Положення про дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

У КОНОТОПСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ:

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ- ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

        СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Конотопського НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ

Конотопської міської ради

Сумської області

Протокол №2 від 26.10.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 130-од від 26.10.2020

по Конотопському НВК:ЗОШ І ступеня-ДНЗ

Конотопської  міської ради

Сумської області

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання у

Конотопському навчально-виховному комплексі:

загальноосвітня школа І ступеня-

дошкільний навчальний  заклад

Конотопської міської ради Сумської області

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення визначає  основні засади організації та запровадження дистанційної форми  навчання  в  Конотопському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний  заклад (далі НВК)  під час карантину та несприятливих погодних умов.

1.2.  У  своїй  роботі  з  впровадження  дистанційної форми  навчання заклад освіти  керується чинними документами:

— Конституцією України;

— Цивільним кодексом України;

— Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017;

— Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, наказом  МОН  №466  «Про  затвердження  Положення  про  дистанційне навчання» від 25.03.13 р.

1.3.  Під  дистанційним  навчанням  розуміється    процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається  в основному  за  опосередкованої  взаємодії  віддалених  один  від одного  учасників  освітнього процесу, яке функціонує  на  базі  інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4.  Метою  дистанційного  навчання  є  надання  освітніх  послуг учням закладу освіти для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм  шляхом застосування  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій.

1.5.  Завданням  дистанційного  навчання  є  забезпечення  учням закладу освіти  можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6.  У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

дистанційна  форма  навчання  —  форма  організації  освітнього процесу  у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину;

технології  дистанційного  навчання – комплекс  освітніх  технологій, включаючи інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у  закладі;

інформаційно-комунікаційні  технології  дистанційного  навчання – технології  створення,  накопичення,  зберігання  та  доступу  до  веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації  і  супроводу  освітнього  процесу  за  допомогою  засобів  інформаційно-комунікаційного  зв’язку,  у тому числі мережі Інтернет;

веб-середовище  дистанційного  навчання  —  системно  організована  сукупність  веб-ресурсів  навчальних  дисциплін  (програм),  програмного  забезпечення  управління  веб-ресурсами,  засобів  взаємодії  суб’єктів  дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.

веб-ресурси  навчальних  дисциплін  (програм) –  систематизоване  зібрання  інформації  та  засобів  навчально-методичного  характеру,  необхідних  для  засвоєння  навчальних  дисциплін  (програм),  яке  доступне  через  Інтернет  за  допомогою  веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

система  управління  веб-ресурсами  навчальних  дисциплін  (програм) – програмне  забезпечення  для  створення,  збереження,  накопичення  та  передачі веб-ресурсів,  а  також  для  забезпечення  авторизованого  доступу  суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

суб’єкти  дистанційного  навчання  —  особи,  які  навчаються  (учні 1-4 класів),  та  особи, які  забезпечують  освітній  процес  за дистанційною  формою навчання (педагогічні працівники);

– асинхронний  режим  —  взаємодія  між  суб’єктами  дистанційного навчання,  під  час  якої  учасники  взаємодіють  між  собою  із  затримкою  у  часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Дистанційне  навчання  реалізовується  шляхом  використання  технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна  форма  навчання  в  закладі освіти запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

2.3.  Дистанційне  навчання  організовується  відповідно  до  робочих навчальних планів.

2.4. Дистанційне  навчання  організовується  для учнів,  які перебувають вдома через запровадження карантину або при несприятливих погодних умовах.

2.5.  Веб-ресурси,  що  використовуються  у закладі для забезпечення  освітнього  процесу  за  дистанційною  формою  навчання,  мають бути апробовані педагогами школи у своїй роботі.

2.6. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у освітньому  процесі приймається педагогічною радою  закладу освіти.

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари),  виконання  проектних  завдань, домашніх  контрольних  робіт,  практична робота, контрольні заходи. Основною формою організації  освітнього  процесу  за дистанційною формою  є самостійна робота.

3.2.  Самостійне   вивчення   передбачає   використання   навчальних   матеріалів   дистанційних курсів,  які учні отримують  через  Інтернет. Вимоги  щодо  самостійного  вивчення навчального  матеріалу  конкретного предмету  визначаються  програмою  навчальної  дисципліни,  методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі.

3.3. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: урок, практичні заняття, консультації та інші.

Практичне  заняття  —  це  навчальне  заняття,  під  час  якого  відбувається детальний  розгляд  школярами   окремих  теоретичних  положень  навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного   застосування шляхом  індивідуального  виконання  ними  завдань  (контрольних  робіт), сформульованих  у  дистанційному  курсі.  Практичні  заняття  виконуються дистанційно.

Консультація – це  елемент  освітнього  процесу,  за  яким  учні  дистанційно  отримують  відповіді  від  вчителя  на  конкретні  запитання  або пояснення  певних  теоретичних  положень  чи  аспектів  їх  практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.4. Консультація, урок проводяться з учнями  дистанційно у синхронному (30%) та асинхронному (70%)  режимі відповідно до навчального плану.

3.5. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у  синхронному режимі (30%) чи  асинхронному (70%).

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі.

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах, тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно у асинхронному  (70%) чи синхронному (30%) режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.8.Створення  та  поповнення  інформаційних  ресурсів    дистанційного  навчання  здійснюється  учителями-предметниками закладу освіти. Відповідальність  за дистанційний курс несе його автор.

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. У закладі освіти   використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на учнів, що перебувають на карантині.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину.

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою закладу.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання асинхронному режимі;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання закладу освіти цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у асинхронному режимі;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування освітнього процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади уроків);
 • відео- та аудіозаписи уроків тощо;
 • мультимедійні матеріали;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що рекомендовані МОН України.

6.ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1.Система дистанційного навчання в закладі освіти здійснюється з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті НВК, рубрика «Дистанційне навчання».

6.2. Поточна  координація  роботи  учителя та учнів    щодо виконання та перевірки домашніх завдань, різних видів контролю здійснюється на електронних поштах учителів або інших технологій.

7.КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1.  Загальне керування  системою дистанційного навчання  здійснює директор,  забезпечуючи:  проведення  заходів  для  здійснення  дистанційного навчання, контроль  якості  та мотивацію  учасників  щодо впровадження  дистанційного  навчання  в  закладі освіти.

7.2.  Оперативне  керування  дистанційним навчанням  здійснює  заступник директора   з  навчально-виховної  роботи, до  функціональних  обов’язків  якого  входить  впровадження  та  розвиток  дистанційного навчання; забезпечення  методичної,  системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного  навчання.

7.3. Безпосереднє керування дистанційним навчанням  здійснює адміністратор шкільного сайту, до функціональних  обов’язків  якого  входить  впровадження  та  розвиток  дистанційного навчання.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *