участь в інсценізації казок українською та англійською мовами тощо);

– участь дітей в шкільних гуртках та гуртках позашкільних закладів.

Ці заходи допомогли виявити  52  обдарованих  дитини за різними напрямками:

Творчі здібності – 37 дітей;

Інтелектуальні –  15 дітей;

Спортивні –  10 дітей.

Розвиток здібностей обдарованих дітей  здійснюється через систему заходів, спрямованих на розвиток різних типів обдарувань.

З метою розвитку творчих здібностей в закладі за 2019-2020 навчальний рік було проведено ряд  загальношкільних заходів:

 1. Виставки малюнків, поробок до свят («Чудеса України та Європи», «Я люблю свій рідний край», «Моя мама найкраща», «Хай завжди буде сонце», «Чорнобиль: горе і біль», «Я люблю Україну», «Здорова дитина-багата країна», «Дитинство без туберкульозу», «Зима – чарівниця», «Ми-українці, ми діти Кобзаря»), виставка-розпродаж «Новорічно-різдвяні мотиви», конкурс «Я співаю у шкільному хорі», конкурс «Скриня народної мудрості», виставка поробок «Поезія зими» , «Зроблено для мами, власними руками», фотоколаж «Мій рід-моя родина». Найцікавішими в цьому році були такі заходи:

– Конкурс дитячої творчості «Проба пера»,

-Міжнародний екологічний конкурс «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім»,

-Турнір знавців англійської мови,

– Конкурс « Подорож по алеї правових знань» та «Правовий марафон».

– Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти – на дорозі».

Активна участь дітей в шкільних  гуртках «Хореографічний», «Вокально-хоровий», «Тхеквондо», «Юні знавці англійської мови» та гуртках позашкільних закладів, які працюють на базі школи, дали змогу виявити обдарованих дітей та їх участь в загальноміських конкурсах.

З метою розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів в закладі були проведені наступні заходи:

 1. Всеукраїнський конкурс «Колосок»
 2. Казино ерудитів – математичні фокуси.
 3. Міжнародний конкурс «Кенгуру»
 4. І та ІІ тур олімпіад з базових дисциплін учнів початкових класів.

5.Інтелектуальна гра «Інтелектуальний олімп»

6 Міжнародний конкурс «Гринвіч»

7.Міжнародний конкурс «Пазл»

 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс  «Колосок»: золоті -18; срібні -16; координатор Овчинникова В.О.
 • Міжнародна математична гра «Кенгуру»: високий – 9; достатній – 21; учасники -46; координатор Шевченко Л.В.
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»: золоті -4; срібні -4; учасник – 19; координатор Демченко Т.М.
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл»: ІІ регіональний рівень – 2; ІІІ регіональний рівень – 3; учасник – 14; координатор Демченко Т.М.

Інтелектуальні здібності молодших школярів допомагає розвивати індивідуальна робота за окремими планами таких вчителів як Демченко Т..М., Берека Н.М..

З метою підняття соціального статусу дитини широко поставлена робота в учнівських колективах – групах. В кожному класі створені мікро групи за певними напрямками (природолюби, книголюби, затійники, майстри, журналісти тощо), які періодично змінюються і сприяють розвитку лідерів свої гуртів ( кожний клас – це гурт зі своєю символікою)

Розвитку спортивних здібностей сприяють заняття фізичної культури та позакласні шкільні заходи, які організовує та проводить вчитель фізичної культури Кушнаренко Н.М. та керівник гуртка «Тхеквондо»,  Окунь О.В.:

 1. Шкільні змагання з гандболу серед дівчаток 3 і 4 класів .
 2. Спортивні змагання «Ми – маленькі козачата» .
 3. Показові виступи учасників гуртка «Тхеквондо»
 4. Шкільна спортивна олімпіада.
 5. Конкурс на кращий комплекс ранкової зарядки.
 6. Спортивне свято для дошкільнят «Перші кроки»
 7. Олімпійський тиждень

Велику допомогу розвитку спортивних здібностей надають заняття учнів в спортивній дитячій школі та участь дітей в платному гуртку «Тхеквондо»

Заохочення і підтримка обдарованих дітей відбувається шляхом нагородження:

 1. Грамотами та дипломами школи та відділу освіти, які вручаються на шкільних лінійках та святі «Сузір’я талантів».
 2. Солодкими призами.
 3. Пам’ятними сувенірами та подарунками.
 4. Відзначенням через «блискавки» та стенди.

 

Зайнятість учнів НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ у гуртках художньо-естетичного спрямування позашкільних  навчальних закладів, музичних школах, інших установах:

Назва закладу Кількість учнів % від загальної кількості учнів
1 ЦДЮТ 11 4.8%
2 ДЮСШ 19 8.4%
3 Музична школа №1 17 7.5%
4 СЮТур 15 6.6%
5 СЮТех 0
6 СЮН 78 34.4%
7 Школа мистецтв 5 2.2%
8 Художня школа 15 6.6%
9 БК «Зоряний» 22 9.7%
10 БК «Сучасник» 5 2.2%
                                                                    Всього           167                          73.5%

 

 

Шкільні гуртки

 

1 Вокально-хоровий 52 23%
2 Хореографічний 0 0%
3 Юні знавці  англійської мови 57 25.1%
4 Тхеквондо 16 7%
                                                     Всього:                       152                           67%

 

Важливим засобом виховання, який сприяє розвитку особистості школяра є гурткова робота в НВК. Наші вихованці мають змогу навчатися у шкільних  гуртках різного профілю. Співпраця з позашкільними закладами міста дає можливість удосконалювати форми і методи для всебічного розвитку наших дітей. зайнятість учнів у цих гуртках дає можливість розвиватися творчо, розумово, інтелектуально, фізично. Класоводи  не оминають такий вид діяльності як корекція поведінки «проблемних» дітей, для цього заохочують таких дітей до класних справ, завантаження вільного часу гуртковою роботою.

     

Статистична інформація про гурткову роботу

 

Всього
2018/2019 2019/2020
Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань, що організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

14 14
3 них за напрямами позашкільної освіти:
художньо-естетичного 8 8
туристсько-краєзнавчого 1 1
еколого-натуралістичного 1 1
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 2 2
Інші (англ.. мова)

 

1 1
Чисельність дітей, які здобувають позашкільну освіту в гуртках, секціях та ін. що

організовані загальноосвітніми

навчальними закладами

226 231
художньо-естетичного 52 51
туристсько-краєзнавчого 15 15
еколого-натуралістичного 92 80
науково-технічного
дослідницько-експериментально­го
фізкультурно-спортивного 36 35
 

Інші (англ..мова)

77 84

 

Формуючи екологічну культуру учнів педагоги закладу освіти намагаються проводити роботу систематично, продумано, цілеспрямовано. Першочерговим завданням у початковій школі є закладення основ екологічної культури молодших школярів, майбутніх громадянин України.  Екологічне виховання здійснюється на уроках та в позаурочний час. Виховні заходи екологічного змісту, які є традиційними:  «Нехай  Земля квітує всюди – природу збережемо, люди!», класовод Шевченко Л.В., «Допоможемо зимуючим птахам», «Зробимо подвір’я найкращим», класоводи Шелест Н.М., Савоськіна С.М., Зуй А.Л., Костіна О.Ю., Хильченко Л.О., конкурс «На  краще озеленення класу», класоводи Хильченко Л.О., Шелест Н.М. «Лікарські рослини рідного краю», класовод Овчинникова В.О., гра-подорож «У світі тварин», класовод Киця О.Г, «Твоя планета Земля” екологічне свято,  Берека Н.М.,«Десь словечко приховалось» – розгадування ребусів на екологічну тематику, Шевченко Н.О.

В 2019/2020 н.р.  школярі    Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня  – ДНЗ були активними  учасниками  міських конкурсів та акцій: «Гніздобуд», у благодійній акції «Допоможемо перелітним птахам», класоводи Шелест Н.М., Савоськіна С.М., Зуй А.Л., Костіна О.Ю., Хильченко Л.О., конкурс «На  краще озеленення класу», класоводи Хильченко Л.О.

Виховний процес у 2019-2020 н.р. здійснювався відповідно до державних актів з метою формування компетентної, свідомої особистості. Педагоги НВК створювали умови для самореалізації дітей відповідно до їх здібностей, нахилів та власних інтересів. Виховували громадянина з демократичним світоглядом і культурою. Основна увага приділялася формуванню творчої особистості учнів, вихованню поваги до національних цінностей, виробленню навичок здорового способу життя, попередженню правопорушень. Питання набуття учнями школи соціального досвіду, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової та екологічної культури були пріоритетними у виховному процесі школи.

Слід звернути увагу і на  недоліки  у виховній роботі, а саме: не  всі вчителі школи включились в активну роботу по розробці і захисту проектів.

Чергування класів і вчителів не завжди були на належному рівні,  що необхідно врахувати в роботі  на наступний рік. Класоводам  необхідно приділити більше уваги роботі з батьками, проведенню тематичних батьківських зборів. Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

На час карантину, було відкореговано  план виховної роботи, і робота велася дистанційно. Щотижневе дистанційне спілкування адміністрації та педагогів відбувається у Viber . Основні питання, які розглядалися: обмін досвідом організації дистанційного навчання колегами, форми контролю за виконанням учнями практичних, творчих завдань, проєктів, заняття на навчальних онлайн-платформах, зворотній зв’язок з учителем.

Вчителі школи та учні брали активну участь в усіх запланованих заходах, а саме:

– розповсюдження листівок за допомогою соціальних мереж/мобільних додатків  «Як захистити себе від корона вірусу»;

-робота з інтернет-ресурсами з питань профілактичних засобів під час карантину:

–  онлайн консультації для опікунів, які потребують допомоги, а саме: Бойко В.3-Б, Бойко Д. 1-А;

– онлайн консультації для опікунів, які потребують допомоги: Буштаренко А.3-В, Буштаренко Д. 1-А;

– зібр інформації про банк даних  обдарованих 2019-2020н.р.

Регулярно  на сайті школи  учні отримували  інформацію про різноманітні онлайн-конкурси, інформаційні новини, флешмоби та виставки. Учням було запропоновано провести:

 • виставку малюнків до  «Всесвітнього Дня Землі». Активними були учні 2-Б класу, класовод Овчинникова В.О. та учні 3-А класу, класовод Зуй А.Л.
 • переглянули матеріал до Дня пам’яті« Чорнобиль: горе і біль». https://youtu.be/UhgXiUf9vX84;

–  фотоконкурс   «Карантин проводимо з користю». Перемогу здобули: 1 місце Оліфіренко Кирил, 4-Б клас,2 місце поділили Матія Іван 2-А клас та Кича Олександра 3-В клас, 3 місце  у Москаленка Дмитра та Данилової Анстасії;

–  виставка  малюнків у мережі  Facebook  «Дякуємо тобі, ветеране»; Найкращі роботи: Кошова Анастасія, 1- А клас, класовод Савоськіна С.М., учні 3-В класу Жумій Дмитро та  Рєзнік Влада, класовод Шевченко Н.О;

– флешмоб до Дня матері. Всі класи школи взяли участь. Діти ділилися теплими фото спогадами, де вони разом з мамою;

–  виставка  фотографій у мережі  Facebook  «Моя сім’я, моя родина»  до Міжнародного Дня сім’ї  отримала багато схвальних коментарів;

–  інформація на сайті школи День депортації кримських  татар;

–  виставка  фотографій у мережі  Facebook  «Сорочку мама вишила мені».  Найактивнішими були учні 1- Б класу, класовод Берека Н.М. та учні 3-Б класу, класовод Костіна О.Ю.

 • найкращими виховними заходами за час карантину стало онлайн – свято «Прощавай, початкова школо», класоводи Шелест Н.М. та Хильченко Л.О.

Виходячи з вищесказаного та  проаналізувавши  роботу школи за 2019-2020 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2020-2021 навчальному році.

А також  слід зазначити, що виховна діяльність у закладі знаходиться   на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Поряд із зазначеними позитивними результатами у  виховній   роботі  закладу потрібно активізувати роботу класоводів, батьків та органів учнівського самоврядування, а саме:

 • класоводам продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.
 • спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності;
 • допомагати органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу будуть зважати на думки та рішення органів учнівського самоврядування;
 • проводити шефську  роботу  учнів- початківців над дошкільнятами.

Отже, виховна робота в закладі носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

 

Результати роботи з соціального захисту дітей у закладі освіти

 

У закладі освіти у 2019-2020 н.р. знаходились на обліку 44 учнів пільгового контингенту .

Групи

Класи

2018/2019
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
Дошкільні групи 3 2 1 8
1-ші 1 4 1 3 1 5 3
2-гі 1 1 4 3 2 6 3
3-ті 1 1 2 1 6 9
4- ті 2 1 1 1 3 1 2

Список учнів пільгових категорій за 2019-2020 навчальний рік

порівняно з 2018-2019 навчальним роком

2019/2020н.р.
сироти під опікою напівсироти мати-одиначки багатодітні

 

постраждалі

від аварії на ЧАЕС

інваліди малозабезпечені
2

 

5 5
1 3 4 4 7 4
1 1 3 9 3
1 1 1 6 1 3 1
2 2 1 1 3 1 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи:

 • акція милосердя « Подаруй іграшку», під час якої були зібрані іграшки для вихованців дошкільних груп;
 • учні відвідали музеї, СЮН, а також будинок культури Зоряний;

Усі діти пільгового контингенту відвідували ГПД, гуртки на базі закладу освіти. З кожною дитиною даної категорії проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

У закладі впродовж навчального року було організовано гаряче харчування для 44 дітей пільгових категорій.

Адміністрацією НВК надавалася допомога  всім дітям пільгових категорій: діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовно відвідували культурно-масові заходи.

 

        Результати контрольно-аналітичної діяльності з різних аспектів функціонування  закладу освіти

 

Впродовж 2019-2020 навчального року фронтальному контролю підлягали:

– стан викладання предмета «Образотворче мистецтво»;

– робота медичної служби у закладі;

– стан викладання предмета «Літературне читання»

– стан родинно – сімейного виховання;

– стан роботи психологічної служби;

–  стан освітньої роботи з художньо – естетичного виховання;

За результатами фронтального контролю були складені відповідні довідки та написані узагальнюючі накази. Стан даних перевірок був доведений до педагогічних працівників на педагогічних радах.

Адміністрацією закладу освіти було проведено наступні тематичні перевірки:

 1. Вересень 2019 р.

Стан викладання предмету «Фізична культура» (тема: «Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури»);

 1. Жовтень 2019р.

Інклюзивні класи (тема: «Організація індивідуальної роботи на уроках в інклюзивних класах»;

 1. Листопад 2019р.

Стан викладання предмету «Трудове навчання» (тема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»);

 1. Січень 2020р.

Стан роботи ГПД (тема: «Нестандартні підходи в організації самопідготовки»);

 1. Лютий 2020р.

Стан викладання  предмету «Українська мова» (тема: «Нестандартні форми і методи самостійної роботи на уроках української мови з використанням інтерактивних технологій»);

 1. Березень 2020р.

Стан роботи вчителів у спеціальних класах (тема: «Доцільність використання диференційованого навчання на уроках у спеціальних класах»);

 1. Травень 2020р.

Стан методичної роботи (тема: «Самоосвітня діяльність педагогічних працівників»);

Перевірка класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи проводилась в такі строки:

 • 10.2019 – 20.10.2019 Правильність оформлення класних журналів, журналів ГПД та журналів гурткової роботи.
 • 01.2019 – 12.01.2020  Забезпечення виконання навчальних програм з усіх навчальних предметів.  Правильність записів у журналах, якість оцінювання.
 • 04.2020 – 12.04. 2020 Накопичення та об’єктивність оцінювання.
 • 01.06.2020 – 06.2020 Забезпечення виконання навчальних програм з усіх навчальних предметів за рік.  Правильність записів у журналах,

Основні зауваження:

– пропущено виставлення тематичних балів;

– відсутність запису проведення самостійних робіт і виставлення оцінок  в окремій колонці;

– допущення виправлень;

– неправильні записи на сторінках обліку відвідування

Перевірка учнівських зошитів проводилась:

Листопад – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 3-4-х класів з української мови та математики;

Квітень – виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів учнями 2-х класів з української мови та математики;

Протягом фронтальної перевірки «Української мови» вибірково були перевірені зошити учнів 2-4-х класів з метою дотримання єдиних орфографічних вимог та правильності оцінення учнівських робіт.

Основні зауваження:

– вчителі недостатньо слідкують за дотриманням абзаців під час запису текстів, недостатньо прописують зразки;

– вчителі недостатньо уваги приділяють роботі над помилками та контролю над вільними рядками зошита.

Директором  НВК протягом вересня-травня 2019-2020 н.р. було відвідано 48 уроків, занять та виховних заходів.

Заступником директора з НВР Кушнаренко Н. М. відвідано 46 уроків та виховних заходів.

Вихователем-методистом Мечет Т.А. відвідано 39 занять та виховних заходів.

Рекомендації, що надані педагогам після відвідування уроків, занять та заходів:

 • Чітко записувати тему уроку, заняття в плані-конспекті, проставляти дати проведення уроків, занять.
 • Чітко визначати мету заняття, уроку.
 • Чітко планувати запитання і завдання до ігор, що проводяться на уроці, занятті.
 • Дотримуватися оптимального співвідношення між мовленням учителя і учнів.
 • Раціонально використовувати час уроку, заняття.
 • Оцінювати учнів в ході уроку.
 • Під час планування уроку, заняття продумувати засоби здійснення індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки
 • Передбачати на уроці види робіт для активізації навчальної діяльності учня та їх активності на уроці.
 • Більше уваги приділяти формуванню навичок виразного читання
 • Ширше використовувати різнорівневі завдання на уроці
 • Урізноманітнювати та диференціювати домашні завдання
 • Виробляти в учнів навички контролю та самоперевірки.
 • Продумувати і підбирати наочний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів та вихованців
 • Вчити вихованців та учнів самостійно робити висновки, узагальнювати матеріал, який вивчається, аналізувати результати своєї діяльності.

 

Результати охоплення вихованців та учнів харчуванням

 

Складовою частиною здорового способу життя дитини є правильне харчування. У 2019-2020 навчальному році було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування вихованців та учнів навчального закладу.

