Освітні програми

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                       Директор Конотопського НВК:

                                                                                             ЗОШ І ступеня-ДНЗ

                                                                                                              __________І.С. Ярмош

                                                                                               31 серпня  2018 р.

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

Конотопського навчально-виховного комплексу:

 загальноосвітня школа І ступеня –

 дошкільний навчальний заклад

Конотопської міської ради Сумської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

                                                                                        

                       ПОГОДЖЕНО

                                                                               Начальник відділу освіти

                                                                       Конотопської міської ради

                                                                               __________О.В. Беспала

                                                        31 серпня  2018 р.

                                                                     ПОГОДЖЕНО

                                                                               Протокол засідання

                                                                      педагогічної ради школи

                                                        від 31.08.2018 № 1

 

 

м. Конотоп

 

                                      Пояснювальна записка

 

Тип закладу – заклад загальної середньої освіти

Всього класів у НВК – 11, в них учнів – 232

Робочий навчальний план складено на основі:

– Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою                          навчання, затверджених наказом Міністерства  освіти і науки України від  21.03.2018 року – для класів з українською мовою навчання 1-А, 1-Б.

– Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання, затверджених наказом Міністерства  освіти і науки України від 20.04.2018р.  № 407 – для класів з українською мовою навчання 2-А, 2-Б, 2-В 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б.

– Типових навчальних планів спеціальних закладів загальної середньої освіти  для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 (додаток 11) для 1-В класу, наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 (додаток 14) для 4-В класу.

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов`язкову  для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, на курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Інваріантна складова використовується в повному обсязі в усіх класах.

У 1-А, 1-Б, 1-В класах «Природнича» освітня галузь реалізується через   навчальний предмет «Я досліджую світ». У 2-А, 2-Б, 2-В класах освітня галузь «Природознавство» реалізується через   навчальний предмет «Природознавство». У третіх і четвертих класах освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через   навчальний предмет «Я у світі».

«Фізкультурна» освітня галузь у 1-А, 1-Б, 1-В класах реалізується навчальним предметом «Фізична культура». Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В реалізується навчальними предметами «Фізична культура» та «Основи здоров’я».

«Мистецька» освітня галузь у 1-А, 1-Б, 1-В класах реалізується навчальними предметами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Освітня галузь «Мистецтво»  в 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В реалізується  навчальними предметами «Образотворче мистецтво», а також «Музичне мистецтво».

«Технологічна» освітня галузь у 1-А, 1-Б класах реалізується навчальним предметом «Я досліджую світ», а в 1-В класі  – «Трудове навчання».

Освітня галузь «Технології» в 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В   реалізується навчальними предметами «Трудове навчання» та «Інформатика».

Варіативна складова розподілена наступним чином:

          на підсилення інваріантної складової освітньої галузі у розмірі однієї години:

– «Мови і літератури» навчальний предмет «Англійська мова» – 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б.

Розподіл класу на підгрупи відбувається при вивченні англійської мови  у 1-Б, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-Б класах, української мови у  1-Б, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-Б класах та інформатики у 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах.

На курси за вибором у розмірі однієї години:

«Індивідуальні та групові  заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки» –  3-Б клас.

Метою проведення занять є попередження та усунення вад у знаннях учнів.

«Індивідуальні та групові  заняття з обдарованими  учнями»  – 2-Б, 3-А, 4-Б класи.

Метою проведення занять є поглиблене вивчення окремих предметів.

 «Християнська етика в українській культурі» – 1-А, 1-Б, 2-А, 2-В класи.

Метою вивчення  курсу  є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.

 

 

Заклад працює в режимі 5-денного навчального тижня.

 

 

 

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня -ДНЗ              І.С. Ярмош

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні галузі Навчаль-ні предмети 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б
      Кількість учнів 11 28 22 30 30 30 30 19 23
Мови і літерату-

ри

Українська мова 3+1 3+1-3+1 3+1 4-4/3-3 4-4/3-3 4-4/3-3 4-4/3-3 4/3 4/3
Літературне

читання

 

4 4 4 3/3-1-1 3/3-1-1 3/3-1-1 3/3-1-1 3/4 3/4
Англійська мова 1 1-1 1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1 2+1
Мате-матика  

Математика

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4
Природо-знавство

Суспіль-

ство-

знавство

Природо-знавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1 1
Мисте-

цтво

Музичне мистецтво

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обра-зотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Техноло-   гії

Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформа-

тика

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи

здоров`я

Фізична

культура*

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

 

Разом

18+1

+3*

18+1

+3*

18+1

+3*

20+1

+3*

20+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

Курси за вибором:
– Зарубіжна література

 

1 1
– Християнська етика в українській культурі 1 1 1
– Індивідуальні та групові  заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки,

з обдарованими учнями

1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20 20 22 22 23 23 23 23
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 23 23 23 25 25 26 26 26 26

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                             І.С. Ярмош

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 3-В
            Кількість учнів 6
Мови і література Українська мова

 

4

 

Літературне читання 3

 

Математика  

Математика

 

 

4

 

Природознавство Природознавство 1

 

Суспільствознавство Я у світі        1

 

 

Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2

 

Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
 

Разом:

21
Корекційно – розвиткові заняття Розвиток мовлення 4
Ритміка 1
Лікувальна фізкультура 1
Соціально – побутове орієнтування 2
Індивідуальні та групові заняття з учнями 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня ( без корекційно – розвиткових занять) 22
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 30

спеціальний клас

 

 

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                             І.С.Ярмош

 

 

 

 

 

Освітні галузі Навчаль-ні предмети 1-А

інкл.