Організація харчування в НВК здійснювалась відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» статті 56 Закону України «Про освіту», статей 21,23 та розділу 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів україни від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів  організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах» від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», розділу 10 ДсанПіНу 5.5.2.008-01» державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», пункту 3 розділу V Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 30.08.2019 №405-од «Про організацію харчування в закладах освіти міста у 2019-2020 році»,

На початку 2019 року видано накази по Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ «Про організацію харчування учнів 1-4-х класів у 2019-2020 навчальному році» від 30.08.2019 №116-од, «Про організацію харчування у дошкільних групах у 2019-2020 навчальному році» від 30.08.2019 №115-од у яких призначені відповідальні особи за організацію харчування у закладі освіти. Згідно з поданими документами було видано накази щодо організації харчування учнів-пільговиків.

У ІІ семестрі 2015-2016 навчального року відповідно до розпорядження міського голови від 23.12.2015 року №350-од «Про зміни в організації харчування учнів 1-4-х класів НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ» заклад освіти було переведено із харчування шляхом закупівель послуг їдалень у ПП Стрільчук Н.П. на харчування, організоване самостійно працівниками закладу.

За організацією харчування учнів та вихованців, виконанням норм харчування, за виконанням заходів щодо профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед учнів та вихованців здійснювався систематичний медичний, адміністративний та педагогічний контроль, дане питання розглядалось на педагогічних радах, нарадах при директорі, раді закладу, загальношкільних батьківських зборах, класних батьківських зборах. З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по НВК були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування учнів та вихованців, які проводили рейди-перевірки  відповідно до складеного плану (результати роботи оформляювались актами).

У закладі освіти впродовж року були узгоджені з головним Державним санітарним лікарем та затверджені директором НВК: графіки харчування вихованців та учнів, примірне двотижневе меню для шкільного та дошкільного підрозділів, графік чергування вчителів та класів у їдальні.

Харчоблок закладу освіти забезпечений кухарями з відповідною освітою. Приготування їжі для дітей дошкільних груп та учнів 1-4-х класів відбувається окремо.

Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний. Заклад освіти забезпечений робочими холодильниками, холодною та гарячою проточною водою, електричними плитами, м’ясорубками, жарочною шафою, розподільним інвентарем, який промаркований та використовується за призначенням. Кухонного та столового посуду достатньо.

Молочні та м’ясні продукти зберігаються в холодильниках окремо. Обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах з відповідним маркуванням. Кулінарна обробка продуктів проводиться із дотриманням вимог, викладених в нормативних документах. Технологія приготування страв дотримується.

Прибиральний інвентар на харчоблоці в наявності, промаркований. Миючими та дезінфікуючими засобами заклад забезпечений в достатній кількості. Санітарним одягом працівники харчоблоку забезпечені на 100%, одяг знаходиться в задовільному стані. Робочі інструкції та інструкції з охорони праці для працівників харчоблоку є в наявності, знаходяться на робочих місцях.

В закладі освіти організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (відбувається замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м`ясо та яйця водоплавної птиці, м`ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м`ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

Постійно проводився облік дітей, які отримували безкоштовне харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Впродовж 2019-2020 навчального року гарячим харчуванням було охоплено  230 учнів 1 – 4-х класів, що становило  100%. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалося  65 учнів. Вихованці дошкільних груп та учні 1-4-х класів з числа дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких перебували у зоні АТО 100% забезпечені безкоштовним харчуванням; в наявності нормативно-оформлені документи для його організації.

Медичними працівниками закладу освіти та комірниками було забезпечено ведення документації з організації харчування дітей, а саме:

– журналу реєстрації надходження продуктів харчування;

– книги складського обліку продуктів харчування,

– журналу бракеражу готової продукції,

– журналу бракеражу сирої продукції,

– журналу виконання норм харчування,

– перспективного двотижневого меню,

– журналу здоров’я працівників харчоблоку,

– журналу реєстрації відходів, картотеки страв.

– калькуляційні та технологічні карти є в наявності в повному обсязі, оновлені на 2018-2019 навчальний рік.

Журнали велися та заповнювалися своєчасно, мали охайний вигляд, прошнуровані та пронумеровані. Розрахунок необхідних продуктів на день виконувався грамотно на підставі калькуляційних карток. Товарне сусідство продуктів харчування витримане. Овочі зберігалися в задовільному стані. Продукти із простроченим терміном реалізації були відсутні.

Але в організації харчування були окремі недоліки:

1.Залишається характерним у раціоні дітей недостатня кількість м’яса, риби, овочів, фруктів.

2.В закладі не систематично поповнюються інформаційні куточки з метою просвіти батьків з питання харчування вихованців та учнів.

3.Потребують оновлення журнали реєстрації надходження продуктів харчування та журнал контролю закладки і фактичного виходу страв.

4.Потребує заміни посуд на харчоблоці та у дошкільних групах.

5.Харчоблок не обладнано витяжкою.

 

 

 

Результати запобігання дитячого  травматизму

 та безпека життєдіяльності у закладі освіти

 

          Впродовж 2019-2020 навчального року в Конотопському НВК систематично проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму, як під час освітнього процесу, так і в повсякденному житті, проведена роз’яснювальна робота з вихованцями та учнями про необхідність дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил з електробезпеки, попередження загибелі дітей на воді, попередження падінь, отруєнь. Згідно складеного плану в закладі освіти проведено тижні Безпеки життєдіяльності.

          Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами класоводами було проведено єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, де записувалися пам’ятки, які були вклеєні до щоденників учнів, зроблено записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів. Також з учнями початкових класів на початку канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Впродовж 2019-2020 навчального року кожним учителем проводився інструктаж  перед зміною діяльності на уроках праці та перед уроками фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі закладу освіти: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.

Вихователі дошкільних груп та вчителі початкових класів, для профілактики травматизму, поведінки дітей в побуті, в довкіллі, поведінки в нестандартних ситуаціях проводили бесіди з дітьми:  «Вогонь не іграшка», «Твоя безпека залежить від тебе», «Діти і вулиця», «Обережно тварини», «Коли людина хворіє», «Їж корисну для здоров’я їжу», «Природа навколо нас», «Безпека на вулиці», «Небезпечні ігри та іграшки», «Як вберегти свій будинок від пожежі», «Про правила безпеки», «Природні та стихійні лиха», «Вогонь мій друг, мій ворог».    Переглянуто та обговорено з вихованцями дошкільних груп ілюстрації із серії: «Безпека в побуті», вихователь Поліщук Л.Г «Небезпечні предмети», «Небезпека від електроприладів», «Гроза», «Пожежа», «Аварія», «Надзвичайні ситуації».

Переглянуто та обговорено з вихованцями дошкільних груп ілюстрації із серії „Пожежа”, вихователь Мечет. Т.А., “Повінь”, вихователь Загинайлова І.П.  “Гроза”, вихователь Мечет  “Землетрус”, вихователь Мечет. Т.А.,“Аварія” „Надзвичайні ситуації”, “Безпека  в побуті”, вихователь Стеценко І.В, „Лікарські рослини» вихователь Мечет Т.А.                                                                                                                                                                      Цікаві та змістовні заняття були проведені в старшій групі «Віночок», вихователь Поліщук Л.Г., на тему: «Ми пішоходи»; в середній групі А «Капітошка» , . Руденок Н.І., на тему: «Що зайве»; в середній  групі Б  «Сонечко» ,вихователь Стеценко І.В., на тему «Одягни пожежника», вихователь Мечет. Т.А.

Ігрова діяльність вихованців була насичена дидактичними, рухливими, та сюжетно-рольовими іграми: «Ми шофери», вихователь Мечет. Т.А. «Алло пожежники біда», вихователь Стеценко І.В «Червоний, жовтий, зелений», вихователь Загинайлова І. П.  «Горобчики й автомобіль», «Трамвай», «Швидкі та спритні», «Транспорт», вихователь Поліщук Л.Г «Пожежники поспішають на допомогу», вихователь Стеценко І.В «Лікарня» , вихователь  Руденок Н.І.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класоводи:  Шевченко Н.О., .,Костіна О.Ю. та Шелест Н.М., Хильченко Л.О. та вихователі  Григорець А.В., , Поліщук Л.Г.

Впродовж року проводилися профілактичні бесіди шкільної та дошкільної  медичних  сестр з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському  та дошкільному  середовищі.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

 • педагогічних радах;
 • нарадах при директорові;
 • засіданнях методичних об’єднань;
 • батьківських зборах.

Підготовлено та запропоновано інформаційний та консультативний матеріал для батьківських куточків з тем:

 • «Батькам про правила  дорожнього руху»
 • «Дитина  та  вулиця»
 • «Наодинці  вдома»
 • Усний журнал «Хай дитина знає кожна – жартувати  з вогнем  не можна»

Оформлено пам’ятки для батьків та дітей

 • «Дії під час виникнення пожежі»
 • «Попередження пожежі від пустощів та необережного поводження з вогнем»
 • «Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей дошкільного віку»
 • «Забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку»
 • «Попередження інфекційних та кишкових захворювань дітей дошкільного віку».

Випадків травмування протягом 2019-2020 навчального року в закладі не було.

 

 

 

 

Результати роботи з Цивільного захисту в закладі освіти

 

Робота з Цивільного захисту в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. №841 «Про затвердження порядку евакуації у разі загрози виникнення або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. №819 «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», Наказу ДСНС України від 12.07.2016 №335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту», Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ, та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях  (наказ ДСНС України від 06.06.2014 №310, у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 №485),   розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.01.2019№ 22-ОД «Про основні напрями підготовки і завдання цивільного захисту Сумської області на 2019 рік», наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 02.04.2019 № 204-од «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік», наказу по НВК від 29.12.2018 №212-од «Про підсумки виконання заходів з цивільного захисту в 2018 році та завдання на 2019 рік».

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту  в 2019-2020 навчальному році в основному виконані.  У закладі освіти були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2019-2020 навчальний рік, уточнені Плани дій органів управління, сил і структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу закладу освіти згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення предмета «Основи здоров’я» у 1-4-х класах.

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників НВК проводилося в навчальних групах згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань, технічного персоналу проводилася за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань – за 15-годинною програмою. Проведені заняття фіксувалися в окремих журналах обліку занять з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Впродовж 2019-2020 навчального року була організована інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників освітнього процесу щодо навчання аспектам цивільного захисту та проведені наступні заходи:

 • Інформаційно-роз’яснювальна робота з педагогічними працівниками з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек.
 • Виховний захід «Безпека – бренд мого життя» з учнями та працівниками закладу освіти з відпрацюванням евакуації до ЗДО №2 «Вербиченька».

У листопаді 2019 року проведено “Тижні знань з безпеки життєдіяльності», у школі, а у дошкільному підрозділі проведено «Тиждень безпеки дитини».

У закладі освіти розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи.

У НВК створені невоєнізовані формування та служби цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, ланка оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів невоєнізованих формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань – недостатнє, працівники  НВК не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри  тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення навчального закладу новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом НВК проводяться за матеріалами навчальних програм предмета «Основи здоров’я», за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки.

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази;  забезпечення невоєнізованих формувань та постійного складу працівників закладу засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном тощо.

 

Результати роботи з охорона праці в закладі освіти

 

Робота з Охорони праці в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ відбувалась відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону праці», Типового положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01.12.2004 за № 1526/10125, Типових правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних  закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.06.1994 за №121/330, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом  Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, зареєстроване в міністерстві юстиції України 07.04.1998 за №226/2666, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365), Порядоку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 №1232, Постанови КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок» від 23.05.2001 №559,

Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене наказом  Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, зареєстроване в міністерстві юстиції України 23.01.2018 за 100/31552, Державних санітарних правила та норми влаштування і утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008.01, Наказу «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693, Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552, наказів Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ №120-од від 02.09.2019 «Про організацію роботи з охорони праці в закладі на 2019-2020 навчальний  рік»,

Адміністрацією НВК було здійснено вивчення дотримання нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу, стану ведення відповідальними працівниками ділової документації з охорони праці, здійснення контролю адміністрацією закладу з питань охорони праці, санітарний стан приміщень закладу освіти.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу освіти.

На початок 2019-2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради №1 від 30 серпня 2019 року затверджено план роботи  на  2019-2020 навчальний рік, де передбачено розділ   «Охорона життя і здоров’я дітей. Охорона праці. Техніка безпеки».

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності затверджені наказом по закладу освіти. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці  України .

У наказі по НВК «Про організацію роботи з охорони праці в закладі на 2019-2020 навчальний рік» передбачено відповідальних осіб за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в НВК.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників з питань охорони праці  та  безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки . Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового опитування.

Остання перевірка знань була проведена у 2019 році відповідно до перспективного плану-графіка, наказу     «Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці». За результатами  перевірки видано наказ «Про результати перевірки знань працівників з охорони праці та техніки безпеки». Результати перевірки оформлені протоколом.

У закладі освіти є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів  НВК. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

Станом на 02 вересня 2019 року всі  працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання охорони  праці  обговорювалися на нарадах при директорі.

У вересні 2019 року класоводами 1-4-х класів були проведені бесіди з техніки безпеки з усіма учнями , про що свідчать записи у класних журналах. З педагогами початківцями був проведений  первинний, вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами закладу освіти проводились відповідні інструктажі. Повторні інструктажі проводяться 1 раз на 6 місяців для всього колективу.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2019 році зі складанням акту.

Медичне обслуговування учнів та вихованців здійснюється 2 медичними сестрами закладу освіти.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  НВК з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі освіти розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

У коридорах у доступних місцях розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Випадків, пов’язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності серед працівників, учнів, вихованців, на робочих місцях, під час організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році не виявлено.

У закладі освіти проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно розроблених заходів з учасниками освітнього процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті», «Поведінка дітей з незнайомими предметами», «Дотримання правил дорожнього руху», «Надання долікарської допомоги».

У квітні місяці кожного року в НВК проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації.

Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

У закладі освіти проведено ряд освітніх заходів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: бесіди з дошкільниками «Діти і вулиця», «Твоя безпека залежить від тебе», «Щоб не сталося лиха», «Юні пожежники», «Дорожні знаки», тематичні виховні години з учнями 1-4-х класів, вікторина «Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів».

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов`язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації освітнього процесу в спортивному залі, дошкільних групах та класних кімнатах. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Випадків травмування учнів та працівників   закладу освіти не було.

                

Результати роботи бібліотеки у закладі освіти

 

У 2019/2020 навчальному році бібліотека Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ працювала згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1228-р «Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2020 року», наказу по Конотопському НВК від 03.09.2019 №140-од «Про організацію роботи шкільної бібліотеки у 2019-2020 навчальному році», що направлена на залучення читачів до бібліотек, на підвищення читацької активності, компетентності.

Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі закладу освіти без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом. План роботи бібліотеки затверджується щорічно на засіданні педагогічної ради.

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 4539 примірників підручників, 854    примірників художньої літератури.

Кожного року шкільна бібліотека оформлює передплату на періодичні видання.

Книжковий фонд систематизовано та розкладено по полицях згідно з таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).

При відкритому доступі є можливість оформляти на стелажах виставки до окремих підрозділів – невеликі книжкові виставки, наприклад:

 • «Свою Україну любіть»;
 • «Спадщина поколінь».

Широкою популярністю у читачів користуються книжкові виставки. Біля книжкових виставок і тематичних полиць постійно проводяться книжкові огляди, бесіди.

При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким простим та цікавим текстом («У світі улюблених казок», «Українські народні казки», «Домашні тваринки»).

У бібліотеці на належному рівні поставлена робота з інформаційного обслуговування читачів.

Оформлені тематичні папки:

 • Мій рідний край ,моя земля.
 • Моя Україна.
 • Мова – душа народу.
 • Ми діти козацького роду.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки нових надходжень:

 • «Знайомтесь: новинки в шкільній бібліотеці»;
 • «Нові підручники»,
 • «Прочитай, це – цікаво!»;

Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні звичаї, народну мудрість.

Шкільна бібліотека проводить заходи, які сприяють більш поглибленому вивченню знань, їх систематизації, розвивають навики самостійної роботи такі заходи як вікторини: «Подорож до казки», «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», тематичні дискусії «Про книгу  та бібліотеку», «Книга в твоїх руках».

У бібліотеці є папка «Розробки бібліотечних уроків», де накопичується матеріал за темами уроків.

У популяризації основ ББЗ використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі активно сприяють формуванню цих навичок: ставлять завдання так, щоб учні змушені були звертатися до словників і довідників. Бібліотека проводить бібліотечні уроки  з теми: «Мої перші словники і довідники» і т.п.

Технології масової роботи з читачами вимагають від шкільного бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових психолого-педагогічних особливостей. Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є також огляди літератури (цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, конкурси, вікторини, подорожі книгами, усні журнали, літературні ранки). Так з учнями початкових класів був проведений літературний ранок «Україна – рідний край!».

Одна з характерних рис сучасного бібліотечного обслуговування дітей  – використання нетрадиційних форм масової роботи в шкільних бібліотеках.

 

 Основні показники роботи бібліотеки  за 2019/2020 навчальний рік

 

№ з/п Основні напрямки роботи Кількісні показники
1. Усього учнів 231
2. Із них: учнів-читачів 231
3.             вчителів та інших працівників 36
4. Середня відвідуваність 1374
5. Кількість книжкових виставок 21
6. Кількість бесід 13
7. Кількість оглядів літератури 8
8. Довідково-бібліографічна робота:
9. Книжковий фонд на 01.01.2019 становив:
художня література 854
фонд підручників 4539
10. Книговидача 1422
11. Надходження фонду на 01.01.2019
художня література 2
Підручники 630
12. Вибуло художньої літератури
13. Списання за 2018/2019 навчальний рік (підручники)

 

Результати роботи по забезпеченню наступності

між рівнями освіти у  закладі

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ є питання наступності. Заклад працював за планом заходів по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками та середньою ланкою школи. Оскільки інтелектуальне і психофізичне навантаження на сьогоднішніх шестирічних першокласників зросло, особливо актуальною є проблема підготовки до школи п’ятирічних дітей.

Тому сьогодні, як ніколи, важливо забезпечити принцип наступності дошкільної та початкової освіти. Принцип наступності полягає у зв’язку між побудовою навчальних предметів для початкової школи і тим типом життєвих знань, яких дитина набуває ще до школи. Принцип  наступності є одним з основних дидактичних принципів. Він передбачає встановлення тісних зв’язків між різними ланками  освіти, і, зокрема, між дошкіллям і початковою освітою. А саме, узгодженість у цілях і змісті, організаційно-методичному забезпеченні етапів освіти, які межують одне з одним: дошкілля – початкова школа  – старша школа.

Отже,  наступність є багатогранною і може вирішуватися в практичній роботі за умови комплексного підходу.

План передбачав роботу з дітьми і їх батьками, педагогами школи та вихователями ДНЗ.   

З метою ознайомлення дошкільників зі школою, згідно плану наступності в роботі ЗДО №2 «Вербиченька» та ЗДО №10 «Ялинка» і Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ проведені всі заплановані заходи. В рамках плану наступності дошкільнята були  запрошені на  уроки з метою ознайомлення з програмою «Один учень – один комп’ютер». Екскурсоводи школи провели екскурсію для дітей ЗДО №10 та ЗДО №2 по школі. Вихованці ЗДО є бажаними гостями на  шкільних святах, які проводяться сумісно з дошкільнятами. Незабутнім був виступ дітей старшої групи на святі «Першого дзвоника». В гості до дошкільнят  з концертом «Зустріч друзів!», казкою «Спляча красуня», подарунками ходили учні 4-х класів. Протягом навчального року дошкільнята радо зустрічали початківців, які підготували для них  свята: «Святий Миколай завітає до вас!», «Запрошуємо до Початкової школи». Дошкільнята ЗДО «Вербиченька» та ЗДО «Ялинка» провели на базі школи  «Різдвяні свята», спортивні змагання «Дружимо зі спортом», бібліотечні  уроки «Ми казки знаємо і дуже любимо».

На виконання плану наступності  в канікулярний період в Конотопському НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ  проходять розважальні заходи дошкільнят з учнями школи. Так, в жовтні 2019 року відбулося свято «Раді вас вітати!». На свято були запрошені вихованці ЗДО №2 «Вербиченька» та ЗДО №10 «Ялинка». Чудовий захід підготували для першокласників та вихованців дошкільного закладу педагог-організатор Марусиченко Л.М., бібліотекар Луцик О.Л. та учні 4-А та 4-Б класів (вч. Шелест Н.М., Хильченко Л.О.). Діти розгадували ребуси, загадки, разом з казковими героями подорожували стежками улюблених дитячих казок. Особливо сподобалась гостям казкова літературна вікторина та солодкі подарунки від Айболита. Сюрпризом для глядачів став виступ учасників хореографічного гуртка з композиціями «Український танок з віночками»,  та шкільний вальс. Надовго запам’ятають діти це свято, і обов’язково найближчим часом стануть такими ж талановитими і активними  першокласниками.

Класоводи 4-х класів провели активну роботу з питань підготовки майбутніх першокласників до школи: відвідали батьківські збори в старших групах ЗДО (жовтень, січень, квітень) з метою обговорення підготовки дошкільнят до школи та створення умов для адаптації майбутніх школярів, запросили батьків відвідувати протягом навчального року школу.        Враховуючи специфіку закладу, Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня –ДНЗ протягом 2019-2020 н.р. працював на виконання плану роботи наступності в роботі Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ з Конотопською спеціалізованою школою ІІ-ІІІ ступенів №2. Так у цьому році учні СШ №2 відвідали урок англійської мови у рамках проекту «Один учень – один комп’ютер» ( вч. Демченко Т.М.). Корисною була співпраця з учнями та педагогом – організатором  СШ №2 стосовно обміну досвідом з питань учнівського самоврядування «Від Барвінчат до Козачат». Слід відмітити цікаві зустрічі молодших школярів з гостями-учнями спеціалізованих класів СШ №2. Плідно пройшли спілкування батьків 4-х класів з майбутніми класними керівниками 5-х класів та вчителями-предметниками під час проведення Дня відкритих дверей в Конотопській спеціалізованій школі ІІ- ІІІ ступенів №2.

Завдяки співпраці учнівських та педагогічних колективів ЗДО – НВК:

ЗОШ І ступеня – ДНЗ – СШ №2 скорочуються терміни адаптації як дошкільника, так і молодшого школяра. Таким чином     Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ є вагомим ланцюжком в системі: ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЧАТКОВА ШКОЛА – СЕРЕДНЯ ШКОЛА.

 

 

Результати роботи педагогічних працівників у 1-х та 2-х класах НУШ

 

Розбудова нової української школи неможлива без творчих, ініціативних, відданих своїй справі фахівців. Саме такими педагогами – практиками намагаємося бути і ми задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Для роботи в НУШ вчителі Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ мають відповідну підготовку: «Онлайн – курс для вчителів початкової школи», розроблений Міністерством освіти і науки України онлайн – освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (60 годин), курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів перших класів відповідно до концепції «Нова українська школа» (60 годин),  курси для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, за темою «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» (30 годин). Киця О.Г. – учасник семінару – практикуму з питань розробки внутрішньої системи самооцінювання роботи школи за темою «Самооцінювання школи: генеруємо ідеї, обираємо спектр інструментів, плануємо майбутнє» (6 годин). Були учасниками зустрічі з авторами підручників для 1-го класу (Большакова І.О., Пристинська М.С.). Ознайомилися з досвідом роботи вчителів шкіл м. Київ та м. Суми. Були учасниками тренінгу «Використання Lego в НУШ».

Вчителі мають власну сторінку у соціальній мережі Facebook та користуються сайтами НУШ: «Порадник для вчителя», «Календарне планування», «Ранкові зустрічі», «Модельне програмування», «Курси НУШ»

Нова українська школа – це сучасне освітнє середовище, формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. З цією метою в 1-х та 2-х класах Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ вчителями були створені освітні осередки:

навчально-пізнавальної діяльності;

змінні тематичні осередки;

гри;

художньо-творчої діяльності;

куточок живої природи для проведення дослідів;

відпочинку;

дитяча класна бібліотечка;

осередок вчителя.

НУШ – це цікава, дружня до дитини школа. Мета якої – щаслива й успішна дитина. Для успішної самореалізації в суспільстві активно використовується робота в групах.

Дидактичний матеріал систематично використовується вчителями і вихователями під час уроків, перерв та на групі продовженого дня для організації різноманітних форм роботи.

Світ потребує змін. Потребує змін і освіта. Саме НУШ стала масштабною реформою освіти. Але для організації осередків недостатньо простору в класних кімнатах і відповідних меблів. Недостатня кількість технічних засобів навчання.

Працюємо з натхненням так, щоб відображався ступінь відповідності досягнутих освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

 

 

Результати розвитку матеріально-технічної база

та її зміни впродовж року

 

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування освітнього закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему фінансування НВК у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Разом з тим, за допомогою  бюджетних призначень протягом 2019-2020 навчального року була зміцнена матеріальна база закладу, а саме:

 1. За бюджетні кошти:
 • відремонтовано стелю в актовому залі – 51.588грн;
 • замінено вікна на енергозберігаючі (кабінети медичних сестер, дошкільні

групи) – 94.629 грн 60коп;

 • придбано LED лампи – 2.393 грн 73коп;
 • придбано фарби і пофарбовано меблі, вікна, двері, підлогу, стіни у

спортивному залі, обладнання на ігрових і спортивному майданчиках – 2.976 грн 60коп.;

 • придбано миючі та дезінфікуючі засоби у класи та дошкільні групи, на

харчоблок і для прибирання площ загального користування на загальну суму 5962 грн.;

 • придбано шпалери в актовий зал, спальню дошкільної групи «Сонечко»,

класні кімнати 2-В та 1-Б класів, роздягальню на загальну суму 18053 грн.  05 коп.;

 • замінено лінолеум у коридорі на ІІ поверсі, частково у коридорі на І поверсі, роздягальні дошкільної групи на загальну суму 15618 грн.55 коп. (плінтус -1.320 грн);
 • придбано будівельних матеріалів для поточних ремонтів (сатенгіпс,

ізогіпс, вирівнююча суміш, клей для шпалер, піна монтажна, цемент, профіль) на суму 6687грн.;

 • придбано та замінено панелі у 2-В класі – 495 грн. 72 коп.;
 • замінено світильники у дошкільних групах – 3.000 грн.;
 • придбано класні журнали, табелі – 1.917 грн 20коп.
 • придбано сантехніку для санвузлів на загальну суму 4682 грн.

За кошти депутатів:

 • придбано лінолеум у 3-А клас – 21. 275 грн 28 коп
 • придбано самовирівнюючу суміш – 3. 518. Грн.
 • придбано кондиціонери для 3-А та 1-Б класів – 49.360 грн

  За кошти місцевого бюджету здійснено:ремонт лічильника теплової енергії, технічне обслуговування автоматичної сигналізації, оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування комп’ютерної техніки, заміри опору ізоляції .

На сьогодні в НВК є ще ряд невирішених проблем: потребують заміни вікна у роздягальнях, коридорах та дошкільних групах, оновлення розвивального середовища в групах та на прогулянкових майданчиках; заміна посуду на харчоблоці та у дошкільних групах; заміна дитячих ліжок. Але колектив НВК налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Конотопського навчально-виховного комплексу:

загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад

на 2020-2021 навчальний рік

 

Виходячи з аналізу роботи Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ за 2019-2020 навчальний рік, відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, колектив закладу освіти визначає наступні завдання на 2020-2021 навчальний рік:

 1. Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державних стандартів початкової загальної освіти, Національної доктрини розвитку освіти.
 2. Продовжити роботу з впровадження основних положень НУШ.
 3. Розробка критеріїв зростання можливостей НВК.
 4. Забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності.
 5. Забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. Ефективна робота інклюзивних та спеціальних класів.
 6. Організація освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості.
 7. Продовження участі у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи Розумники» (Smart Kids).
 8. Продовження впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства».
 9. Продовження вивчення курсів за вибором «Християнська етика в українській культурі».
 10. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з усіх навчальних предметів.
 11. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу.
 12. Розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і змісту методичної роботи.
 13. Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики освітньої роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.
 14. Реалізація системи внутрішнього контролю на основі управлінських рішень.
 15. Формування системи моніторингових досліджень результативності та ефективності всіх напрямків діяльності закладу.
 16. Удосконалення системи особистісно-орієнтованого навчання.
 17. Забезпечення функціонування мережі гуртків та секцій.
 18. Спрямувати діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти засобами інноваційних технологій шляхом удосконалення педагогічної майстерності та формування ключових компетентностей здобувачів освіти Нової української школи».
 19. Вивчення та впровадження в практику навчання і виховання учнів 1-4-х класів педагогічних інновацій вчителів міста, області, України.
 20. Підвищення результативності участі учнів в предметних олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми.
 21. Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодіння інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО), офіційної сторінки закладу освіти.
 22. Продовження роботи творчої групи.
 23. Продовження роботи школи педагогічної майстерності.
 24. Продовження роботи динамічної групи вчителів англійської мови.
 25. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов´язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.
 26. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей.
 27. Здійснення посиленого контролю за організацією дозвілля та зайнятості учнів.
 28. Проведення роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, ма­теріального забезпечення та за­хисту прав дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського пі­клування.
 29. Урізноманітнення форм і методів оздоровлення дітей, враховуючи їх вікові можливості.
 30. Робота психологічної служби в напрямі створення оптимальних умов для особистісного й інтелектуального розвитку дітей. Гармонізація соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі.
 31. Продовжити роботу з проблеми  модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.
 32. Продовжити зміцнювати та вдосконалювати матеріально-технічну бази закладу освіти.
 33. Активна співпраця з ДНЗ №2 «Вербиченька» та ДНЗ №10 «Ялинка» для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.
 34. Активна співпраця зі спеціалізованою ЗОШ №2 ІІ-ІІІ ступенів.

 

 

Самооцінювання закладу освіти

відповідно до критеріїв та індикаторів оцінювання

освітніх і управлінських процесів закладу освіти

 

 

Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти

 

Зміст Відпові-дальний Дата Вимірювання  Відмітка

       про

виконання

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
1.1.1.      Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати всі приміщення та територію закладу освіти до нового 2021-2022 навчального року. Ярмош І.С. До 31.08.2021 Акт
Провести випробування системи опалювання й отримати відповідний акт в теплових мережах. Базарна Н.М.. До 02.08.2021 Акт
Організувати проведення перевірки захисного заземлення та опору ізоляції електромережі. Оформити технічний звіт. Базарна Н.М.. До 31.08.2021 Акт
Активізувати роботу щодо ефективного та економного споживання  енергоносіїв та води, збереження наявних матеріальних цінностей. Базарна Н.М.. Впродовж року Звіт
Підготувати приміщення закладу до роботи в зимовий період. Базарна Н.М… До 12.10.2020 Заходи
Здійснювати належний контроль за використанням бюджетних та благодійних коштів. Ярмош І.С.

Базарна Н.М…

Впродовж року Інформація
Забезпечити належний контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності з питань організації благодійної діяльності                                    та дотриманням  затверджених тарифів на платні освітні послуги. Ярмош І.С. Впродовж року Інформація
Скласти графік роботи і розподіл ділянок обслуговування технічного персоналу. Базарна Н.М… До 01.09.2021 Графік
Здійснювати систематичне проведення інвентаризації та списання матеріальних цінностей. Ярмош І.С.

Базарна Н.М…

Впродовж року Акт,

наказ

Підготувати заявки на потреби закладу в матеріально-технічних ресурсах. Ярмош І.С.

Базарна Н.М..

Впродовж

року

 

Замовлення
Придбати медикаменти

 

Ярмош І.С.

Базарна Н.М.. Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Впродовж року

 

Замовлення
Придбати засоби для прибирання  та

дезінфекції, дератизації приміщень

закладу освіти

Ярмош І.С.

Базарна Н.М..

Впродовж року Замовлення
Придбати комплектуючі засоби

для ремонту сантехніки

Ярмош І.С.

Базарна Н.М..

Впродовж року Замовлення
Проводити профілактичний огляд і заміну електроламп. Здійснювати

заміну люмінесцентних ламп на

енергозберігаючі.

Базарна Н.М..

 

Впродовж

року

 

Замовлення
Закупити інвентар для роботи по

благоустрою території.

 

Базарна Н.М..

 

 

Впродовж

року

Замовлення
Естетично оформити коридори I та II поверхів та холи. Кушнаренко Н.М.

Базарна Н.М..

Марусиченко Л.М.

Впродовж

року

 

   Стенди
Зняття показників електролічильника,

лічильника обліку тепла та води

Базарна Н.М..

 

Впродовж

року

Інформація
Укомплектувати мережу класів відповідно до потужності закладу Ярмош І.С.

 

До 01.09.2021 Наказ

 

Відкрити інклюзивні класи згідно з чинним законодавством Ярмош І.С.

 

До 01.09.2021 Наказ
Відкрити групи продовженого дня згідно з поданими заявами батьків Ярмош І.С.

 

До 03.09.2020 Наказ
1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбати обладнання для кабінетів відповідно до перспективного та річного плану Ярмош І.С

Базарна Н.М.

До 01.09.2021 Замовлен-ня

 

Скласти план розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти

(Додаток 1)

Ярмош І.С

Базарна Н.М

 

Червень-липень

 

План

 

 

 

1.1.3.  Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти,  а саме:

1)Кодекс законів про працю України.

2)Закон України «Про колективні договори і угоди».

3)Закон України «Про освіту».

4)Закон України «Про охорону праці».

5)Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01.12.2004 за № 1526/10125.

6)Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних  закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.06.1994 за №121/330.

7)Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552.

8)Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці, затверджене наказомДержнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005

9)Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (у редакції наказу МОН України від 22.11.2017 №1514, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2017 за №1512/31380.

10)Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.10.2013 за 1809/24341).

11)Державні санітарні правила та норми влаштування і утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008.01

12)Наказ «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693.

13)Положення «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552.

14)Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.

15)Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 №9.

Ярмош І.С. Вересень Нарада при директорі

(протокол)

 

 

1.1.3.2.Забезпечети видання наказів:

«Про організацію роботи з охорони праці у 2020-2021 навчальному році»

«Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд»

«Про створення постійно діючої комісії по розслідуванню нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу»

«Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці»

«Про створення служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд»

«Про забезпечення пожежного захисту в закладі освіти»

«Про призначення відповідального за облік тепла, енергії, води і організацію роботи з економії енергоносіїв в 2020-2021 навчальному році»

«Про призначення відповідальних

осіб  за  роботу з охорони праці, пожежній безпеки, безпечній експлуатації

котлів і водонагрівачів за

електрогосподарство при

організації суспільно корисної праці,

масових заходів, виконання програм

занять з правил безпечної

поведінки учнів на вулицях і дорогах,

правил безпечної поведінки на воді і льоду»

«Про посилення заходів безпеки під час освітнього процесу»

«Про затвердження заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2020-2021 навчальний рік»

Ярмош І.С. Вересень Накази
«Про підсумки роботи з питань охорони праці за І семестр 2020-2021 навчального року». Ярмош І.С. Січень Наказ
«Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  у закладі освіти»

«Про підсумки проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  у   закладі освти »

Ярмош І.С. Травень Накази
«Про підсумки роботи з питань охорони праці, техніки безпеки у   закладі освіти в 2020-2021 навчальному році» Ярмош І.С. Червень Наказ
Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорі, загальних зборах колективу,  батьківських зборах Ярмош І.С. Кушнарен-ко Н.М. Впродовж року Протоколи

Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку                  в  закладі освти  в 2020-2021 навчальному році.

 

Луцик О.Л.

Вересень

 

Протокол засідань загальних зборів
Про організацію роботи  з питань охорони праці та протипожежної безпеки в закладі освіти   в 2020-2021 навчальному році.  

Ярмош І.С.

Серпень Протокол наради при директорі
Про організацію  роботи медичної служби в закладі освіти Ярмош І.С. Вересень Протокол наради при

директорі

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти  в I семестрі 2020 -2021 навчального року Ярмош І.С. Січень Протокол наради при

директорі

Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією                    та трудовим колективом навчального закладі   у 2020 році.

Луцик О.Л. Грудень Протокол засідань загальних зборів
Про підсумки роботи з питань охорони праці в закладі освіти                      у I семестрі  2020-2021 навчального року. Ярмош І.С. Грудень Протокол наради при

директорі

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти у IІ семестрі 2020-2021 навчального року Ярмош І.С. Травень Протокол наради при

директорі

Про підсумки роботи закладу освіти   в 2020-2021 навчальному році     з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії. Ярмош І.С. Червень Протокол

наради при

директорі

1.1.3.3.Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці
Здійснювати проведення  вступних  інструктажів з питань охорони праці на робочому місці  з новоприбулими працівниками.