кл.

1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б
      Кількість учнів 12 28 20 31 30 31 30 17 23
Мови і літерату-

ри

Українська мова 3+1 3+1-3+1 3+1 4-4/3-3 4-4/3-3 4-4/3-3 4-4/3-3 4/3 4/3
Літературне

читання

 

4 4 4 3/3-1-1 3/3-1-1 3/3-1-1 3/3-1-1 3/4 3/4
Англійська мова 1 1-1 1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1 2+1
Мате-матика  

Математика

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4
Природо-знавство

Суспіль-

ство-

знавство

Природо-знавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1 1
Мисте-

цтво

Музичне мистецтво

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обра-зотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Техноло-   гії

Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформа-

тика

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи

здоров`я

Фізична

культура*

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

 

Разом

18+1

+3*

18+1

+3*

18+1

+3*

20+1

+3*

20+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

Курси за вибором:
– Зарубіжна література

 

1 1
– Християнська етика в українській культурі 1 1 1
– Індивідуальні та групові  заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки,

з обдарованими учнями

1 1 1 1
Корекційно-розвиткові заняття:

Корекція розвитку

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

 

 

2

2

4

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20 20 22 22 23 23 23 23
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 23+10 23 23 25 25 26 26 26 26

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                             І.С. Ярмош

Освітні галузі Навчаль-ні предмети 2-А

інкл.

кл.

2-Б 2-В 3-А 3-Б 4-А 4-Б
      Кількість учнів 13 28 21 31 29 24 30
Мови і літерату-

ри

Українська мова 4/3 4-4/3-3 4/3 4-4/3-3 4-4/3-3 4/3 4-4/3-3
Літературне

читання

 

3/4 3/3-1-1 3/4 3/3-1-1 3/3-1-1 3/4 3/3-1-1
Англійська мова 2+1 2+1-2+1 2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1 2+1-2+1
Мате-матика  

Математика

 

4 4 4 4 4 4 4
Природо-знавство

Суспіль-

ство-

знавство

Природо-знавство 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1 1
Мисте-

цтво

Музичне мистецтво

 

1 1 1 1 1 1 1
Обра-зотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
 

Техноло-   гії

Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1
Інформа-

тика

1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи

здоров`я

Фізична

культура*

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

 

Разом

20+1

+3*

20+1

+3*

20+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

Курси за вибором:
– Християнська етика в українській культурі 1 1 1
– Індивідуальні та групові  заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки,

з обдарованими учнями

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Корекційно-розвиткові заняття:

Корекція розвитку

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

 

 

4

3

6

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 22 22 22 23 23 23 23
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 25+15

 

25 25 26 26 26 26

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                             І.С. Ярмош

 

Освітні галузі Навчальні предмети 4-В спеціальний клас

 

            Кількість учнів 6
Мови і література Українська мова

 

7
Математика  

Математика

 

4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Разом 21
Сходинки до інформатики 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 22
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 22

 

 

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                        І.С. Ярмош

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 1-А

інкл.

клас

1-Б
Кількість учнів 17 30
Мовно-літературна:

українська мова і література

Українська мова

 

5 3-3

2

іншомовна освіта Англійська мова 2 2-2
Математична Математика 3 3
 

Мовно-літературна

Я досліджую світ 7 5

2-2

Математична
Природнича
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Інформатична
Мистецька Музичне

мистецтво

1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Фізкультурна*** Фізична культура 3 3
Усього 19+3*** 19+3***
Християнська етика в українській культурі 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 23 23

 

 

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                    І.С. Ярмош

Освітні галузі Навчаль-ні предмети 2-А

інкл.

кл.

2-Б 2-В 3-А 3-Б 4-А 4-Б
      Кількість учнів 13 28 20 31 28 23 30
Мови і літерату-

ри

Українська мова 4/3 4-4/3-3 4/3 4-4/3-3 4-4/3-3 4/3 4-4/3-3
Літературне

читання

 

3/4 3/3-1-1 3/4 3/3-1-1 3/3-1-1 3/4 3/3-1-1
Англійська мова 2+1 2+1-2+1 2+1 2+1-2+1 2+1-2+1 2+1 2+1-2+1
Мате-матика  

Математика

 

4 4 4 4 4 4 4
Природо-знавство

Суспіль-

ство-

знавство

Природо-знавство 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1 1
Мисте-

цтво

Музичне мистецтво

 

1 1 1 1 1 1 1
Обра-зотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
 

Техноло-   гії

Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1
Інформа-

тика

1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи

здоров`я

Фізична

культура*

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

1

 

3

 

Разом

20+1

+3*

20+1

+3*

20+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

21+1

+3*

Курси за вибором:
– Християнська етика в українській культурі 1 1 1
– Індивідуальні та групові  заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки,

з обдарованими учнями

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 22 22 22 23 23 23 23
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 25

 

25 25 26 26 26 26

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                  І.С. Ярмош

 

 

 

 

 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 1-В

спеціальний

клас

Кількість учнів 6
Мовно-літературна

 

Українська мова та літературне читання

 

7
Математична Математика 4
Природнича Я досліджую світ 3
Соціальна і здоров`язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна Трудове навання 2
Інформатична
Мистецька Музичне

мистецтво

1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього: 21
Індивідуальні та групові заняття з учнями 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 23

 

 

 

 

 

 

Директор  Конотопського НВК:  ЗОШ І ступеня – ДНЗ                    І.С. Ярмош

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.