Здійснювати проведення  первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками  закладу освіти.

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Впродовж

року

 

Журнал реєстрації інструктажів
Здійснювати проведення  повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками закладу освіти. Ярмош І.С.

Кушнарен-ко Н.М.

 

Двічі на рік

 

З кухарями через кожні 3міс

Журнал реєстрації інструктажів
Здійснювати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці на робочому місці  з працівниками закладу освіти. Ярмош І.С.

 

У випадку травмування Журнал реєстрації інструктажів
Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти. Кушнарен-ко Н.М.

 

За потребою Інструкції
1.1.3.4.Організація роботи медичного кабінету
Затвердити план роботи медичної сестри  на 2020-2021 навчальний рік

(Додаток 2)

Ярмош І.С. До 03.09.2020 План
Забезпечити роботу медичного кабінету з  обладнанням відповідно              до нормативних вимог та забезпеченням медикаментами.

Сприяти кадровому забезпеченню медичним персоналом.

Ярмош І.С.

Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Ярмош І.С.

Впродовж

року

 

Інформація

 

 

 

Подання

Забезпечити проведення медичних оглядів працівників закладу освіти,  облік та збереження особових медичних книжок працівників. Ярмош І.С.

Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Згідно графіка Медичні книжки
1.1.3.5.Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм
Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти за наступними критеріями:

–  природне та штучне освітлення,

–  організація зорової роботи учнів;

–  повітряно-тепловий режим;

–  водопостачання та каналізація;

–  вентиляція та опалення;

–  обладнання основних та підсобних приміщень;

–  організація харчування;

–  організація медичного обслуговування;

–  санітарно-гігієнічне виховання;

Ярмош І.С.

Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Впродовж

року

 

Довідки

 

Інформація

Здійснювати контроль за санітарним станом харчоблоку, груп, спальних кімнат, навчальних кабінетів і приміщеннями закладу освіти. Ярмош І.С.

Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Впродовж

року

 

Інформація

 

 

 

Забезпечити санітарно – гігієнічний порядок у дошкільних групах, спальнях, класних кімнатах, спортивній залі.  Базарна Н. М.

Литвин С.О.

Новак Н.Г.

Впродовж

року

 

Інформація

 

Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарно-технічних приладів. Базарна Н.М. Впродовж

року

 

Акти
1.1.3.6.Організація роботи  з протипожежної безпеки
Здійснити забезпечення закладу освіти засобами протипожежної   безпеки у необхідній кількості. Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 01.09.2021

 

 

Клопотання

Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях закладу. Ярмош І.С. Базарна Н.М. Впродовж

року

План заходів
Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції та охорони праці. Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Впродовж

року

 

Приписи
Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення                         від легкозаймистих предметів. Базарна Н.М. Впродовж року Інформація
Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними                            та технічними працівниками  закладу освіти. Ярмош І.С.

 

 

Згідно графіка

 

 

Журнали

 

 

 

Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за   призначенням. Базарна Н.М.

 

 

 

Впродовж

року

 

 

Інформація

Забезпечувати  порядок збереження і використання  легкозаймистих  матеріалів. Базарна Н.М. Впродовж

року

 

Інформація
Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок                          та ізоляції проводів електромереж  у відповідності до Правил їх влаштування. Базарна Н.М. Липень 2021 Акт
Розробити  комплексні заходи  щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням.

Узагальнити результати роботи в кінці навчального року.

Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

 

Вересень

 

Впродовж

року

 

Червень

План заходів

 

 

 

 

Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації. Базарна Н.М. До 01.09.2021 План-схема
Оновити куточок пожежної безпеки Кушнарен-ко Н.М. До 30.08.2021 Куточок пожежної безпеки
Питання про пожежну безпеку в закладі освіти розглянути на нараді при директорові Базарна Н.М. Листопад

 

Нарада при директорі
Скласти плани роботи щодо реалізації комплексу заходів  з  охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуаціях Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

 

 

Серпень 2021

 

 

Плани роботи

 

1.1.3.7.Організація роботи з питань охорони  праці  та здоров’я
Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку. Ярмош І.С.

 

До 01.09.2021 Наказ
Призначити склад комісії з охорони праці та техніки безпеки. Ярмош І.С.

 

До 01.09.2021 Наказ
Забезпечити навчання з техніки безпеки пед. працівників, відпові-дальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки. Ярмош І.С. Згідно графіка

 

Графік
Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з питань охорони праці. Ярмош І.С.

 

Грудень, Травень Довідка
Забезпечити технічних працівників миючими засобами та засобами гігієни. Базарна Н.М.

 

Впродовж

року

 

Інформація
Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного огляду працівниками закладу. Ярмош І.С

 

Згідно графіка

 

Наказ,

графік

Організувати роботу щодо створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого травматизму. Ярмош І.С.

 

 

 

Впродовж

року

Інформація
Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів, спортивного залу, актового залу, туалетних кімнат. Базарна Н.М.

 

Впродовж

року

 

Інформація
Надавати відпустку без збереження заробітної плати або частковим                  її  збереженням  не більше 15 календарних днів на рік. Ярмош І.С.

 

Впродовж

року

 

 

Наказ

на підставі

заяви працівника

Забезпечити доплату 10% прибиральницям службових приміщень                    та додаткову відпустку 4 дні за особливий характер праці.

 

Ярмош І.С

 

Впродовж

року

 

 

Наказ

графік відпусток

Забезпечити доплату сторожам у встановленому розмірі  за роботу  в нічний час та святкові дні. Ярмош І.С.

 

 

Впродовж

року

 

Наказ
Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних актів                               та заходів у закладі освіти з питань охорони праці. Ярмош І.С.

 

Червень

 

Звіт
Провести навчальну евакуацію Заступник директора Жовтень,

Травень

Наказ,

план,

проведення

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати навчання педагогічних працівників з питань  надання домедичної допомоги, реагування Ярмош І.С. Кушнарен-ко Н.М. Вересень

 

 

Наказ,

план, заняття

Провести навчальні заняття для учнів із залученням медичної сестри щодо надання домедичної допомоги,  реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу Литвин С.О. Жовтень, Березень Наказ,

план, заняття

Провести заняття серед педагогічного та технічного персоналу НВК на тему “Профілактика побутового травматизму “ Кушнарен-ко Н.М. Вересень Конспект заняття
Регулярно проводити бесіди серед учнівського коллективу та вихованців дошкільних груп на тему “Профілактика я один удома” Кушнарен-ко Н.М.

Класоводи

 

1 раз на місяць

 

Класні журнали

 

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з профілактики побутового травматизму Класоводи,

вихователі

Впродовж року

 

Протоколи батьків-ських зборів
Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1-4 класів Класоводи

 

Початок чверті, раз на місяць Класні журнали
Під час вивчення курсу “Основи здоров’я” звернути увагу на поведінку учнів на вулиці, транспорті Кушнарен-ко Н.М.

Вчителі1-4-х класів

Згідно календарних планів вчителів Календарні плани
Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків з фізичної культури Кушнарен-ко Н.М.,

вчителі

На кожному уроці фізичної культури Плани-конспекти
Провести серед учнів 1-4 класів театралізовану виставку для вивчення правил дорожнього руху Марусиченко Л.М.

Класоводи

Жовтень Сценарій
Провести на батьківських зборах цикл лекції для попередження дитячого травматизму Класоводи

 

Згідно планів класоводів Плани,

протоколи батьків-ських зборів

Провести серед учнів 1-4 класів гру-конкурс з вивчення ПДР, провести конкурс малюнків; конкурс дитячих творчих робіт; конкурс кращого читця; конкурс на знання правил дорожнього руху; диктанти.

Заключний етап гри, підбиття підсумків місячника з вивчення
ПДР.

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

Березень Сценарій
Провести конкурс малюнків з вивчення правил дорожнього руху серед учнів 1-4 кл. Марусиченко Л.М.

Класоводи

Травень

 

Фото
Провести на нараді при директорі аналіз дитячого травматизму протягом чверті Кушнарен-ко Н.М.

 

Раз на чверть

.

Протокол

наради при директоро-ві

Розробити алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу Кушнарен-ко Н.М. Вересень

 

Алгоритм дій  

 

Виконувати інструкцію у разі нещасного випадку Кушнарен-ко Н..М. Впродовж року Плани роботи, акти, повідом-лення, інструкції  

 

 

 

1.1.4.1.Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорі, загальних зборах колективу,  батьківських зборах

Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку                  в  закладі освти  в 2020-2021 навчальному році.

 

Ярмош І.С

 

Серпень

Протокол засідань загальних зборів
Про організацію роботи  з питань охорони праці та протипожежної безпеки в закладі освіти   в 2020-2021 навчальному році. Ярмош І.С.  

Серпень

Протокол наради при директорі
Про організацію  роботи медичної служби в закладі освіти Ярмош І.С. Серпень Вересень Протокол наради при

директорі

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти  в I семестрі 2020 -2021 навчального року Ярмош І.С. Грудень Протокол наради при

директорі

Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією                    та трудовим колективом навчального закладі   у 2020 році.

Луцик О.Л. Грудень Протокол засідань загальних зборів
Про підсумки роботи з питань охорони праці в закладі освіти                      у I семестрі  2020-2021 навчального року. Ярмош І.С. Грудень Протокол наради при

директорі

Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти в IІ семестрі 2020-2021 навчального року Ярмош І.С.. Травень Протокол наради при

директорі

Про підсумки роботи закладу освіти   у ІІ семестрі в 2020-2021 навчальному році     з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії. Ярмош І.С. Червень Протокол

наради при

директорі

1.1.5.Організація роботи  з цивільного захисту
1.1.5.1.Організація роботи  щодо забезпечення нормативно-правових аспектів Ярмош І.С.

 

Вересень Протокол наради при директорі
1)         Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань цивільного захисту,  а саме:

2)         Кодекс цивільного захисту України.

3)         Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. №841 «Про затвердження порядку евакуації у разі загрози виникнення або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

4)         Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

5)         Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. №819 «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

6)         Наказ ДСНС України від 12.07.2016 №335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту».

7)         Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ, та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях  (наказ ДСНС України від 06.06.2014 №310, у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 №485).

1.1.5.2.Забезпечення видання наказів
«Про встановлення проти пожежного режиму»

«Про організацію цивільного захисту  у  2020-2021 навчальному році»

«Про проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному підрозділі»

«Про підготовку та  проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» серед учнів 1-4-х класів»

«Про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини»

«Про підсумки проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» серед учнів 1-4-х класів»

«Про підсумки виконання заходів з цивільного захисту в 2020 році та завдання на 2021 рік»

«Про проведення перевірки знань працівників з цивільного захисту»

«Про підготовку та проведення безпечної та швидкої евакуації на випадок пожежі»

Ярмош І.С. Серпень

 

Вересень

 

Листопад

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

Грудень

 

 

Грудень

 

 

Вересень

Квітень

Накази
«Про підготовку та   проведення Дня цивільного захисту»

«Про посилення протипожежного та  техногенного захисту об’єкта»

 

Ярмош І.С.

 

 

 

Травень

 

 

 

Наказ

«Про підсумки проведення Дня цивільного захисту» Ярмош І.С. Травень Наказ
«Про підсумки проведення перевірки знань працівників з цивільного захисту»  

Ярмош І.С.

 

Квітень

 

Наказ

1.1.5.3.Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорі, загальних зборах колективу,  батьківських зборах
Про організацію роботи  з питань цивільного захисту в закладі освіти  в 2021-2022 навчальному році. Ярмош І.С.

 

Серпень Протокол наради при директорі
Про підсумки роботи з питань цивільно захисту в закладі освіти у 2020 році та планування роботи на 2021 рік Ярмош І.С.

 

Грудень

 

 

Протокол

наради при

директорі

1.1.5.4.Організація роботи щодо проведення інструктажів з цивільного захисту
Здійснювати проведення    інструктажів з питань:

–  евакуація матеріальних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

–    дій персоналу закладу освіти для забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей;

–   щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації;

Ярмош І.С. Впродовж

року

 

Журнал реєстрації інструктажів
1.1.6. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників  

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати харчування здобувачів освіти Ярмош І.С. Вересень Наказ
Розробити та затвердити перспективне меню для учнів 1-4-х класів з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу Ярмош І.С.

Бдуль І.В.

Серпень

Січень

Меню
Контролювати забезпечення якості харчування Кушнарен-ко Н.М. Впродовж року Журнали

 

Придбати новий посуд Базарна Н.М. Впродовж року Клопотан-ня
Провести опитування учасників освітнього процесу щодо якості харчування Кушнарен-ко Н.М. Впродовж року Протоколи батьків-ських зборів
Оновити інвентар відповідно до НАССР Ярмош І.С. Впродовж року Клопотан-ня
Забезпечити оформлення документації щодо впровадження НАССР Ярмош І.С. Жовтень Документа-ція
1.1.7. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначити відповідального щодо  контролю за безпечним користуванням мережі Інтернет Ярмош І.С.

 

 

Вересень

 

 

Наказ

 

 

Провести уроки  медіаграмотності з питань безпечного використання електронних джерел інформації Вчителі інформа-тики Впродовж року План
Висвітлювати інформацію щодо безпечного використання мережі Інтернет Крамарець Д.Л.

 

Впродовж року Сайт школи

 

 

Провести роз’яснювальну роботу з питань безпечного використання мережі Інтернет з батьками Класоводи Впродовж  року Протоколи батьків-ських зборів
Провести шкільний квест до дня безпечного інтернету Вчителі інформа-тики Лютий Методична розробка заходу
Провести заняття до Дня години коду Вчителі інформа-тики Грудень Фотозвіт
1.1.8.  У  закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників  

 

 

 

 

 

 

 

Укласти угоди про співпрацю з ЗДО «Вербиченька» та «Ялинка» Кушнарен-ко Н.М. Вересень Договори
Скласти план роботи з питань наступності між ланками освіти Кушнарен-ко Н.М. Вересень Плани роботи
Підготувати та провести психолого-педагогічні консиліуми з питань адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу Ярмош І.С. Класоводи Вересень

Згідно плану

Наказ, довідки

 

Провести заходи щодо адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності (за потреби, якщо є молоді фахівці) Кушнарен-ко Н.М.

 

 

Вересень

 

 

 

Наказ

 

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм

насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити план заходів щодо запобігання проявів та протидії булінгу Кушнаренко Н.М.

Психолог

Вересень

 

План заходів

 

Висвітлювати інформацію щодо протидії булінгу на сайті школи Кушнаренко Н.М. Впродовж року Сайт школи
Розробити план заходів щодо запобігання проявів дискримінації Маручиченко Л.М. Практичний психолог Вересень

 

 

План заходів

 

 

Оприлюднити інформацію щодо протидії проявів дискримінації  на сайті школи Маручиченко Л.М Впродовж року Сайт школи
Провести батьківські збори та засідання учнівського самоврядування з питань протидії проявів булінгу та дискримінації Кушнаренко Н. М. Згідно окремого плану Протоколи батьківських зборів
Провести нараду при директору з  вивчення нормативно-правової бази з питань виявлення та протидії булінгу Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Жовтень Протокол наради при директорі
Залучити до співпраці працівників правоохоронних органів та фахівців:

служба у справах дітей Конотопської міської ради,

Центр безоплатної правової допомоги,

Сектор ювенальної превенції Конотопського відділу поліції,

Конотопський міський центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді

Марусиченко Л.М. Практич-ний психолог Впродовж  року Плани роботи
1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оновити правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу обговорити на загальношкільних батьківських зборах

 

 

Педагогічні працівники, учнівське самовря-дування, батьки Серпень

 

 

 

 

 

Протокол батьківських зборів, протокол педагогічної ради
Внести зміни в Статут закладу освіти (за потреби) Ярмош І.С.

 

 

Вересень

 

 

Статут закладу освіти
Оприлюднити правила поведінки учасників освітнього  процесу на сайті закладу освіти та інформаційних стендах Марусиченко Л.М.

 

 

Вересень

 

 

 

Сайт закладу освіти,  інформаційні стенди
Моніторинг динаміки порушень правил поведінки учнями Марусиченко Л.М.

 

Грудень Анкети батьків та учнів, протокол наради при директору
Провести заходи з метою ознайомлення учасників  освітнього процесу з правилами поведінки у закладі освіти Класоводи

 

Марусиченко Л.М.

Впродовж року Протоколи батьківських зборів,

плани заходів

Провести рейд «Урок»

 

Марусиченко Л.М. Впродовж року Інформація

 

Моніторинг відвідування учнями школи Марусиченко Л.М. Впродовж року Інформація
Провести бесіди:

«Культура зовнішнього вигляду»

«Культура спілкування»

«Культура мовлення»

Класоводи Впродовж року Плани заходів,

сайт школи

1.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити Раду з профілактики правопорушень:

–         розробити план роботи

–         патронаж сімей учнів групи ризику

Марусиченко Л.М.

 

Психолог, класоводи

Вересень

 

 

Впродовж року

Соціальний паспорт,

наказ,

план

роботи, акти обстеження

Розробити алгоритм дій щодо реагування на звернення  про випадки булінгу Марусиченко Л.М. Практичний психолог Вересень Алгоритм дій, журнал звернень
Розробити план заходів щодо виявлення, реагування та запобігання булінгу та інших проявів насильства:

–         Діагностування;

–         Тренінгові заняття;

–         Індивідуальна робота.

Практичний психолог Марусиченко Л.М. Вересень План заходів
Здійснити моніторинг з метою виявлення соціально-вразливих груп здобувачів освіти Класоводи

 

Впродовж

 

Соціальний паспорт

 

Створити базу даних вразливих груп здобувачів освіти Марусиченко Л.М. Вересень-жовтень База даних

 

Обстежити житлово-побутові умови

 

Практичний психолог

Класоводи

Впродовж року Акти обстежень
Сприяти організації  літнього оздоровлення  та змістовного дозвілля учнів

 

 

Марусиченко Л.М. Директор пришкільно-го табору Впродовж

року

 

 

 

План заходів

 

 

 

 

Розробити план  психологічного супроводу соціально-вразливих груп здобувачів освіти Практичний

психолог

Вересень План психо-логічного

супроводу

Налагодити співпрацю з органами та службами у справах дітей, правоохоронними органами Марусиченко Л.М. Впродовж року Журнал вихідної та вхідної документації, журнал звернень
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого

до навчання освітнього середовища

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити архітектурну доступність закладу освіти:

-облаштувати пандус до закладу;

Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 01.09.2021 Клопотання  

 

Придбати меблі для дітей з особливими освітніми потребами Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 01.09.2021

 

Клопотання

 

Придбати спортивне обладнання та інвентар  для дітей з особливими освітніми потребами Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 01.09.2021 Клопотання
Обладнати ігрові зони для дітей з особливими освітніми потребами Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 01.09.2021 Клопотання

 

Придбати дидактичний матеріал для корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами Ярмош І.С. Класоводи До 01.09.2021 Клопотання
Організувати роботу інклюзивного класу Ярмош І.С. Вересень Клопотання,

наказ

1.3.2.   У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підбір відповідних педагогічних працівників (асистента вчителя, практичного психолога, вчителя-дефектолога) для реалізації інклюзивного навчання відповідно до висновків ІРЦ Ярмош І.С. До 01.09.2021 Клопотання  

 

Знайомство з документами, що супроводжують дитину під час її зарахування до закладу освіти. Ознайомлення з витягом  психолого-медико-педагогічної  консультації (висновок, рекомендації); Зустріч з дитиною з метою ознайомлення її з навчальним закладом (підготовка приміщень відповідно до потреб учнів) Ярмош І.С. Кушнаренко  Н.М. Практичний психолог, Класоводи Квітень – Серпень Висновок ПМПК
Вивчення нормативно- законодавчої бази України з питань інклюзивної освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів різних нозологій, програм. Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Вчителі

 

Серпень Нормативно– правова база,

накази,

програми

Розробити індивідуальні освітні траєкторії для учасників освітнього процесу;

-розробити графік корекційно-розвиткових занять відповідно до висновків ІРЦ

 

Кушнаренко Н.М.

Батьки учнів Практичний психолог Класоводи

До 01.09.2021 Індивіду-альні освітні траєкторії, індивідуальні програми  розвитку, графік корекційних занять
Складання робочого навчального плану для класу інклюзивного навчання.

Погодження навчальних планів з відділом освіти.

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М.

 

Серпень Робочий навчальний план
Формування толерантного ставлення, поваги та взаємодопомоги у класному колективі.

Створення оптимальних умов для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми

Асистент вчителя Вчитель Впродовж року

 

Інформація
Організувати курси підвищення  кваліфікації педагогічних працівників, які будуть працювати з дітьми з особливими освітніми потребами Кушнаренко Н.М. Впродовж року План прохо-дження курсової підготовки
Створити команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М До 01.09.2021

 

Наказ

 

 

Проведення моніторингових досліджень інклюзивного класу.

Здійснення аналізу результативності освітнього процесу у класі з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учнів з ООП

Кушнаренко Н.М. За окремим планом

 

Книга контролю,

довідки,

накази,

нарада при директорі

1.3.3. Заклад освіти
взаємодіє з батьками дітей
з особливими освітніми
потребами, фахівцями
інклюзивно-ресурсного

центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести збори для батьків майбутніх першокласників. Ознайомлення батьків з умовами навчання у закладі Ярмош І.С. Березень Серпень Протоколи
Створення умов для розуміння ідей інклюзії, формування позитивного ставлення батьків учнів інклюзивного класу до спільного навчання дітей. Підготовка матеріалів до проведення бесід, тренінгів; Індивідуальні бесіди з батьками. діти яких навчаються в інклюзивних класах. За окремим планом класоводів Класоводи, асистент вчителя Протоколи

батьківські збори

Розробити індивідуальну програму розвитку за участі батьків, асистента вчителя, класного керівника, спеціалістів (дефектолога, логопеда, реабілітолога, соціального педагога, практичного психолога, медичного працівника) Кушнаренко Н.М До 04.09.2020 Протокол засідання, програма індивіду-ального розвитку, індивіду-альна картка учня
Розробити план співпраці з інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Кушнаренко Н.М Вересень План співпраці
1.3.4. Освітнє середовище
мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими
компетентностями та
наскрізними уміннями, ве-
дення здорового способу життя
 

 

Залучити учнів з особливими освітніми потребами  до участі в позакласних та позашкільних виховних заходах (відповідно до планів класних керівників); Марусиченко Л.М. Класоводи

 

Впродовж року

 

 

План заходів

 

Оформити інформаційні стенди щодо формування здорового способу життя та екологічної доцільності поведінки Кушнаренко Н.М. Вересень Інформаційні стенди
Придбати дидактичні матеріали та засоби навчання для занять з дітьми з особливими освітніми потребами Ярмош І.С Класоводи Впродовж року Клопотання

 

1.3.5. У закладі освіти ство-
рено простір інформаційної
взаємодії та соціально-
культурної комунікації учас-
ників освітнього процесу
(бібліотека, інформаційно-
ресурсний центр тощо)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповнити бібліотечний фонд методичною та художньою літературою Ярмош І.С. Луцик О.Л.

 

Впродовж року Клопотання
Створити простір для індивідуальної та проектної роботи для дітей з особливими освітніми потребами Луцик О.Л. Впродовж року Інформація
1.3.5. У закладі освіти ство-
рено простір інформаційної
взаємодії та соціально-
культурної комунікації учас-
ників освітнього процесу
(бібліотека, інформаційно-
ресурсний центр тощо)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердити план роботи бібліотекаря на навчальний рік

(Додаток 3)

Ярмош І.С. До 02.09.2020 План роботи
Розробити  та провести заходи для різних вікових категорій груп здобувачів освіти з метою формування вмінь викону-вати особисті та суспільно-значущі завдання за допомо-гою сучасних інформаційних засобів. Кушнаренко Н.М.

Луцик О.Л.

До 22.05.2021 Фотозвіт про проведені заходи
Здійснювати аналіз збереження фонду шкільних підручників та забезпечення ними учнів Луцик О.Л. Впродовж року Звіт
Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік, організованого                    їх розподілу серед учнів. Луцик О.Л. До 03.09.202 Інформація
Напрям 2.   Система оцінювання здобувачів освіти

 

2.1. Наявність  відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти

системи оцінювання їх навчальних досягнень

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити папки «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів» Кушнаренко Н.М. Впродовж року Методичні матеріали
Оприлюднити критерії, правила та процедури  оцінювання навчальних досягнень Кушнаренко Н.М.  Вчителі початкових класів До 08.09.2020 Сайт школи, стенди у кабінетах, пам’ятки
Провести моніторинг інформованості здобувачів освіти про критерії, правила та процедури  оцінювання навчальних досягнень Кушнаренко Н.М.

Класоводи

До 01.10.2020 Анкети
2.1.2. Система оцінювання в
закладі освіти сприяє реалі-зації  компетентнісного
підходу до навчання
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорити на засіданнях методичних об’єднань критерії оцінювання навчальних предметів Кушнаренко Н.М. Хильченко Л.О. Серпень

 

Жовтень

 

Протокол засідання м/о

 

 

Опрацювати питання впровадження самооцінюванння та взаємооцінювання на МО. Кушнаренко Н.М. Жовтень

 

Протокол засідання м/о
2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання ре-
зультатів навчання справед-ливим і об’єктивним
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести моніторинг інформованості про критерії,  правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

 

До 01.10.2020

 

 

Батьківські збори, опи-тування, спостереже-ння
Провести опитування та анкетування здобувачів освіти про об’єктивність оцінювання у школі Кушнаренко Н.М. Грудень-Січень Анкетування
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз резуль-
татів навчання здобувачів освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити перспективний план внутрішнього моніторингу освітнього процесу, що передбачає систематичне

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти на 2020-2025 роки

(Додаток 4)

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. До 03.09.2020 План
Провести моніторинг адаптації учнів 1-х класів Ярмош І.С Практичний

психолог

Грудень

 

Травень

Наказ

 

Провести моніторинг навчальних предметів:

Фронтальний контроль:

– «Фізична культура»

– «Трудове навчання»

– «Українська мова»

– Роботи ГПД

Тематичний контроль:

– «Англійська мова»

Тема: «Застосування принципів формувального оцінювання на уроках англійської мови».

-«Основи здоров’я», «ЯДС» Тема: «Використання вчителями методичних прийомів критичного мислення на уроках».

травень

 

 

Накази, довідки, протоколи педагогічної ради, протоколи нарад при директорі

 

 

 

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

 

Вересень
Листопад
Лютий
Жовтень
Листопад
Січень
Провести моніторинг напрямів виховної роботи:

Фронтальний контроль:

– Патріотичне виховання

– Родинно-сімейне виховання

Ярмош І.С.

Марусиченко Л.М.

 

 

 

Грудень

Накази, довідки, протоколи педагогічних рад
Березень
Провести моніторинг роботи їдальні та харчоблоку Ярмош І.С. Жовтень Довідка, протокол наради при директорі
Провести моніторинг роботи медичної служби Ярмош І.С. Грудень Довідка, протокол наради при директорі
Провести моніторинг роботи гуртків Кушнаренко Н.М. Лютий Довідки
Провести моніторинг роботи шкільної бібліотеки Ярмош І.С. Січень Довідка, протокол наради при директорі
Провести тематичний моніторинг роботи в інклюзивних класах

Тема: «Особливості засвоєння знань мовно-літературної та математичної освітніх галузей дітьми з особливими освітніми потребами та алгоритм діяльності асистента вчителя»

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Лютий Довідка,

протокол наради при директорі,

книга контролю

Провести моніторинг роботи у спеціальних класах

 

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Березень Довідка, протокол наради при директорі
Провести моніторинг методичної роботи Кушнаренко Н.М. Травень Довідка, протокол наради при директорі
Провести моніторинг навчальних досягнень учнів (контрольні та діагностичні роботи за підсумками І, ІІ семестрів) Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Грудень

Травень

 

 

Наказ, звіт

 

 

 

Організація й проведення ДПА в 4-х класах Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М.

 

 

 

Згідно з планом проведен-ня  ДПА План підготовки й проведення ДПА, наказ, протоколи педради
Моніторинг роботи на канікулах

 

 

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

26.-01.11.2020

 

25.12.2020-10.01.2021

 

29.03. -04.04.2021

Накази,

протоколи наради

Провести моніторинг ведення учнями 3-х класів щоденників(якість оформлення, система оцінювання, дотримання єдиних вимог орфографічного режиму) Кушнаренко Н.М. 19.-23.10.2020 Книга контролю,

довідка,

протокол наради при  директорі

Провести моніторинг ведення учнями 4-х класів щоденників(якість оформлення, система оцінювання, дотримання єдиних вимог орфографічного режиму) Кушнаренко Н.М. 16.-20.11.2020 Книга контролю,

довідка,

протокол наради при  директорі

Моніторинг виконання єдиного орфографічного режиму при  веденні зошитів учнями з української мови (3-4-ті класи) Кушнаренко Н.М. 15.-19.02.2021 Книга контролю,

довідка,

протокол наради при  директорі

Моніторинг виконання єдиного орфографічного режиму при  веденні зошитів учнями з математики (3-4-ті класи) Кушнаренко Н.М. 09.-12.03.2021 Книга контролю,

довідка,

протокол наради при  директорі

Розробити план індивідуальної роботи з учнями, які показали низький рівень успішності

 

Вчителі початкових класів

 

Січень

 

 

 

Наказ, плани індиві-

дуальної роботи

Провести повторні контрольні роботи у разі виявлення розбіжностей в оцінюванні Кушнаренко Н.М.

 

Березень

 

 

Протокол засідання М/О

 

Проаналізувати результати індивідуальної роботи з учнями Кушнаренко Н.М. Травень Протоколи засідання М/О
2.2.2. У закладі освіти впро-
ваджується система фор-
мувального оцінювання
 

 

 

 

 

 

 

 
Провести психологічні тренінги з питань мотивації до навчання Практичний психолог Листопад, березень План роботи психолога  

 

2.3. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне

відстеження та коригування результатів роботи працівників закладу

Оперативний контроль документації

(Додаток 5)

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Згідно графіка Книга контролю  
Медико-педагогічний контроль Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

Литвин С.О.

За окремим планом Журнали контролю  
Оперативний контроль роботи структурних підрозділів:

•          Комірники:

–  завезення, збереження продуктів харчування;

– додержання строків реалізації, вхідного контролю якості продук-тів;

– ведення бракеражної документа-ції.

•          Кухарі:

– закладка продуктів харчування;

– якість приготування страв;

– технологія приготування страв;

– норма видачі порцій;

– дотримання санітарно – гігієніч-них вимог при обробці продуктів харчування;

– виконання інструкцій з охорони праці

•          Завгосп:

– економічне використання миючих та чистячих засобів;

– своєчасний ремонтом меблів та сантехнічного обладнання;

– виконанням режиму економії еле-ктроенергії, тепла

– перевірки стану електрообладнан-ня та електропроводки

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Базарна Н.М.

Литвин С.О.

Щомісяця Книга контролю  
2.4. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання,  здатності до самооцінювання
2.3.1. Заклад освіти сприяє
формуванню у здобувачів
освіти відповідального ставлення до результатів
навчання
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Створити банк даних обдарованих учнів Марусиченко Л.М. Вересень, березень Зведена інформація  
Оновити дані творчих паспортів учнів Марусиченко Л.М Вересень, січень Зведена інформація  
Підготувати звіти про роботу з обдарованими учнями в І, ІІ семестрах

 

Марусиченко Л.М.

 

Грудень, червень

 

Звіти, протоколи нарад при директорові  
Організувати роботу гуртків

 

 

Кушнаренко Н.М. Вересень

 

Журнали роботи гуртків  
Розмістити інформацію про результати участі здобувачів освіти в конкурсах, олімпіадах, турнірах різних рівнів Марусиченко Л.М

 

Впродовж року

 

Стенд, сайт школи

 

 
Провести урочисте вшанування учасників та переможців міських обласних Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, турнірів «Шкільний Олімп» Марусиченко Л.М. Травень Фотозвіт, сайт школи  
2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та
взаємооцінювання здобувачів  освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Провести марафон методичних знахідок учителів з питань самооцінювання та взаємооцінювання (показові уроки, майстер-класи) Кушнаренко Н.М. Лютий-березень План заходів  
Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

закладу освіти

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності,  використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу  з  метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результа-
тивність
 

 

 

 

 

 

 

 

Розробити освітню програму закладу та схвалити на педраді

 

 

 

Ярмош І.С.

 

 

Серпень

 

 

 

Освітня програма, протокол педради, наказ  
Опрацювати методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів на засіданнях МО Кушнаренко Н.М. Хильченко Л.О. Серпень

 

 

 

Протоколи засідань М/О

 

 

 
Розробити календарно-тематичне планування Кушнаренко Н.М. Серпень

 

Календарно-тематичні плани  
Розглянути та погодити на засіданнях МО календарно-тематичне планування, враховуючи наскрізний процес виховання під час проведення навчальних занять Кушнаренко Н.М. Хильченко Л.О.

 

Серпень, січень

 

 

 

 

Календарно-тематичні плани

 

 

 

 
Провести аналіз реалізації календарно-тематичних планів Кушнаренко Н.М. Січень, червень Наказ  
Організувати науково-теоретичну та методичну роботу педагогічного колективу. Видати наказ про організацію методичної роботи у 2020-2021 навчальному році. Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

 

04.09.2020. Наказ  
Організувати вивчення та впровадження в практику роботи методичних рекомендацій МОН  України, обласного управління освіти та міського відділу освіти. Ярмош І.С.

 

Кушнаренко Н.М.

Впродовж

року

 

Протоколи засідання М/О, нарад при директорі  
Організувати індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності. Ярмош І.С.

 

Кушнаренко Н.М.

Впродовж

року

 

Книга контролю  
Організувати роботу методичного  об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД.

Затвердити плани роботи (Додаток 6)

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Хильченко Л.О.

До 04.09.2020  

План

 

 
·      Організувати роботу динамічної групи вчителів англійської мови Затвердити плани роботи (Додаток 7) Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Демченко Т.М.

До 04.09.2020 План  
Організувати роботу шкільної творчої групи

Затвердити плани роботи (Додаток 8)

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Зуй А.Л.

До 04.09.2020 План  
·      Організувати роботу школи педагогічної майстерності

Затвердити плани роботи (Додаток 9)

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Шелест Н.М.

 

До 04.09.2020

 

План  
Продовжити вивчення Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, управління освіти Сумської області, відділу освіти Конотопської міської ради Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

 

Впродовж року Наради, протоколи

м/о

 
Організувати роботу щодо виявлення, узагальнення і впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду вчителів та вихователів.  Кушнаренко Н.М. Вересень

Впродовж року

 

Інформація, наказ  
З метою сприяння зміцненню якісного складу педагогічних кадрів:

· створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя та вихователя;

· забезпечити викладання базових дисциплін тільки основними співробітниками;

· використовувати можливості атестації педкадрів для стимулювання творчого професійного зростання вчителя;

· при доборі і розміщенні кадрів ураховувати кваліфікаційні розряди  і педагогічні звання вчителів та вихователів;

· організовувати наставництво, щоб досвідчені вчителі працювали  в одній системі з молодими.

 

 

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

 

 

 

Впродовж року

 

 

Інформація  
З метою підвищення кваліфікації й професійної майстерності вчителів забезпечити безперервну освіту педкадрів, для чого:

·  довести до відома вчителів та вихователів науково-методичний план проведення курсів;

·  стимулювати роботу вчителів з проведення відкритих уроків, участь в семінарах, конференціях;

·  забезпечити методичний кабінет методичною літературою.

 

 

 

 

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

 

 

 

 

 

До 04.09.2020

Впродовж року

 

 

Впродовж року

 

 

 

 

 

План

 

 

Графік

 
Провести пересувні виставки-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики. Кушнаренко Н.М.

Луцик О.Л.

1р\

квартал

 

Виставки

 
Забезпечити проведення педагогічних читань для педагогів

“Партнерство – ефективна модель педагогічної взаємодії та співпраці між учителями, учнями та батьками”

Під час педагогічних читань розглянути наступні питання:

1. Педагогіка партнерства в умовах реалізації Концепції нової української школи.

2.Соціально-педагогічне партнерство як окрема форма соціальної взаємодії сім’ї, вчителів, адміністрації.

3. Сім’я як педагогічна система.

4. Правові основи сучасного сімейного виховання.

5. Педагогічна взаємодія і механізми співробітництва педагогів і учнів.

6. Партнерство родини і школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку креативності учня у сучасному освітньому просторі.

7. Технологія проектування моделі партнерської взаємодії з сім’єю.

Кушнаренко Н.М. Впродовж року згідно плану

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

Грудень,

 

Січень

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

Травень

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити проведення тренінгів для вчителів початкових класів Кушнаренко Н.М. Плани

 

 
«Нова українська школа – новий зміст освіти» Вересень  

 «Гейміфікація – використання ігрових елементів як системи мотивування до навчального процесу»

 

 

Лютий  
Забезпечити проведення психолого-педагогічного семінару

«Булінг у школі: причини, наслідки, допомога»

Кушнаренко Н.М.

Практичний психолог

Жовтень  

План

 

Забезпечити проведення естафети вчительських здивувань «Нестандартні форми організації освітнього процесу у початковій школі»

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

Листопад

Фотозвіт  

Забезпечити проведення круглого столу «Авторитет батьків: істинний і помилковий»

Кушнаренко Н.М.

 

 

Грудень

Фотозвіт  

Забезпечити проведення презентаційного меседжа «А я роблю так…» за темою «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

 

Кушнаренко Н.М.

 

Квітень

 

Фотозвіт

 
Залучити педагогів до участі у виставці «Барви осені» Марусиченко Л.М. Жовтень Фотозвіт  
Залучити педагогів до участі у виставці «Зимова феєрія» Марусиченко Л.М. Грудень Фотозвіт  
Залучити педагогів до участі у виставці «Великдень єднає» Квітень Марусиченко Л.М. Фотозвіт  
Організувати проведення методичних оперативних нарад:

· огляд методичної літератури для допомоги вчителям

· інновації в педагогіці, психології (огляд методичних журналів);

· психологічні основи уроку, схеми аналізу та самоаналізу уроку;

· огляд методичної періодичної преси (умови оптимізації індиві-дуального підходу під час роботи з учнями, що навчаються                       на початковому рівні);

· джерела “скарбнички” передового досвіду (шляхи зниження навчального навантаження учнів);

· аналіз нових надходжень до шкільної бібліотеки;

· огляд методичних матеріалів (слово вчителя в навчально-виховному процесі).

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

 

Грудень

 

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

Матеріали

 

 
Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності кожного вихователя та вчителя. Кушнаренко Н.М. Вересень Список тем  
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечити участь кожного педагога в роботі міських та шкільних-садових методичних заходів.  

Кушнаренко Н.М.

 

 

Впродовж року

 

Наказ

 
Узагальнити науково-методичну роботу педагогічного колективу за рік:

·  скласти звіт про організацію методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік;

·  видати наказ про підсумки метод. роботи за 2020-2021 н.р.

 

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М

 

 

До 05.06.2021

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

Наказ

 

 

 

Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

 
·      Організувати постійно діючи виставки:

·      «Майстри виховання»;

·      «Вернісаж виставок гуртківців»;

·      «На допомогу педагогу»;

·      «Новинки методичної літератури»;

·      «Наші досягнення»;

·      «Готуємося до педради»

 

 

 

Кушнаренко Н.М

 

 

 

 

Впродовж року

 

 

 

Виставки

 
Поновити матеріали методичних куточків. Кушнаренко Н.М Впродовж року Інформація  
Поповити методичний кабінет матеріалами кращих досвідів роботи колег району, області, України.  

Кушнаренко Н.М

 

 

1р\квартал

 

Інформація

 
Обладнати куточки  атестації педагогів. Кушнаренко Н.М Вересень

за потребою

 

Стенд

 
3.1.2. Педагогічні праців-
ники застосовують освітні
технології,  спрямовані на
формування ключових ком-
петентностей і наскрізних
умінь здобувачів освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Організувати  роботу творчої групи з питань розробки алгоритму відстеження реалізації наскрізних умінь здобувачів освіти у викладанні предметів. Кушнаренко Н.М

 

 

 

Листопад

 

 

 

Алгоритм

 

 

 
3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів освіти

 

Кушнаренко Н.М., педагоги, батьки За потребою

 

 

Протокол м/о, заяви батьків  
Розробити індивідуальні навчальні плани

 

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

За потребою

 

 

Індивіду-альні

навчальні

плани

 
Розробити рекомендації щодо вибору форм, темпу, способів навчання, які відповідають індивідуальним особливостям учнів Практич-ний психолог

 

 

За потребою

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 
Надати рекомендації щодо використання технології

змішаного навчання (електронні освітні ресурси, дистанційне навчання)

Кушнаренко Н.М.

 

 

Жовтень

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 
Здійснювати моніторинг реалізації індивідуальної освітньої траєкторії Кушнаренко Н.М.

 

Грудень, травень Довідка  
3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресур-си (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забезпечувати дидактичний супровід освітнього процесу Кушнаренко Н.М. Постійно

 

Картотека

 

 
Опрацювати методичні рекомендації щодо створення портфоліо вчителя Хильченко Л.О.  

Вересень

 

Протокол засідання м/о

 

 
Провести моніторинг використання педагогами освітніх ресурсів, висвітлення педагогічної діяльності у фахових виданнях, електронних ресурсах Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Марусиченко Л.О.  

Червень

Звіт про публікації, портфоліо вчителів  
3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню
суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скласти загальношкільний план  позакласних заходів та відзначення пам’ятних дат (Додоток 10) Марусиченко Л.О.

 

Серпень

 

 

План

 

 

 
3.1.6. Педагогічні праців-
ники використовують інфор-
маційно-комунікаційні
технології в освітньому
процесі
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити план проведення методичних заходів щодо використання ІКТ Кушнаренко Н.М. Вересень

 

План  
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності

педагогічних працівників

3.2.1.Педагогічні працівники
сприяють формуванню, за-
безпечують власний про-
фесійний розвиток і підви-
щення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити план проведення атестації педагогічних працівників та тематику  засідань атестаційної  комісії у 2020-2021 навчальному році.

(Додаток 11)

Кушнаренко Н.М.

 

Вересень

 

План  
Проаналізувати стан курсової підготовки у закладі та сформувати замовлення

 

Кушнаренко Н.М. Січень-лютий Наказ, протокол педради, свідоцтва й сертифікати  
3.2.2. Педагогічні праців-
ники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до ро-
боти як освітні експерти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проаналізувати  участь педагогічних працівників в інноваційній дослідно-експериментальній роботі  

Заступник директора

 

 

Вересень

 

 

 

Довідка, звіт

 

 

 
Скласти план роботи щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності на різних рівнях Кушнаренко Н.М.  

Травень

 

План роботи

 
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками,

працівниками закладу освіти

3.3.1. Педагогічні працівни-
ки діють на засадах педаго-
гіки партнерства
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Провести методичне об’єднання, на якому розглянути питання  особистісно орієнтованого навчання Кушнаренко Н.М.  Хильченко Л.О. Грудень

 

 

План засідання м/о

 

 
Спрямувати на вивчення особистісно орієнтованого навчання роботу методичних об’єднань Кушнаренко Н.М. Впродовж року

 

 

Плани засідання  м/о

 

 

 
Провести постійно діючий семінар  з питань особистісно орієнтованого навчання

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

Жовтень, січень (більше засідань за потреби) План,

матеріали семінару

 

 
3.3.2. Педагогічні праців-
ники співпрацюють з бать-
ками здобувачів освіти з питань організації
освітнього процесу, забезпе-
чують постійний зворотній зв’язок
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми закладу освіти, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в закладі. Марусиченко Л.М., класоводи 1-4-х класів, практичний психолог Впродовж року

 

  Інформація  
Організація чергування батьків під час проведення виховних заходів, вечорів . Марусиченко Л.М. класоводи 1-4-х класів Впродовж року

 

   Інформація  
Співпраця з органом опіки та піклування міської ради. Марусиченко Л.М. Впродовж

року

 

           План  
Співбесіди з батьками (опікунами) Адміністра-

ція,

Практичний

Психолог,

класоводи

Впродовж

року

 

          Особисті

плани,

графіки

 
Опрацювати оперативну інформацію  з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення освітнього процесу. Адміністра-

ція,

класоводи

 

   Впродож

року

          Анкети  
Організувати постійно діючу виставку в шкільній бібліотеці з питань виховання дітей в родині «Швидка допомога» та інформаційні стенди для учнів, батьків з питань організації виховної роботи в школі (коридор ІІ поверху).  

Марусиченко Л.М.

Луцик О.Л.

 

 

Впродовж

року

     Виставки  
На базі кабінету психолога провести бесіди з молодими батьками з питань:

-труднощі адаптації дитини до навчання;

-психологічні і вікові особливості дитини.

-фізичний розвиток школяра і його вдосконалення .

 

Практичний психолог

 

Впродовж

року

 

 

За окремим

планом

 
Залучити батьків до:

– благоустрою території НВК,

– облаштування ігрових майданчиків «Ландшафтний дизайн»;

– акції «Подаруй малюку вишиванку»

– виставок дитячої творчості;

– конкурсів;

– проведення традиційних родинних свят: «Закосичення», «Ми діти козацького роду»;

– дня «Добрих справ»;

– спортивних змагань, свят

– оформлення родинного досвіду з фізичного виховання

Адміністра-ція,

Практичний психолог, класоводи

 

Впродовж

року

        Фотозвіт  
Провести конференцію «Аналіз роботи закладу освіти за 2019/2020 навчальний рік та планування роботи на 2020/2021 навчальний рік». Ярмош І.С.

 

До 25.09.2020 Протокол,

звіт

 

 
Свято «День здоров’я разом з батьками» МарусиченкоЛ.М.

Кушнаренко Н.М.

11.09.2020

 

Сценарій  
Проведення І засідання Ради НВК

Тема:Вдалий початок-запорука успіху!

      Ярмош І.С.

Голова Ради НВК

31.08.2020

 

Протокол  
Проведення батьківських зборів по класах     Марусиченко Л.М.,

класоводи

 

Вересень    Протоколи  
Проведення ІІ засідання Ради НВК

Тема:Вікові та індивідуальні особливості дітей молодшого дошкільного та шкільного віку. Адаптація дітей до навчання та виховання у НВК.

 

Ярмош І.С.

Голова Ради НВК

 

 

 

06.11.2020

    Протокол  
Проведення ІІІ засідання Ради НВК

Тема:Батьки – перші вихователі дитини. Жорстоке поводження дітей. Покарання і заохочення в родині.

Ярмош І.С.

Голова Ради НВК

 

 

 

 

22.01.2021

Протокол  
Місячник сім’ї за окремим планом

 

Марусиченко Л.М.

 

01.03.-31.03.2021        План  
Батьківський День Субота

Звітний концерт для батьків

       Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

06.03.2021        Плани  
День відкритих дверей       Кушнаренко Н.М.

Марусиченко

Л.М.

13.03.2021      Сценарій  
Проведення ІV засідання Ради НВК

Тема: Співпраця НВК і сімї у вихованні та навчанні дитини

      Ярмош І.С.

Голова Ради НВК

 

23.04.2021      Протокол  
Проведення консультацій з батьками майбутніх першокласників. Адміністра-

ція

практичний психолог

01.-30.04.2021

 

       Графік  
Відвідання батьківських зборів в ДНЗ №2 „Вербиченька” Адміністра-

ція,

класоводи

4-х класів

13.-16.04.2021      Протокол  
Відвідання батьківських зборів в ДНЗ №10 „Ялинка” Адміністра-ація

класоводи

4-х класів

19.-23.04.2021

 

     Протокол  
Проведення батьківських зборів

у 4-х класах

Марусиченко Л.М.

класоводи

05.-09.04.2021     Протоколи  
Проведення V заключного засідання Ради НВК

Тема:Результати спільної роботи НВК та батьківської громади у 2020-2021 навальному році

    Ярмош І.С.

Голова Ради НВК

 

11.06.2021         Протокол  
Залучення всіх батьків до підготовки НВК до роботи в новому навчальному році. Ярмош І.С. Базарна Н.М., класоводи Травень-червень Інформація

 

 
Створення рекламних буклетів, листівок, плакатів, презентацій, відеороликів, популяризація діяльності НВК у ЗМІ, інформаційних виданнях, офіційному вебсайті та на сторінці Facebook Марусиченко

Л.М.

Кушнаренко Н.М.

Крамарець Д.Л.

Впродовж року

 

         Буклети,

листівки,

плакати,

презентації,

відеороліки

 
Комплексне пролонговане анкетування з виявлення потреб батьків в освітніх і оздоровчих послугах, додаткових послугах для вихованців та учнів. Кушнаренко Н.М.,

класоводи

Впродовж року

 

 

Анкети  
Оформити стенд нормативних та інформативних документів, що регламентують діяльність закладу освіти Кушнаренко Н.М.

 

Впродовж

року.

 

Інформа-ційний стенд

 
Оформити інформаційні стенди у роздягальнях Марусиченко Л.М.

класоводи

Впродовж

року

Інформаційні стенди для батьків  
Організувати різні форми роботи комунікації з батьками:

–         індивідуальні зустрічі, бесіди;

 

 

–         онлайнова комунікація;

 

 

–         інформування батьків про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 

–         тренінги для батьків;

 

Ярмош І.С.

 

Кушнаренко Н.М.

 

 

 

 

Вчителі

 

 

 

Практичний психолог

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

2 рази на рік

Інтерактивна інтернет-платформа

 

 

Сайт, інформаційні стенди

 

 

Матеріали тренінгів, фото

 
3.3.3  У закладі освіти існує
практика педагогічного
наставництва, взаємонав-
чання та інших форм про-
фесійної співпраці
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наставництво:

ü        Закріплення за молодими вихователями та вчителями   досвідчених педагогів-наставників.

ü        Складання   плану роботи наставників з молодими педагогами.

ü        Проведення індивідуальних консультацій для молодих вихователів та вчителів.

ü        Демонстрація кращих планів  освітньої роботи та документації молодих педагогів.

ü        Проведення тренінгу для молодих педагогів

ü        Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів.

ü        Проведення Тижня молодого педагога.

 

Ярмош І.С.

Кушнаренко Н.М.

Наставники

 

 

До 04.09.2020

 

 

До 15.09.2020

 

За потребою

 

1р\

квартал

 

До 30.10.2020

 

Впродовж року

 

Березень

 

Інформація

 

 

План

 

 

Графік

 

Плани

 

 

 

План

 

Список

 

 

План

 
 Провести майстер-клас «Я роблю це так…» Кушнаренко Н.М. Травень Матеріали майстер-класу  
3.4. Організація педагогічної діяльності та
навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності
3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотри-муються академічної доброчесності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Провести педагогічну раду  з питань вивчення документів про академічну доброчесність Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М.  

Жовтень

 

Протокол педагогічної ради  
Пройти он-лайн курси з академічної доброчесності Вчителі

 

Впродовж року Сертифікати

 

 
Провести моніторинг стану дотримання академічної добро-чесності Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. До 30.12.2020 Довідка, про-токол наради при дирек-торові  
3.4.2. Педагогічні працівни-
ки сприяють дотриманню
академічної доброчесності
здобувачами освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднань питання дотримання академічної доброчесності

 

 

 

Хильченко Л.О. Впродовж року

 

 

 

Протоколи засідань м/о

 

 

 
Напрям 4.             Управлінські процеси закладу освіти
4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити  проєкт стратегії  розвитку закладу освіти з 2024 року Усі учасники освітнього процесу До 15.08.2021

 

Проект

 

 

 
Обговорити проєкт стратегії розвитку закладу освіти з 2024 року на педагогічній раді Педагогіч-ний колек-тив Травень

 

 

Протокол педагогічної ради  
4.1.2. У закладі освіти річне
планування та відстеження
його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внести до річного плану закладу освіти  на 2021-2022 н.р. заходи прописані в перспективному плані закладу освіти, а з 2024 року в стратегії розвитку закладу освіти

Провести:

–         засідання м/о;

 

 

 

 

–         батьківські збори;

 

 

 

–         засідання учнівського самоврядування

Усі учасники освітнього процесу

 

 

Кушнаренко Н.М. Хильченко Л.О.

 

Марусиченко Л.М. Класоводи

 

 

Марусиченко Л.М.

 

 

До 01.06.2021

 

 

 

До 01.04

 

 

 

 

До 01.04.2021

 

 

 

До 01.04.2021

 

 

Річний план

 

 

 

Протоколи м/о

 

 

 

Інформація на сайті

 

 

 

Протоколи

 

 
Розробити проєкт річного плану

 

 

 

 

 

До 01.07.2021

 

Проект річний плану роботи  
Проаналізувати  реалізацію річного плану Ярмош І.С.

 

До 01.07.2021 Річний план  
Скласти графік проведення та тематику педагогічних рад

(Додаток 12)

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Серпень Графік  
Скласти графік проведення та тематику нарад при директору

(Додаток 13)

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Серпень Графік  
4.1.3. У закладі освіти
здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити та оприлюднити положення  про внутрішню систему забезпечення якості освіти Усі учасники освітнього процесу До 01.04.2021

 

 

Положення

 

 

 

 
Провести самооцінювання діяльності якості освіти

 

 

Усі учасники освітнього процесу До 25.05.2021

 

 

Звіти усіх учасників освітнього процесу  
4.1.4. Керівництво закладу
освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель,
приміщень, обладнання
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вивчити стан матеріально-технічної бази Ярмош І.С. Базарна Н.М. До 01.05.2021 Довідка

 

 
Розробити план зміцнення матеріально-технічної бази Ярмош І.С. Базарна Н.М. До 05.06.2021 План, клопотання  
4.2.  Формування  відносин  довіри, прозорості, дотримання  етичних  норм
4.2.1. Керівництво закладу
освіти сприяє створенню
психологічно комфортного
середовища, яке забезпечує
конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших
працівників закладу освіти та взаємну довіру
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вивчити звернення громадян на сайті НВК, в соціальних мережах про діяльність закладу освіти Крамарець Д.Л. Впродовж року Протокол наради при директорові  
Видати наказ про особистий прийом громадян Ярмош І.С.

 

До грудня

 

Наказ  
Подати звіт про звернення громадян за календарний рік Ярмош І.С. До січня  

Звіт

 
4.2.2. Заклад  освіти  опри-люднює  інформацію про
свою діяльність на відкритих  загальнодоступних ресурсах
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Своєчасно оновлювати змістовне наповнення інформаційних ресурсів закладу

 

Ярмош І.С. Кушнаренко Н.М. Крамарець Д.Л. Впродовж

року

 

 

Інформаційні стенди, сайт, соціальні мережі  
Створити  Онлайн приймальню

 

Крамарець Д.Л. Січень Oнлайн приймальня  
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
4.3.1. Керівник  закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих
педагогічних та інших
працівників відповідно до
штатного розпису та освітньої програми
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виставити оголошення про наявність/ відсутність ваканцій Ярмош І.С. Крамарець Д.Л. Впродовж року Сайт школи

 

 
Узгодити штатний розпис з відділом освіти Ярмош І.С.

 

Січень

 

Штатний розпис  
Сформувати кадровий склад відповідно до специфіки закладу

 

Адміністра-ція

 

Серпень-вересень

 

Список кадрового складу  
Погодити тарифікацію педагогічних працівників з відділом освіти Адміністра-ція

 

Серпень-вересень

 

Накази, тарифіка-ційний список  
Оприлюднити списки педагогічних працівників Крамарець Д.Л. Вересень-жовтень Сайт

 

 
Подати статистичні звіти

83-РВК узгодивши його  з ЗНЗ-1

Кушнаренко Н.М. Вересень-жовтень Статистичні звіти  
Сформувати списки педагогічних працівників Кушнаренко Н.М. Вересень Списки педагогічних працівників  
4.3.3. Керівництво закладу
освіти сприяє підвищенню
кваліфікації педагогічних
працівників
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опрацювати Постанову Кабміну «Про затвердження положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 27.12.2018  №1190 Кушнаренко Н.М.

 

Листопад-грудень

 

 

 

Нарада при директору

 

 

 
Скласти перспективні плани курсової підготовки

(Додаток 14)

Кушнаренко Н.М.

 

Квітень

 

 

Перспек-тивний план

 

 
Сформувати проєкт плану курсової підготовки відповідно до запитів педагогічних працівників Кушнаренко Н.М. Жовтень

 

 

Проєкт плану

 

 

 
Затвердити рішенням педагогічної ради орієнтовний план курсової підготовки

 

Ярмош І.С. Жовтень

 

 

Протокол педради, план курсової

Підготовки

 

 
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дотримуватися норм Закону України «Про освіту» (ст.53-55)

 

 

 

Ярмош І.С. Постійно Статут, освітня програма, правила поведінки учасників освітнього процесу, правила внутрішнього розпорядку  
4.4.2. Управлінські рішення
приймаються з урахуванням
пропозицій учасників освітнього процесу
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Залучати учасників освітнього процесу до прийняття колегіальних рішень

 

 

Адміністра-ція

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Протоколи педрад, нарад, Ради НВК, самовряду-вання  
Проводити прийом громадян, координувати роботу закладу освіти з урахуванням пропозицій

 

 

 

Ярмош І.С.

 

Постійно

Журнал реєстрації прийому громадян, книга звернень  
4.4.3. Керівництво закладу
освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забезпечувати якісне функціонування різних форм громадського самоврядування (батьківські рад, учнівське самоврядування)

 

 

Ярмош І.С.

 

 

 

Постійно Статут закладу, Положення про органи громадського самоврядну-вання  
4.4.4. Керівництво закладу
освіти сприяє виявленню
громадської активності та
ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брати участь у конкурсах проектів та грандів громадського бюджету

 

Долучатися до участі  у заходах місцевої громади

 

 

 

Адміністра-ція

 

 

Адміністра-ція

Постійно

 

 

 

Постійно

Протоколи засідань педради, журнал

реєстрації звернень, накази, річний план роботи, річний звіт про діяльність закладу освіти

 
4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти,
відповідають їх освітнім потребам
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При складання розкладу занять:

–         дотримуватися безумовного виконання освітньої програми  закладу освіти;

 

–         враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, динаміку розумової працездатності;

 

–         дотримуватися оптимального використання робочого часу педагогічних працівників;

 

–         ефективно використовувати ресурси матеріально-технічної бази.

Адміністра-ція закладу Вересень, січень Розклад занять  
4.4.6.  У  закладі  освіти створюються умови для реалізації  індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачів освіти
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Створити умови для реалізації  індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачів освіти (за потреби) 

 

 

Адміністра-ція Впродовж року Індивідуаль-ний навчальний план, протокол педагогічної ради, протокол м/о, журнал реєстрації звернень  
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики

академічної доброчесності

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробити та неухильно виконувати Положення про академічну доброчесність  всіма учасниками освітнього процесу

 

 

 

Усі учасники освіт-

нього процесу

Постійно Положення про академічну доброчесністьнаказ, протоколи засідань педагогічних рад  
4.5.2. Керівництво закладу
освіти сприяє формуванню в
учасників освітнього процесу негативного ставлення
до корупції
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опрацювати Закон України «Про запобігання корупції»

 

 

 

Усі учасники   освітнього процесу До 01.10.2020

 

 

 

Протокол наради при директорові,  інформаційні стенди  
Приводити освітні та інформаційні заходи, що спрямовані на формування негативного ставлення до корупції Адміністра-ція

 

 

Постійно

 

 

 

Сайт, інформаційні стенди

 

 
Опрацювати цикл антикорупційних матеріалів студії онлайн-освіти  Еdеrа Ярмош І.С. Впродовж року  

Сертифікати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

План розвитку матерільно-технічної бази

на 2020-2021 навчальний рік

 

Зміст Відповідальний Дата Відмітка про виконання
1. Заміна лінолеуму у коридорі ІІ поверху Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Жовтень 2020 року
2. Ремонт роздягальні 1-А кл. та 3-А кл.(заміна шпалер, заміна панелей, заміна лінолеуму, ремонт стелі) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Березень-квітень 2021року
3. Придбання меблів у 4-Б, 3-А, 1-Б, 2-В клас Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Вересень-грудень 2020 року
4. Заміна столів для вчителів (1-Б, 4-А) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Жовтень -листопад 2020 року
5. Ремонт санвузлів (заміна кахлю, ремонт підлоги та стелі, заміна сантехніки) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Червень 2021 року
6. Ремонт роздягальні спортивного залу (ремонт стелі, заміна лінолеуму, заміна панелей та шпалер) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Липень 2021 року
7. Заміна жалюзей у 2-Б класі Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Вересень 2020 року
8. Заміна панелей у 2-В та 2-Б класах Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Жовтень 2020 року
9. Заміна шпалер у 2-В класі та дошкільній групі «Сонечко» Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Червень 2021 року
10. Придбання канцелярських товарів Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Впродовж року за потребою
11. Придбання сушарок у санітарні кімнати (6 шт.) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Листопад 2020 року
12. Придбання штор та тюлей для актової зали Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Вересень

2020 року

13. Придбання стільців для актової зали (50шт.) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Грудень 2020 року
14. Придбання матраців та подушок для вихованців дошкільного підрозділу 70/50 шт.) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Жовтень 2020 року
15. Заміна ліжок (50 шт.) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Впродовж року
16. Придбання стендів (2-Б кл., 1-А кл., методкабінет) Берека Н.М.

Кушнаренко Н.М.

До серпня 2021 року
17. Заміна вхідних дверей у дошкільних групах Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1 липня 2021 року
18. Придбання тіньових навісів для вихованців дошкільних груп (2 шт.) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До серпня 2021 року
19. Заміна світильників (2-Б клас, групи «Сонечко», «Віночок», «Капітошки») Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Вересень- жовтень 2020 року
20. Придбання інтерактивного комплексу (інтерактивна дошка+проектор) у 1-Б клас Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Листопад 2020 року
21. Придбання інтерактивних дошок в (4-Б клас та 4-А клас) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1серпня 2021 року
22. Заміна вікон на енергозберігаючі (бібліотека, коридор І поверх) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року
23. Заміна труб водопостачання у підвальному приміщенні Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

Червень-липень

2021 року

24. Заміна електрощитової на І поверсі Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року
25. Заміна лінолеуму та шпалер у бібліотеці Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року
26. Придбання стелажів для книжок у бібліотеку Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року
27. Придбання посуду для шкільної їдальні Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року
28. Заміна міжкімнатних дверей (2-Б, спортивний зал, санвузли, 2-А клас, 4-А клас, 1-А клас) Ярмош І.С.

Базарна Н.М.

До 1  вересня 2021 року

 

 

 

Додаток  10

 

Загальношкільний план позакласних заходів

та відзначення пам’ятних дат

 

Місячники в школі

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень Місячник самоврядування Проведення класних виборних зборів, обрання органів учнівського самоврядування.

День фізичної культури і спорту

– Малі олімпійські ігри

– «Спортивна гордість та надія України»

1-4

 

 

 

 

1-2

3-4

Марусиченко Л.М.

 

 

Кушнаренко Н.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

2 Жовтень Морально – етичного та превентивного виховання (за окремим планом).

–         День людей похилого віку.

–         День ветерана.

–         День захисника України.

–         День козацтва

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

3 Листопад Декада художньо-естетичного виховання (за окремим планом)

Тижня безпеки дорожнього руху

(за окремим планом)

День Гідності та Свободи (за окремим планом)

Тиждень  знань основ безпеки життєдіяльності та охорони праці

( за окремим планом)

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

4 Грудень Місячник протипожежної безпеки:

–         виховна бесіда «Основні правила пожежної безпеки  вдома та під час відпочинку на природі»;

– вікторина з правил протипожежної безпеки «Біда з вогнем, але і без вогню-біда»;

– конкурс малюнків «Де живуть пожежі»;

–  відео перегляд «Дії людини при виникненні пожежі»;

– зустріч з представниками пожежної служби;

– оновлення куточків пожежної безпеки

День Збройних Сил України:

інтелектуальна патріотична зарядка  «Видатні імена сучасної України»

1-4

1 кл

 

 

 

2 кл

 

 

3 кл

 

4кл

 

1-4

 

 

 

1-4

 

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

5 Січень Громадянська освіта(за окремим планом).

День Соборності України

Тиждень народознавства

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

6 Лютий Формування здорового

способу життя:

–         акція «Не хворіймо разом!»

–         День профілактики захворювань.

–         Рейд «Здоров’я»

–         «Виховання естетичного смаку, правила етикету у суспільстві» – ігрові ситуації

Тиждень правових знань

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

День пам’яті героїв Небесної сотні

Міжнародний день рідної мови

1-4

 

1-2

 

 

1-4

3-4

 

 

1-4

1-4

 

1-4

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

7 Березень Місячник родинно-сімейного виховання (за окремим планом).

Шевченківський тиждень

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

8 Квітень  Місячник екологічного виховання

(за окремим планом).

День пам’яті «Чорнобильська трагедія»

Тиждень  знань основ безпеки життєдіяльності та охорони праці

( за окремим планом)

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

9 Травень Патріотичне виховання (за окремим планом)

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.

Проведення уроків мужності

Тиждень безпеки дорожнього руху

День цивільного захисту

(за окремим планом)

Свято Останнього   дзвоника «Ярмарок розумників»

1-4

 

 

 

 

 

1-4

1-4

 

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

 

Тематичні тижні

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень  Організація роботи шкільних гуртків, секцій, узгодження планів роботи.

Тиждень правових знань: «Я маю право»

«Партизанський рух на Конотопщині»

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

2 Жовтень До Дня захисника України  та Дня козацтва :

–  «Козацькі розваги»

– «Мужність і відвага крізь покоління»,

Тиждень правових знань:

– «Казкова правознавча лотерея»

– «Основний закон України. Конституція незалежної України»

– «Ми рівні – ми різні»

– «Права і правила знай і виконуй»

1-4

 

1-2

3-4

 

1кл

2кл

3кл

4кл

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

3 Листопад Тиждень української мови та писемності

-“Мова моя – в тобі мудрість віків”

–         конкурс юних декламаторів

–         «Доторкнутися словом до серця»;

–          «Хай душа промениться добром»

Тиждень безпеки дорожнього руху:

–         нарада класоводів  з питання запобігання загибелі та травмуванню дітей в результаті ДТП «Це повинен знати кожен»;

–         батьківські збори  з  питання щодо запобігання загибелі і травмуванню дітей в авто пригодах та норм безпечної поведінки в процесі дорожнього руху;

– оновити  куточок безпеки  дорожнього руху «Вивчай, знай, виконуй»

Тиждень з основ безпеки життєдіяльності :

– «Профілактика застудних захворювань»;

– «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами»;

– «Профілактика травматизму»;

– «Правила поведінки під час канікул» (інструктаж)

1-4

 

1-4

 

1-2

 

 

3-4

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

Марусиченко Л.М.

Кушнаренко Н.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

 

Марусиченко Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвин С.О., медична сестра

Марусиченко Л.М.

Литвин С.О.

 

4 Грудень Тиждень правових знань присвячений Дню прав людини :

«Права, свободи, обов’язки   громадян України»;

«Чи вміємо ми культурно поводитись?»;

«Попереду – ціле життя»;

«Злочин і покарання».

Зимові свята. Тиждень Народознавства :

–         інформаційна хвилинка “Україна колядує”

1-4

 

1 кл

 

2 кл

 

3 кл

4 кл

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

5 Січень Декада громадянського виховання

Інтелектуальний батл

«Я  – громадянин України»

Інформаційна хвилинка « Досягнення моєї України»

1-4

4 кл

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

6 Лютий Тиждень правових знань :

– вернісаж малюнків «Кожна дитина має право»;

– хвилина інформації «Моя Україна –  правова держава»;

– гра-мандрівка «Правила нашого життя» для учнів 2 класів;

-у рок державності «Конституція України – перепустка у світ гідного життя»;

–  година відкритих думок «Закон на   захисті твоїх прав»

 

1-4

 

1кл

 

2кл

 

3кл

 

 

4кл

Марусиченко Л.М.

Класоводи. Вихователі ГПД

7 Березень Шевченківський тиждень:

–         «Під кроною Тарасової верби» – уроки Кобзаря;

–         літературними стежками «Т.Г. Шевченко – поет, художник, патріот». Міська дитяча бібліотека;

–         читання творів Т.Г.Шевченка;

–         оформлення класних куточків, присвячених дню народження Т.Г. Шевченка;

–         «Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань народу, символ українського

народу, символ української нації».

 

1-4

 

1кл

 

 

2кл

3кл

 

 

4кл

Марусиченко Л.М.

 

Класоводи. Вихователі ГПД

8 Квітень Тиждень книги ( за окремим планом)

Екологічний десант :

–         міська акція «Гніздобуд» – виготовлення штучних гніздівель для птахів та їх розвішування;

–         участь у благодійній акції «Допоможемо перелітним птахам»;

–         міська акція «Смітникам на природі – годі !»- впорядкування пришкільної території;

Всесвітній День Землі; ( за окремим планом)

Тиждень  знань основ безпеки життєдіяльності та охорони праці:

–         нарада трудового колективу спільно з головою  ПК, Луцик О.Л., щодо поліпшення умов праці, виконання розділу «Охорона праці» колдоговорів, профілактики виробничого травматизму працівників освіти;

–         Оформлення куточка до Всесвітнього дня охорони праці;

–         організувати зустрічі з працівником міського управління МНС;

проведення бесід, тематичних

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

1-4

Луцик О.Л.

 

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи. Вихователі ГПД

 

 

 

 

 

Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Травень Проведення тижня пам’яті:

– проведення уроків мужності «Дякуємо вам, ветерани!;

– бібліотечний урок «74-а річниця  Перемоги  над нацизмом у Європі та 74-а річниця завершення Другої світової війни» 

Тиждень безпеки дорожнього руху:

–         провести  нараду класоводів  з питання запобігання загибелі та травмуванню дітей в результаті ДТП «Це повинен знати кожен»;

–         оновити  куточок безпеки дорожнього руху «Вивчай, знай, виконуй»;

–         провести  батьківські збори  включивши в нього питання щодо запобігання загибелі і травмуванню дітей в авто пригодах та норм безпечної поведінки в процесі дорожнього руху

–         уроків

 

1-4

 

 

1-4

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

Класоводи

 

 

 

Кушнаренко Н.М.

Марусиченко Л.М.

 

 

 

Класоводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація роботи гуртків

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень Провести рекламну акцію: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати»: «Хочу! Можу! Обираю!» ( реклама гуртків для учнів та батьків) 1-4 Кушнаренко Н.М. Марусиченко Л.М.,
керівники гуртків
2 Жовтень Тхеквондо 1-4 Окунь О.В.
3 Листопад Танцювальний флешмоб 1-4 Шевченко А.В.

 

4 Грудень Знавці англійської мови 1-4 Демченко Т.М.
5 Січень Танцювальний флешмоб 1-4 Шевченко А.В.

 

6 Лютий Хореографічний 1-4 Шевченко А.В.
7 Березень Вокально – хоровий 2-4 Марусиченко Л.М.

 

8 Квітень Танцювальний флешмоб 1-4 Шевченко А.В.

 

9 Травень Танцювальний флешмоб 1-4 Шевченко А.В.

 

 

Відвідування екскурсій, музеїв, театрів

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка

про виконання

1 Вересень Екскурсія з покладанням квітів до пам’ятника юним героям та меморіальної дошки Надії Волкової.

Екскурсія до обеліску Конотопських дивізій з покладанням квітів

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

2 Жовтень «Подорож по місцях козацької слави» – екскурсія в  м. Батурин Екскурсія до краєзнавчого музею присвячена Конотопській битві

Як переходити нерегульоване перехрестя – екскурсія по місту

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

3 Листопад  Екскурсія до пам’ятника жертвам голодомору в Україні

Тематичні екскурсії в шкільну та міську  бібліотеку.

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

4 Грудень  Зустріч з міською ялинкою – екскурсія 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

5 Січень «Українські рушники – скарби народні на віки» – екскурсія до краєзнавчого музею 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

6 Лютий Екскурсія до пам’ятника дітям  – героям 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

7 Березень Екскурсія до пам’ятника Великому Кобзарю 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

8 Квітень  Екскурсія  до пам’ятного Знаку жертвам Чорнобильської трагедії 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

9 Травень Покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Екскурсія до пам’ятника дітям – героям

Екскурсію  по місту «Як переходити нерегульоване перехрестя»

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

Загальношкільні свята, розваги, фести

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень Свято Першого дзвоника

« Вересневий хеппінг»

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

2 Жовтень  День працівників освіти   «Йде по сонячних світах через Країну Знань мій Вчитель» 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

3 Листопад Подорож до Країни Барвінкової Танцювальний фест «Шкільний майданс» 1кл

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

4 Грудень «Ми – майбутні офіцери» до Дня Збройних Сил України.

Підсумкова лінійка  «Запрошує в гості Святий Миколай»

1-4 Класоводи

 

Марусиченко Л.М.

5 Січень День Соборності України- урочиста  лінійка

Гра-вікторина «Що ти знаєш про зимові свята?»

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

6 Лютий День рідної мови.

 

Турнір знавців рідної мови – інтелектуальний батл

1-4

 

4 кл

Марусиченко Л.М

Луцик О.Л.

Класоводи

7 Березень Фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»

Експрес – гра  «Цінності моєї родини»

Вітальний вернісаж «Вітає Березень крилатий жінок прекрасних із весняним святом»

1-4

 

 

1-2

3-4

 

 

Марусиченко Л.М.

 

Класоводи

Класоводи

8 Квітень Екосвято «Себе я бачу в дзеркалі природи» –  фестиваль експериментів. 2-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

9 Травень Свято Останнього   дзвоника «Ярмарок розумників» 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

Конкурси, виставки, фотовернісажі

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень Фотоконкурс «Моє літо найкраще»

Фотосушка «Мій вчитель і я»

Виставка поробок «Осіння творчість»

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

2 Жовтень – «Будуємо правову державу – виставка книг, плакатів, художньої літератури;

– фотовиставка  «Сивина на скронях-мудрість у очах»;

 – виготовлення вітальних подарунків  ветеранам педагогічної праці;

– «Мої найрідніші  бабуся і  дідусь»;

 «Дитячі серця – воїнам» – конкурс малюнків;

-«Ваша відвага нас береже» – виставка малюнків

1-4

 

1-4

Луцик О.Л.

Класоводи

3 Листопад Фотовернісаж стіннівок

« З класом класно!».

-« Я пишаюсь тобою, мій рідний народе»;

– Ой яка чудова українська мова -конкурс знавців прислів’їв загадок;

-конкурс на кращий власний вірш, оповідання, казку;

– «Зошит – обличчя учня»

– «Голодомор – колесо пекла»  –  виставка малюнків

1-4

 

1-2

 

3-4

 

 

 

3-4

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

4 Грудень Виставка поробок і малюнків до Дня Святого Миколая

 

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

5 Січень  «З Україною в серці» – виставка малюнків;

-виставка малюнків на обрядову тематику (Народознавство);

-книжкова виставка “Різдвяні свята на Україні”.

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

 

Луцик О.Л.

6 Лютий «Хочу і можу бути здоровим» – виставка малюнків

Конкурс «Проба пера». Виставка книг, плакатів, художньої літератури згідно тематики тижня

Конкурс на кращий комплекс ранкової зарядки

 

1-4 Класоводи

 

 

 

Луцик О.Л.

 

7 Березень «Зроблене для мами, власними руками» – виставка

Конкурс на кращого читця віршів Т.Г.Шевченка.

Виставка дитячих малюнків до творів Т.Г.Шевченка

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

8 Квітень Всеукраїнський конкурс  «Майбутнє лісу у твоїх руках»

«Дзвони Чорнобиля»,

Конкурсу на кращій малюнок  за темою: «Як я розумію безпечну працю своїх батьків»

1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

9 Травень  Конкурс малюнків «Ми пам’ятаємо ваш подвиг»;

–         конкурс асфальтового живопису «Стій – війні!»;

–          виставка книг, фотографій, плакатів до дня пам’яті та примирення.

Виставка  дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху

«Безпечна дорога».

1-4 Луцик О.Л..

Класоводи

 

Спортивні змагання та  тематичні заходи

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень  День  фізичної культури і спорту:

–         «Нам рости і гартуватись» спортивні роваги;

–          «Фізкульт – ура!»- спортивні естафети та  розваги;

–         «Здоров’я  – запорука добробуту і щасливого життя» – спортивні змагання;

–   змагання з міні-футболу;

1-4

1кл

 

2кл

 

3кл

 

 

4кл

Кушнаренко Н.М.

 

Класоводи

2 Жовтень Спортивні ігри, розваги на свіжому повітрі;

– «Ми славні козачата» – конкурси, естафети, змагання;

– « Ми роду козацького діти, землі української цвіт» – спортивно – розважальне свято;

– «Козаки борці за волю, за щасливу долю» – спортивні ігри, розваги на свіжому повітрі;

– «Козацькі розваги» – спортивно – розважальна гра

1-4

 

1кл

 

2кл

 

 

3кл

 

 

4кл

Кушнаренко Н.М.

Класоводи

3 Листопад Показовий виступ  роботи  гуртка «Тхеквандо» 1-4 Окунь О.ВА.
4 Грудень Веселі старти – розваги 1-4 Класоводи
5 Січень Спортивні ігри, розваги на свіжому повітрі 1-4 Кушнаренко Н.М.
6 Лютий  «Ну-мо хлопці» – спортивні  розваги

«Нам рости і гартуватись» – спортивні розваги

Змагання з міні-футболу

Спортивні ігри, розваги на свіжому повітрі за участю батьків і учнів

«Олімпійські змагання» – естафети, ігри, розваги

4-ті

1кл

 

4кл

3кл

 

2кл

Класоводи

Кушнаренко Н.М.

7 Березень Коли ми разом – нам цікаво й весело 1-4 Класоводи
8 Квітень Всеукраїнський День здоров’я (за окремим планом)

Екологічний суботник, присвячений Міжнародному Дню рідної Землі

1-4 Кушнаренко Н.М.

Класоводи

9 Травень Родинні змагання  «Дружна сім’я: тато, мама і я» 1-4 Класоводи

 

Бесіди, тематичні уроки, зустрічі, інформаційні хвилинки

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

Про попередження дитячого травматизму.

«День партизанської слави» – зустріч з ветераном Другої світової війни Давиденко В.В.

– Безпека дорожнього руху. Зустріч учнів з інспекторами кримінальної  поліції та ДАІ.

– «Цінність життя» – профілактика суїциду.

– Проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, щодо попередження насильства між дітьми в школі.

-Проведення інформаційних хвилин  з питання запобігання торгівлі дітьми та булінгу

– Проведення заходів з попередження дитячого травматизму

1-4

 

 

 

 

 

1-4

 

1-4

 

 

1-4

 

 

1-4

 

 

1-4

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

2 Жовтень

 

Що ти знаєш про Віл/СНІД, туберкульоз та наркологічні захворювання? Що повинні знати діти про ці хвороби?

Твої права і обов’язки школяре. «Світова книга прав дитини» – правовий урок

Людина в світ прийшла добро творити”

Години людяності «Серце, повне доброти…»

1-4

 

 

 

1-4

 

 

1-2

 

3-4

 

Класоводи

Вихователі ГПД

3 Листопад  День Гідності та Свободи. Уроки Мужності

– «Я пишаюсь тобою, мій рідний народе»

– «Причини і наслідки історичної трагедії»

Ігрове спілкування «У світі професій»

День пам’яті жертв  Голодомору. Читання спогадів жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.

1-4

 

1-2

 

3-4

 

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

 

 

Вихователі ГПД

4 Грудень Що ти знаєш про Віл/СНІД, туберкульоз та наркологічні захворювання? Що повинні знати діти про ці хвороби?

Інформаційні хвилинки:

– «Ми – українці» ;

-«Я – син своєї землі» ;

-«Моральні цінності мого народу»;

-«Я – громадянин України і пишаюсь цим»

1-4

 

 

 

 

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

Вихователі ГПД

5 Січень Тематичні уроки з історії України :

-«Соборна Україна – одвічна мрія народу»;

-«Українці у боротьбі за створення власної держави»;

-«Сонце Соборності» ;

Про запобігання простудними захворюваннями

 

1 кл.

 

2 кл.

 

3 -4кл.

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

 

 

 

Литвин С.О.

6 Лютий

 

 

 

 

 

Конвенція про права дитини

День захисників Вітчизни.  «Що нам потрібно в житті»

«День вшанування учасників бойових дій на території інших держав»  –  інформаційна хвилинка

1-4

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

7 Березень Права та обов’язки опікунів. Розкажи всім про свою маму

Літературними стежками творів  Кобзаря.

Тематичні уроки присвячені життю та діяльності видатного сина українського народу Т.Шевченка, за темами:

–         «Значення творчості Великого Кобзаря в українській та світовій культурі».

–         «Борець, поет усіх часів і народів…».

–         «Слово Шевченка не вмре, не поляже».

–         «Володар царства національного духу і культури».

1-4

 

 

 

 

 

 

 

1кл

 

 

 

2кл

 

3кл

 

4кл

Марусиченко Л.М.

Класоводи

8 Квітень Що змусило всю Землю застогнати. Чорнобиль.

Умій сказати «Ні» шкідливим звичкам

Ми небайдужі до нашого міста

1-4

 

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

9 Травень Безпека дорожнього руху- бесіда

Зустріч з ветеранами. День пам’яті та примирення

Єдиний урок з правил дорожнього руху «Твоя поведінка на вулиці»;

1-4

 

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

Виховні години

 

Термін Тематика Клас Відповідальний Відмітка про виконання
1 Вересень Єдина виховна година, присвячена  383 –й річниці від дня заснування міста.

Єдина виховна година, присвячена  77 –й річниці визволення  міста від фашистських загарбників Профілактично-роз’яснювальної роботи, щодо попередження насильства між дітьми в школі.,

«День партизанської слави»

1-4

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

РІК змінила
2 Жовтень Проведення класних годин  з питання запобігання торгівлі дітьми.

Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщин. СНІД : знати щоб жити

1-4

 

 

 

1-4

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

3 Листопад Виховні години  до Дня Гідності і Свободи

До 88-х  роковин  Голодомору в Україні

Мова наша солов’їна.

1-4

 

 

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

4 Грудень

 

 

 

 

 

 

Профілактично-роз’яснювальної роботи, щодо попередження насильства між дітьми в школі

Як відбувається зараження на СНІД”.

Година духовності «Свято Миколая – найяскравіший приклад добродійництва і милосердя

1-4

 

 

 

1-4

 

1-4

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

5 Січень День Соборності України.  

Я громадянин України.

Проведення класних годин  з питання запобігання торгівлі людьми

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

6 Лютий Знай свої права, дитино. Документ, що закріпив всі наші здобутки.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

1-4

 

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

7 Березень Вічно живе Шевченківське слово 1-4

 

Марусиченко Л.М.

Класоводи

8 Квітень Чорнобильський дзвоник. Смітникам на природі  годі. 1-4 Марусиченко Л.М.

Класоводи

9 Травень

 

 

До Дня пам’яті та примирення «Ми пам’ятаємо їх імена» Проведення класних годин  з питання запобігання торгівлі дітьми.

Цінність людського  життя – профілактика суїциду.

Виховна година « Щоб не потрапити раптом в біду»(ДТП)

1-4

 

1-4

 

 

1-4

 

1-4

Марусиченко Л.М.

Класоводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

 

Тематика та графік проведення засідань педагогічних рад

 

Тема педагогічної ради Термін проведення
1. Настановча педрада – презентація

«Успішне майбутнє творимо сьогодні»

(Аналіз роботи закладу за 2019-2020 навчальний рік та завдання на наступний 2020-2021 навчальний рік.)

31.08.2020
2. Педрада  – диспут 26.10.2020
3. Педрада  – пошук істини 11.01.2021
4. Педрада – круглий стіл 29.03.2021
5. Педрада – спільне засідання

Організоване закінчення 2020-2021 навчального року

28.05.2021

 

І.  Настановча педрада – презентація                                            

 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ Ярмош І.С., директор 31.08.2020
2. Про підсумки  роботи закладу освіти за 2019-2020 н.р. Ярмош І.С., директор
2.1. Про стан методичної роботи в 2019-2020 н.р. Хильченко Л.О., керівник м/о
2.2. Про стан організації і проведення атестації у 2019-2020 н.р. Кушнаренко Н.М..,заступник директора НВК з НВР
2.3. Про стан виховної роботи у 2019-2020 н.р. Марусиченко Л.М., педагог організатор
2.4. Про підсумки оздоровлення  вихованців в літній період 2020 р. Мечет Т.А., вихователь-методист
2.5. Про співпрацю адміністрації закладу освіти та ПК Луцик О.Л., голова профспілкового комітету
3. Про стан підготовки підготовки закладу освіти до нового 2020-2021 н.р. Ярмош І.С., директор, Базарна Н.М., завгосп
4. Про завтвердження планів роботи НВК на 2020-2021 н.р. (дошкільний та шкільний підрозділ) Ярмош І.С., директор НВК
5. Про затвердження режимів роботи НВК  на 2020-2021 н.р. (дошкільний та шкільний підрозділ) Ярмош І.С., директор НВК
6. Про основні напрями роботи НВК в 2020-2021 н.р. Ярмош І.С., директор НВК
7. Про шляхи реалізації науково-методичної проблеми НВК у 2020-2021 н.р. Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
8. Про організацію атестацію атестації та курсової підготовки педагогічних працівників у 2020-2021 н.р. Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
9. Про розподіл годин варіативної складової Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
10. Про дотримання нормативних і законодавчих актів щодо організації індивідуальної форми навчання Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
11. Про проведення навчальних екскурсій у 2020-2021 н.р. Ярмош І.С., директор НВК
12. Про затвердження освітніх програм та використання елементів інноваційних технологій Ярмош І.С., директор НВК
13. Про виконання рішень попередніх педрад Ярмош І.С., директор НВК

 

ІІ Педрада- диспут

 

1. Особливості фізичного виховання учнів початкових класів та вихованців дошкільних груп Шевченко Н.О., вчитель початкових класів;

Мендрух С.О.,

вихователь дошкільної групи

26.10.2020
1.1. Підвищення рівня фізичної підготовленості молодших школярів засобами ігрових видів спорту Овчинникова В.О., вчитель початкових класів
1.2. Виховання фізичної культури школярів засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності Анкілова Н.М., вчитель початкових класів
1.3. Систематичний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками Мурка Т.А., вихователь дошкільної групи
1.4. Про стан викладання предмета «Фізична культура» у 1-4-х класах та занять «Здоров’я та фізичний розвиток» у дошкільних групах (за результатами  фронтального моніторингу) Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР;

Мечет Т.А., вихователь-методист

2. Про стан роботи груп продовженого дня (за результатами фронтального моніторингу) Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
3. Про затвердження орієнтовного плану курсової підготовки 2021 Ярмош І.С., директор НВК
4. Про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Ярмош І.С., директор НВК
5. Про хід виконання рішень педагогічної ради №1 Ярмош І.С., директор НВК

 

ІІІ Педрада  – пошук істини

 

1. Формування та розвиток ключових компетентностей школярів та вихованців  на уроках та заняттях трудового навчання Берека Н.М., вчитель початкових класів;

Стеценко І.В., вихователь дошкільної групи

11.01.2021
1.1. Використання інноваційних технологій на уроках та заняттях трудового навчання Зуй А.Л., вчитель початкових класів;

Загинайлова І.П., вихователь дошкільної групи

1.2. Раціональне поєднання інноваційних та традиційних технологій на уроках та заняттях трудового навчання Шевченко Л.В., вчитель початкових класів;

Руденок Н.І.,

Вихователь

1.3. Про стан виконання предмета «Трудове навчання» у 1-4-х класах та занять ХПД (аплікація, ліплення) у дошкільних групах (за результатами фронтального моніторингу) Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР;

Мечет Т.А., вихователь-методист

2. Про результати медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням  учнів у І семестрі 2020-2021 н.р. Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
3. Про стан виховної роботи з патріотичного виховання (за результатами фронтального моніторингу) Марусиченко Л.М., педагог-організатор
4. Про хід виконання рішень педагогічної ради №2 Ярмош І.С., директор НВК

 

 

ІV Педрада – круглий стіл

 

1. Особливості організації й проведення продуктивного уроку української мови в НУШ Кушнаренко Н.М., заступник директора з НВР 29.03.2021
1.1. Сучасні підходи до організації та проведення продуктивного  уроку української мови Костіна О.Ю., вчитель початкових класів
1.2. Формування мовної компетенції на уроках рідної мови Шелест Н.М., вчитель початкових класів
1.3. Формування мовної компетенцій вихованців Поліщук Л.Г., вихователь дошкільної групи
1.4. Про стан викладання, рівень навчених досягнень учнів 1-4-х класів з предмета «Українська мова» та занять «Розвиток мовлення» у дошкільних групах (за результатами фронтального моніторингу) Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР;

Мечет Т.А., вихователь-методист

2. Родино-сімейне виховання-перша природна і постійно діюча ланка виховання Поліщук Л.М., вихователь дошкільної групи;

 

Хильченко Л.О.. вчитель початкових класів

2.1. Роль родинно-сімейного виховання в умовах розвитку загальнолюдських цінностей Рябченко В.М., вчитель-дефектолог
2.2. Розвиток виховного середовища школи через співпрацю школи та родини як умова підвищення якості освітнього процесу Міщенко В.В., вчитель-дефектолог
2.3. Актуальні проблеми формування морально-ціннісних взаємин з дітьми у сучасній українській родині. Психологічна підтримка сімей та учнів Психолог
2.4. Стан виховної роботи з родинно-сімейного виховання (за результатами фронтального моніторингу) Марусиченко Л.М., педагог-організатор;

Мечет Т.А., вихователь-методист

3. Про організацію державної підсумкової атестації в початковій школі та навчальних екскурсій в 2021 році Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
4. Про підсумки атестації 2020-2021  начальний рік Кушнаренко Н.М., заступник директора НВК з НВР
5. Про хід виконання рішень педагогічної ради №3 Ярмош І.С., директор НВК

 

 1. V. Педрада – спільне засідання

 

1. Про організоване закінчення  2020-2021 навчального року Ярмош І.С., директор 28.05.2021
2. Про переведення учнів 1-3-х класів до наступного класу Ярмош І.С., директор
3. Про випуск учнів 4-х класів із школи І ступеня Ярмош І.С., директор
4. Про нагородження учнів Похвальними листами

 

Ярмош І.С., директор
5. Про організацію літнього відпочинку і оздоровлення вихованців та учнів Директор пришкільного табор «Сонечко»,

Мечет Т.А., вихователь-методист

6. Стан організації життєдіяльності дошкільників старших груп в умовах ДНЗ (за результатами комплексної перевірки) Мечет Т.А., вихователь-методист
7. Про результати медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року Кушнаренко Н.М., заступник директора з НВР
8. Про проект стратегії розвитку закладу з 2024 оку Ярмош І.С., директор
9. Про хід виконання рішень попередніх педагогічних рад Ярмош І.С., директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *